Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace o zpracování osobních údajů

Povinné zveřejnění informací o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů § 18 odst. 2

Obecní úřad Dobrkovice provádí zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů.
 
Legislativa, metodiky, vzory spisového řádu:

  

1. Vymezení účelem

Obec Dobrkovice zpracovává osobní údaje subjektů údajů (občan, organizace, zaměstnanec) pouze na základě stanoveného právního základu a zákonem stanovený rozsah údajů pro daný účel, v rámci: 

 • Samostatné působnosti úřadu,
  • Střet zájmů,·        

  • Veřejné zakázky, projekty, žádosti o dotace

  • Místní poplatky

 • Přenesené působnosti úřadu,  
  • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,·         

  • Katastr nemovitostí,

  •  Pozemní komunikace, 

  • Odpadové hospodářství, 

  • Územní plánování, 

  • Krizové řízení,

  •  Rejstřík trestů, 

  •  Czech Point, 

  • Evidence obyvatel,

  • Správní řád, 

  • Základní registry,

  • Volby,

  • Pozemkové úpravy,

  • Ochrana životního prostředí, 

 • Zajištění interních procesů a provozu úřadu
  • Výběrová řízení na zaměstnance

  •  Pracovněprávní a mzdová agenda

  •  Evidence úrazů,

  • Ochrana majetku a osob

  • Prezentace organizace
  • Vedení účetnictví

  • Smlouvy,

 

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Osobní údaje může obecní úřad zpracovávat také na základě veřejného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V rámci akcí pořádaných organizátorem akcí Obcí Dobrkovice mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Obec Dobrkovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

3. Principy zpracování a ochrana osobních údajů Osobní údaje subjektu údajů (občan, organizace, zaměstnanec) jsou přístupné co nejmenšímu počtu osob.

Obec Dobrkovice zpracovává přesné osobní údaje, a to přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány. Osobní údaje jsou shromažďovány jen pro předem vymezené, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Osobní údaje jsou uchovávány v listinné i elektronické podobě pouze po omezenou dobu, odpovídající účelu zpracování a v souladu s platným vnitřním předpisem ,,Skartační a spisový řád obce“.

 

4. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů (občan, organizace, zaměstnanec) má

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu nepřesných údajů,
 • právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování, přenositelnost,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a
 • právo dodat stížnost u ÚOOÚ

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů.

 

5. Informace o zpracování údajů

 

 1. Při zpracování údajů v působnosti Obce Dobrkovice jsou subjekty údajů transparentně informovány těmito způsoby:
 • základní informace jsou dostupné všem na webových stránkách obce
 • písemnou informací na webových stránkách obecního úřadu, umožňující uplatnit právo na výmaz subjektům údajů
 • doplňující písemnou informací o zpracování osobních údajů poskytovaných ve vybraných agendách vyžadující informovaný souhlas

 

6. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů

Svá práva vůči Obci Dobrkovice uplatňujte přes pověřence pro ochranu osobních údajů.

Mgr. Monika Boráňová

tel. 604 678 379

e-mail na pověřence: editorweb@seznam.cz

 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci.

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz