Drobečková navigace

Úvodní stránka > Další kontakty a info > Dokumenty a smlouvy > Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PŘEVODU OPRÁVNĚNÝM OSOBÁM A PRÁVNÍM NÁSTUPCŮM PODLE ZÁKONA č. 229/1991 Sb.,  V ÚPLNÉM ZNĚNÍ (ZÁKON O PŮDĚ) UVEŘEJNĚNÁ POZEMKOVÝM FONDEM ČR DNE 19. 1. 2007

 

1. Oprávněné osoby a právní nástupci mohou písemně požádat o nabízené pozemky na místně příslušných územních pracovištích Pozemkového fondu ČR a doložit své nároky do jednoho měsíce od zveřejnění nabídky na úřední desce obecního úřadu. Lhůta k podání žádosti uplyne ukončením stanovené pracovní doby Pozemkového fondu ČR v uvedeném dni. V případě nabídky ze dne 19. 1. 2007 končí tato lhůta v pondělí 19. 2. 2007 v 17:00 hodin. Žádost (v písemné formě) je nutno ve stanovené lhůtě doručit, nepostačuje ji podat k přepravě. K žádosti učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě nelze přihlížet v případě, že nebude doplněna nejpozději do 3 dnů předložením nebo doručením originálu v písemné formě shodného znění.

2. Žádost o pozemek z veřejné nabídky musí obsahovat nezaměnitelné údaje o nároku, který má být pozemkem zcela nebo zčásti uspokojen, nemohou v ní být žádány pozemky o vyšší celkové ceně než kolik činí nároky uvedené v žádosti (nebo v několika žádostech o pozemky na různých územních pracovištích) na základě téže veřejné nabídky. V opačném případě je žádost neplatná (při uplatnění více žádostí jsou všechny tyto žádosti neplatné) a nelze k ní přihlížet.

3. K převodu lze uplatnit nároky na převod jiného pozemku podle ustanovení § 11a odst.1 zákona o půdě. Mohou být použity nároky přímé nebo nároky zděděné. O pozemky se mohou přihlásit též osoby (fyzické i právnické), jejichž nároky nejsou přímé a byly získány jinak než zděděním (nejčastěji postoupením) - právní nástupci. Tyto nároky však mohou být uplatněny jen tehdy, jestliže převod pozemku proběhne ve lhůtě 2 let ode dne právní moci rozhodnutí Pozemkového úřadu.

4. K žádosti osoby, kterou  územní pracoviště Pozemkového fondu ČR jako držitele uplatněného nároku neeviduje a která v ní neuvedla územní pracoviště Pozemkového fondu ČR, v jehož obvodu nárok vznikl (které uplatněný nárok eviduje) nebo svůj nárok spolu s žádostí nedoložila (např. rozhodnutím pozemkového úřadu, smlouvou o postoupení pohledávky, rozhodnutím o dědictví), se nepřihlíží. Nárok žadatele musí být nejpozději ke dni podání žádosti evidován územním pracovištěm Pozemkového fondu ČR, v jehož obvodu vznikl nebo doložen spolu s žádostí o převod.

5. Pozemkový fond ČR žádá žadatele o převod pozemků, aby pro podání žádosti o nabízené pozemky použili vzor žádosti uveřejněné na internetu (http://www.pfcr.cz), nebo si žádost vyzvedli na nejbližším územním pracovišti Pozemkového fondu ČR.

6. V případě více žadatelů o nabídnutý pozemek mají při výběru nabyvatele pozemku vždy přednost oprávněné osoby před právními nástupci. Požádají-li o nabídnutý pozemek oprávněná osoba a právní nástupce, bude pozemek převeden oprávněné osobě. Požádá-li o nabídnutý pozemek více oprávněných osob a zároveň i právní nástupce (nástupci), budou oprávněné osoby vyzvány, aby nabídly za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví Pozemkový fond ČR pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat oprávněným osobám uzavření smlouvy. Požádá-li o nabídnutý pozemek více právních nástupců, budou vyzváni, aby nabídli za pozemek vyšší nárok, než jaká je u něj uvedená cena. Podle výše nabídek stanoví Pozemkový fond ČR pořadí, podle něhož bude postupně navrhovat právním nástupcům uzavření smlouvy.

7. Seznamy jednotlivých nabízených pozemků včetně jejich výměry a ceny jsou k dispozici na územních pracovištích Pozemkového fondu ČR, na úředních deskách obecních úřadů (podle místní příslušnosti pozemků) a na internetu (http://www.pfcr.cz).

8. Údaje o výměrách jsou informativní.

9. Pozemkový fond ČR v případech uvedených v § 11a odst. 6 zákona o půdě pozemky z veřejné nabídky dodatečně vyřadí.

10. Pokud v případě pozemků v chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech požádá o prodej v mezidobí od zveřejnění nabídky do okamžiku uzavření smlouvy osoba splňující podmínky pro převod podle čl. II zákona č. 206/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude prodej realizován na tuto osobu bez ohledu na žádosti třetích osob o převod. Stejný postup bude použit rovněž při uplatnění přednostního práva obce na převod pozemku podle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11. Pozemkový fond ČR neposkytuje mapy katastrálních území.

12. Termín příští  nabídky  pozemků  pro oprávněné osoby podle zákona o půdě  je stanoven  na 16. 4. 2007.

y

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339716
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz