Jednací řád Zastupitelstva obce Dobrkovice

 

Zastupitelstvo obce Dobrkovice (dále jen ZO) se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní řízení) na tomto svém jednacím řádu:

 

§ 1

Úvodní ustanovení

 

1)  Jednací řád Zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolávání , průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

 

2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje Zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

§ 2

Pravomoci Zastupitelstva obce

 

1) Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků.

 

§ 3

Svolání jednání Zastupitelstva obce

 

            Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta.

            Požádá-li to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva obce do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu.

 

§ 4

Příprava jednání Zastupitelstva obce

 

1) Přípravu jednání Zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo jednání

b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c) způsob projednání materiálů a návrhů na projednání opatření s občany

 

2) Návrhy výborů nebo členů Zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva nebo písemně.

 

3) Materiály pro jednání Zastupitelstva obce obsahují:

a) název materiálu

b) jeho obsah

c) návrh usnesení a důvodovou zprávu.

 

4) Důvodová zpráva musí obsahovat:

a) zhodnocení dosavadního stavu

b) rozbor příčin nedostatků

c) odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad.

 

5) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům ZO komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

6) O místě, době a navrženém pořadu jednání ZO informuje starosta občany nejpozději 7 dní před jednáním ZO a to na úřední desce OÚ, prostřednictvím místního rozhlasu, popř. jiným vhodným způsobem.

 

§ 5

Účast členů Zastupitelstva obce na jednání

 

1) Členové ZO jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni omluvit se starostovi s uvedením důvodů. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod  omlouvá starosta.

 

2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

 

3) Účast členů ZO na jednáních bude v závěru kalendářního roku vyhodnocena.

 

§ 6

Program jednání

 

1) Program jednání ZO navrhuje starosta. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného  zasedání ZO mají jeho členové a výbory.

 

2) Na schůzi ZO může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví ZO souhlas. Starosta přednese návrh programu jednání ZO při zahájení schůze, ZO rozhodne hlasováním o jeho schválení nebo požadovaných úpravách.

 

3) Požádá-li o to písemně člen ZO, projedná se zařazení požadovaného bodu programu nejbližšího jednání ZO. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom ZO hlasování.

 

§ 7

Průběh jednání Zastupitelstva obce

 

1) Schůzi ZO řídí starosta. ZO může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří zpravidla předsedové výborů.

 

2) Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Dále ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů ZO, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání ZO k témuž nebo zbývajícího programu.

 

3) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání ZO bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy ZO za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Přitom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl předložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

 

4) Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich ZO po vyjádření ověřovatelů.

 

5) Zápis z předchozího jednání je vyložen k nahlédnutí na OÚ a při zasedání ZO.

 

6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

 

7) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání písemně nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse, musí být uděleno slovo členovi ZO, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 

8) ZO může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

 

9) Do diskuse se mohou členové ZO přihlásit jenom do konce rozpravy.

 

10) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

 

11) ZO se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např:

- nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát

- doba diskusního vystoupení se omezuje (na 5 minut a u předkladatele na 10 minut)

- technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut

 

12) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen ZO, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

§ 8

Příprava USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

1) Návrh usnesení, předkládaný ZO ke schválení, vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 

2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, s termíny a s odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a ZO předkládá návrhová komise.

 

3) Usnesením ZO se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, předsedům výborů a jiným členům ZO.

 

§ 9

Hlasování

 

1) ZO je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání ZO hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 

3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech  návrhu.

 

4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje ZO nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tom protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

5) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se Zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohodovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupce pro toto řízení a zasedání Zastupitelstva obce přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání Zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.

 

6) Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje Zastupitelstvo obce. Veřejná hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina všech členů Zastupitelstva obce.

 

8) Usnesení Zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou, nebo jiným členem zastupitelstva obce.

 

9) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí do 5 dnů na úřední desce, pokud není stanovena jiná forma zveřejnění.

 

§ 10

Dotaz členů Zastupitelstva obce

 

1) Členové ZO mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, na výbory, členy ZO a na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

 

2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně. Připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání ZO na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko ZO.

 

4) Uplatněné dotazy na jednání ZO se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u OÚ.

 

§ 11

Péče o nerušený průběh jednání

 

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZO, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.

 

2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený limit, může mu přesedající odejmout slovo.

 

§ 12

Ukončení zasedání Zastupitelstva obce

 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů ZO pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. V těchto případech svolá zasedání znovu do 15 dnů.

 

§ 13

Pracovní výbory

 

1) Pro přípravu stanovisek a expertíz může ZO zřídit pracovní výbory ad hoc.

 

2) Do těchto pracovních výborů ZO volí své členy  a podle potřeby další odborníky a experty.

 

3) Funkce pracovních výborů končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání ZO.

 

§ 14

Organizačně technické záležitosti zasedání ZO

 

1) O průběhu jednání ZO se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

 

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

 

3) V zápisu se uvádí:

 

- den a místo jednání

- hodina zahájení a ukončení

- doba přerušení jména určených ověřovatelů zápisu

- jména omluvených a neomluvených členů ZO

- program jednání

- průběh rozpravy se jmény řečníků

- podané návrhy

- výsledek hlasování

- podané dotazy a návrhy

- schválené znění usnesení

- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů ZO měly stát součástí zápisu.

 

4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání Zastupitelstva obce a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí, po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci.

5) O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání ZO.

 

§ 15

Zabezpečení a kontrola usnesení

 

1) Starosta projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení ZO.

 

2) Předsedové výborů a komisí sledují usnesení a kontrolují výsledky plnění na úsecích spadajících do jejich působnosti. O činnosti výborů a komisí podají 1x za čtvrtletí písemnou zprávu ZO.

 

3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta a informuje čtvrtletně zasedání ZO.

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337154
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz