Drobečková navigace

Úvodní stránka > Krizové situace

Krizové situace

KAM MOHU NAHLÁSIT MIMOŘÁDNOU UDÁLOST 

Národní tísňová čísla:

 • 150 HASIČI ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 156 Městská policie
 • 158 POLICIE ČR
 • 112 Jednotné evropské tísňové číslo

 

Jak správně nahlásit mimořádnou událost ?     

soubor ke stažení

Přehled krizových stavů

Rizika a nebezpečí

obrázek00004.jpg

 obrázek00005.jpg

VAŠE CESTY K BEZPEČÍ

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal 2 zdařilé a pro Vaši informaci vhodné brožurky s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat:

Hlavním cílem je poradit Vám, jak předcházet mimořádným událostem, které mohou Vaši domácnost postihnout, případně jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata, která dále naleznete, jsou rady a doporučení odborníků od hasičů nebo policie.
Publikace obsahují i důležité informace, týkající se nových předpisů a požadavků na vybavenost domácnosti v oblasti požární ochrany staveb (hlásiče požáru, hasicí přístroje).

soubor ke stažení

Navíc v brožurce "Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…" jsou pro Vás připraveny další rady a to nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, ale i bezpečnosti občana a prevence kriminality.
Doporučujeme Vám, abyste si brožurky přečetli a, máte-li možnost, vytiskli a uložili doma na místě, kde ji v případě nouze snadno naleznete. Informujte také ostatní členy Vaší domácnosti o obsahu těchto publikací, aby v případě mimořádné události každý věděl, jak se má správně zachovat.
Nastane-li ve Vašem životě nějaká nepříjemná událost, budete na ni tak lépe připraveni a méně překvapeni.

 soubor ke stažení

 

Další vhodné související podklady a pomůcky:

a) Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka
Příručka je určena pro učitele základních a středních škol se vydává na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č.j. 12050/03-22 ze dne 4.3.2003. Obsahuje návod pro pedagogy, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí.

soubor ke stažení

b) "Výchova dětí v oblasti požární ochrany" - příručka
Je určené taktéž pro učitele základních a speciálních škol Je rozdělena na část teoretickou a část metodickou:

 • Teoretická část:
  • jsou zde uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení,
  • druhy hasicích přístrojů a jejich použití,
  • základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události,
  • základní témata první pomoci a zdravovědy,
  • jsou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky.
 • Metodická část
  • jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Doprovodný materiál byl vydán na videokazetě.

soubor ke stažení

c) Pro případ ohrožení - příručka
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho chování a jednání:

soubor ke stažení

d) Sebeochrana obyvatelstva improvizovaným ukrytím - příručka
Metodická pomůcka pro základní informaci – kde a jak se ukrýt v případě nebezpeč.

soubor ke stažení

Víte, kde a jak se ukrýt při...

e) Improvizovaná ochrana dýchacích cest a těla - příručka
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla:

soubor ke stažení

ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ - POSTUPY

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337158
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz