Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zasedání OZ 2013 > Usnesení 19/2013 ze dne 13.12.2013

 

Usnesení č. 19/2013 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 13.12.2013

 

1)    ZO schvaluje zapisovatelem Markétu Gajduškovou, ověřovateli Lubomíra Julinu a Milana Mrázka,  členy návrhové komise Josefa Juráka a Pavla Juříka

2)    ZO schvaluje program 19. zasedání ZO včetně doplnění

3)    ZO bere na vědomí informace starosty

4)    ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013

5)    ZO odkládá zajištění samostatného vytápění obchodu, ale nemá námitek

6)    ZO schvaluje rozpočet na rok 2014 po úpravě – v příjmové části 4 081 000 Kč, ve výdajové 4 081 000 Kč.

7)    ZO schvaluje inventarizační komisi ve složení: P. Juřík, M. Mrázek, L. Julina

8)    ZO schvaluje příspěvek na dopravní obslužnost na rok 2014 a 2015

9)    ZO

a)     schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. B) a ust. § 47 odst. 5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Zadání Územního plánu

b)    stanovuje v souladu s ust. § 56 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. prodloužení lhůty, která je považována za průtahy při pořizování územního plánu, na 3 roky

c)     ukládá starostovi po schválení zadání zajistit zpracování návrhu Územního plánu Dobrkovice

10)           ZO schvaluje odkoupení části parcely č. 953/1

11)           ZO schvaluje členy povodňové komise ve složení: B. Šuranský, J. Jurák, P. Kašný, M. Gajdušková

12)           ZO bylo seznámeno s realizací výběrového řízení "Zásobování vodou obce Dobrkovice" a:


a) schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení na jejímž základě v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH zadané v otevřeném odlimitním řízení na stavební práce

b) schvaluje Smlouvu o dílo s vybraný uchazečem  Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. za cenu 19 877 898,- Kč bez DPH v souladu s nabídkou uchazeče, dle přílohy, v případě, že by vítězná společnost odstoupila od podpisu Smlouvy o dílo na danou akci, bude dle § 82 odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., vyzván k uzavření Smlouvy o dílo v pořadí druhý uchazeč společnost IMOS group s.r.o.,  za cenu 20 371 607,-


c) pověřuje Břetislava Šuranského, starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem se společností Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Termín: ihned po ukončení výběrového řízení

13)           ZO ponechává výši poplatku za PDO ve výši 400 Kč/osoba/rok 2014

14)           ZO projednalo obdržené platební výměry za porušení rozpočtové kážně při dotaci na CzechPOINT za nedodržení lhůty stanovené zákonem. Zodpovědná osoba bude vyzvána ke zdůvodnění pochybení, že se musela vrátit dotace ve výši 66 997 Kč a zaplatit penále ve stejné výši 66 997 Kč.

15)           ZO schvaluje provozovatelem vodovodu  Moravskou vodárenskou Olomouc

16)           ZO pověřuje starostu schválením rozpočtového opatření příjmů a výdajů týkajících se voleb do Senátu

17)           ZO pověřuje starostu zajištěním zkráceného výběrového řízení na TDI vodovodu. Členy výběrové komise určí starosta.

18)           ZO schvaluje příspěvek MS Velký Ořechov ve výši  5000 Kč.

19)           ZO schvaluje příspěvek ZO ČSV Velký Ořechov ve výši 1500 Kč.

 

 

      

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337158
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz