Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 18. 4. 2007

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 18. 4. 2007     

  

1.       ZO bere na vědomí informace starostky o činnosti za předešlé období od 5. 2. 2007.

 

2.       ZO schvaluje znění Dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu a  pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

 

3.       ZO schvaluje finanční příspěvek na dopravní obslužnost Zlínského kraje ve výši 13950,- Kč v souladu s platnou smlouvou č. D/0406/2006 Dop.

 

4.       ZO bere na vědomí informace starostky o průběhu jednání s potencionálními dodavateli realizace dětského hřiště a ukládá starostce doplnění informací od možných dodavatelů do 30. 4. 2007.

 

5.       ZO schvaluje Dispoziční oprávnění obce Dobrkovice ve znění předloženém starostkou obce.

 

6.       ZO schvaluje jednorázový roční příspěvek na činnost základní organizace ČSV ve výši 1000,- Kč. 

 

7.       ZO schvaluje jednorázový roční příspěvek Mysliveckému sdružení Velký Ořechov ve výši 5000,- Kč účelově k pořízení léčiv, krmiv a krmných zařízení pro zvěř.

 

8.       ZO ruší usnesení ze zasedání ZO konaného 18. 10. 2006 v bodě 11, kterým schválilo prodej obecního pozemku 28/1 (ostatní plocha).

 

9.       ZO schvaluje záměr obce prodat části pozemků na parcele č. 28/1, 952/4 ostatní plocha (neplodná půda ) o výměře 543 m2 a na parcele 28/2 trvalý travní porost o výměře 385 m2, které jsou ve vlastnictví a v k. ú. obce Dobrkovice a ukládá starostce záměr zveřejnit na dobu 15 dnů v souladu se zákonem o obcích § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.

 

10.   ZO ukládá starostce obce písemně požádat Odbor dopravy Zlínského kraje a  Dopravní inspektorát Policie ČR Zlín o vydání rozhodnutí o snížení nejvyšší povolené rychlosti v úseku silnice Pašovice – Velký Ořechov před křižovatkou na Dobrkovice a následně zajistit dopravní značení. 

 

11.   ZO schvaluje pořízení nové vývěsní skříňky pro smuteční oznámení a ukládá starostce obce zajistit realizaci.

 

12.    ZO bere na vědomí, že do rozpočtu obce Dobrkovice byla převedena dotace ve výši 6958,- Kč – příspěvek na výkon státní správy.

 

 

Usnesení ZO schválilo jednohlasně.

 

 

 

V Dobrkovicích 18. 4. 2007  

  

------------------------------------                                                   ------------------------------------

            místostarostka                                                                           starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332467
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz