Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 27. 6. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 

27. 6. 2008 

1.      ZO  schvaluje předložený zápis z minulého zasedání ZO Dobrkovice, zápis schválen bez  připomínek.

2.      ZO schvaluje úpravu rozpočtu o přijatý neivenstiční  finanční příspěvek v celkové  výši 7296,- Kč  -  příspěvek na  hospodaření v lese .

3.      ZO schvaluje prodej pozemků pod silnicí III/49719 v obci Dobrkovice, k.ú. Dobrkovice mezi obcí Dobrkovice a Zlínským krajem za cenu 40,-Kč za m2, celková cena činí 76520,- Kč.

4.      ZO pověřuje starostku podepsáním smlouvy mezi obcí Dobrkovice a  JMP Net , s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno – věcné břemeno na pozemky  bude zřízeno úplatně a to jednorázovou částkou 35000,- Kč.

5.      ZO pověřuje starostku podepsáním smlouvy mezi obcí Dobrkovice a firmou ASEKOL s.r.o. Dobrušská 1/1797 Praha 4 Braník – o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejích mobilního svozu a  k udělení plné moci firmě Rumpold UHB Předbranská 415 Uherský Brod.

6.      ZO schvaluje pořízení 5 ks ochranných kompletů pro JPO V.

7.      ZO  schvaluje finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Velký Ořechov ve výši 5000,- Kč – finanční prostředky budou použity na nákup bažantích kuřat, kačen, krmiva a léčiv pro zvěř.

8.      ZO bere na vědomí  zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Územního celku Dobrkovice, IČ : 00568538 za rok 2007.

9.      ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2007 s výhradami a přijímá  nápravná opatření.

10.   ZO bere na vědomí  informace starostky  o činnosti za uplynulé období.

11.   ZO ruší bod 5 z usnesení č. 2 ze dne 14. 11. 2006 – pronájem nebytových prostor v objektu Obecního úřadu Dobrkovice slečně Romaně Miklové.

12.   ZO vyhlašuje  záměr o pronájmu nebytových prostor určených k provozování kadeřnictví v budově Obecního úřadu v Dobrkovicích.

13.   ZO pověřuje starostku podepsáním smlouvy mezi obcí Dobrkovice a firmou Petr Čaník, silniční údržba Maršovská 1657, Uherský Brod na opravu silnice v části obce Suchov.

V Dobrkovicích 27. 6. 2008.

 

--------------------------------------                                             -----------------------------------   místostarostka                                                                      starostka

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335256
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz