Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis a usnesení ze schůze OZ 18.12.2006

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 18.12.2006

 

 

Začátek  :  18.05 hod.                         Místo : obecní úřad Dobrkovice

 

Přítomní členové OZ : ing.Valová,p.Valouch,p.Gajdůšková,p.H.Důbravová,p.M.Důbravová,p.Fojtách

 

Omluven : p.Siuda

 

Hosté : p. Ivar Máťa, sl. Tereza Semelová, p. Josef Jurák

 

Program:

 

1.         Zahájení

2.         Informace starostky o činnosti

3.         Prodejní cena dřeva a podmínky prodeje

4.         Návrh rozpočtu na r.2007,rozpočtové provizorium

5.         Inventarizace obecního majetku

6.         Dodatek smlouvy s firmou Rumpold

7.         Žádost  na  nákup materiálu na opravu okraje komunikace u domu č.p.45

8.         Převod mobil.telefonu

9.         Diskuse

10.       Usnesení

11.       Závěr

 

 Zahájení, informace starostky

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a konstatovala,že je přítomno 6 členů OZ – je usnášení schopné.Zapisovatelem dnešního zasedání je Martina Gajdůšková,ověřovateli zápisu  Marcela Důbravová a Ivo Valouch.OZ tento návrh  přijalo jednohlasně.

Starostka navrhla doplnění programu : změnu člena kontrolní komise – za stávající p.Marcelu Důbravovou  navrhuje Martinu Gajdůškovou. Doplnění programu bylo jednohlasně schváleno.

 

 

Dále starostka informovala o práci OZ a dění v obci :

-          byla dokončena oprava komunikace do  Sečí – svépomocí – celková částka vynaložená na opravy číní 60.000,-Kč

-          p.B.Šuranský provedl opravu hlášení v části obce Cála – náklady 5.800,- Kč

-          změněny kódy na zabezpeč.zař.a klíče v budově obecního úřadu

-          ozdobení vánočního stromečku u obchodu,nový řetěz stál 5.400,-Kč – připomínky k odebrání stromku za kaplí byly vyjasněny

-          dopravní značení v obci bude do 30.dubna nainstalováno

-          změna podpisového vzoru – právo podepisovat bankovní příkazy mají  p. Hana Důbravová, p. Marcela Důbravová a p. Petr Fojtách

-          oprava  okapu na kulturním domě

-          probíhá zpracování dřeva místními občany

-          zaslán dopis na stavební úřad a na policii ČR ohledně  likvidace zbořeniště domu p.Maliny ml.

-          je připravena  smlouva o přestupcích / mezi obcí Dobrkovice a statutár. městem Zlín

-          svolána pracovní porada s p.Kohoutem a p. Šimčíkem týkající se těžby a prodeje dřeva

-          osazena informační tabule za přispění občanů

-          podepsána smlouva s p. Poláškem o pronájmu obchodu a pohostinství ,smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

-          v obci proběhne tradiční Tříkrálová sbírka

-          p.Lorenc provedl kontrolu účetnictví obce, úpravu a doplnění

-          informace k získání nového hasičského vozu podal p.Vlk z Prakšic, u p. Rekové na úřadu Zlínského kraje lze zažádat o dotaci k jeho koupi

-          podána žádost na ČSAD o úpravu spojů

-          je třeba vytvořit novou urbanistickou studii

-          s.Juříková M. zpracovává účetnictví obce

-          instalaci vody pro potřeby kadeřnictví provede p.Šíma z V. Ořechova

-          proběhla Mikulášská nadílka

-          byla odhlášena pevná linka býv. starosty p.Juráka

-          zakoupeno halogenové osvětlení hřiště  / 6.000,-Kč /

-          p. Fojtách si stěžoval na znečištění silnice při dešti,které způsobuje firma Kras vytvořením nepovoleného přejezdu ke stohu slámy

-          p.Mudrák upozornil na stabilitu mostu,p.Jurák informoval,že most je majetkem  OaÚ silnic Zlín.kraje,které přislíbily opravu mostu v příštím roce

-          23.12. zajistila obec bruslení na zimním stadionu v Uh.Brodě

-          opraveno veřejné osvětlení – p.Kadlček – k tomuto účelu zapůjčena plošina z V.Ořechova – platba formou spoluúhrady

-          při samozpracování dřeva občany je nutno sepsat  s obcí smlouvu pro případ úrazu

-          p.Nosek poukázal na prorůstající větve do el.vedení u jeho domu,které si po dohodě provede sám

-          proběhla inventarizace majetku obce,při které byly vyřazeny 2  stoly a v r.2007 je v plánu vyřadit další starší nábytek

-          p.Jurák má ve firmě uloženy 2  kontejnery z majetku obce

-          v sobotu 16.12. proběhla na kulturním domě taneč. zábava swingové kapely – nájem KD 1.000,-Kč

 

Prodejní ceny dřeva

 

OZ jednohlasně schválilo  ceník dřeva na r.2007 a schválilo udělení pravomoci  prodávat  dřevo p.Haně Důbravové a  p.Kohoutovi.

Ceník je vyvěšen na informač. tabuli u obchodu a je  zveřejněn na internet.stránkách.O koupi dřeva projevili zájem p.Maleňák, f.Level Kelníky, f.Lesia, p.Jurák Josef.

 

Diskuse :

 

- p.Jurák J .       -  ceny dřeva jsou odpovídající,nelze přesně třídit dřevo na tvrdé a měkké,v lese při svozu není vždycky ta možnost

- p.Fojtách P     -  navrhuje,aby se směs tvrděho a měkkého dřeva neprodávala,upozorňuje na devastaci lesa při těžbě

                        -  navrhuje snížit cenu měkkého dřeva na 1.800,-Kč nebo o ceně s p. Šimčíkem diskutovat

- p.Valouch I.    -  při snížení ceny hrozí,že obec bude doplácet

 

 Návrh rozpočtu na r.2007, rozpočtové provizorium

 

 Návrh rozpočtu bude vyvěšen na inf. tabuli a na internet. stránkách. Starostka podrobně informovala o jednotlivých položkách rozpočtu.Na r.2007 jsou plánovány tyto větší investice :  -  výstavba dětského hřiště

                        -  rekonstrukce šaten TJ Sokol

                        -  koupě hasičského auta.

 

OZ  schválilo návrh rozpočtu počtem 6  hlasů..

 

Diskuse :

 

- p.P.Fojtách  -  co je rozpočtové provizorium ?  - do řádného schválení rozpočtu lze investovat pouze 1/12  rozp.provizoria

 

Změna člena kontrolního výboru

 

Místo p.Marcely Důbravové byla členkou kontrolního výboru zvolena p.Martina Gajdůšková.

 

Výsledek hlasování  :  pro – 5  ,   proti -  0  ,   zdržel se – 1.

 

 

Žádost manž. Gajdošíkových

Požadavek se týká nákupu  obrubníků a staveb.materiálu na úpravu kraje komunikace u domu č.45 v délce 60 metrů. Zabudování proběhne svépomocí.P.Gajdošík dále upozorňuje na nedostatečné osvětlení u jejich domu.

Obec v budoucnu počítá s vybudováním chodníků v této části obce..

 

OZ žádost jednohlasně schválilo.

 

 

Diskuse :

 

- starostka   -  pro lepší osvětlení je třeba instalovat sloup – zjistí ceny

- p.J.Jurák  -  p.Gajdošík zažádal o přeložení el. vedení na sloup kvůli opravě střechy,tento sloup využít k instalaci osvětlení

 

 Dodatek smlouvy f.Rumpold

 

OZ navrhuje dodatek smlouvy zatím odložit a projednat až po porovnání cen s Technickými službami Zlín.

 

Převod mobil. telefonu

 

Starostka žádá,aby její osobní mobil.telefon byl převeden na obec Dobrkovice a na toto číslo  byl přesměrován i krizový telefon,který v síti Eurotel  má špatné pokrytí signálem.Paušální poplatek je navržen 600,-Kč.

 

Výsledek hlasování  :  pro – 5 ,   proti – 0  ,   zdržel se  -  1

 

 

Diskuse :

 

Starostka – informuje o zajíždění některých autobusů,pokud občané nejsou spokojeni,je třeba vytvořit petici a zaslat na ČSAD

                      -  požaduje,aby z diskusního fóra na www stránkách byly smazány příspěvky,které se netýkají obce

                - nechce ale,aby se fórum zrušilo úplně

sl.T.Semelová  -  diskusní fórum je veřejné, lidi nebudou spokojeni, když se příspěvky smažou

p.P.Fojtách – cenzura už neexistuje, je svoboda slova, články nemazat, odstranit jen vulgární výrazy a osobní útoky

p.I.Valouch  - na www stránkách se má každý podepsat svým jménem

p.M.Důbravová -  každý příspěvek by mohl být po 30 dnech smazán

p.Fojtách – dotazy na určité položky rozpočtu a jejich rozlišení-odůvodnila starostka

                     -  jak je daleko budování kadeřnictví  - je nutné vyjádření o bezbariérovosti,čeká se  na vyjádření dalších institucí – elektřina ,hasiči aj.

Dotaz starostky na p.Juráka – vrchní stěna budovy OÚ je promáčená – p.Jurák navrhuje reklamaci stavebních prací.

     

 Rekonstrukce šaten TJ Sokol

 

      Celkové náklady činí 180.000,-Kč.Většina prací proběhne svépomocí.Plán dokončení – začátek nové sezóny..P.Valouch žádá o uvolnění částky 40.000,-Kč  z letošního rozpočtu,aby práce mohly začít.Částka 40.000,-Kč je část z plánovaných investic na opravu šaten na r.2007 a bude uvolněna letos.

 

OZ  jednohlasně odsouhlasilo uvolnění částky.

 

Odměny uvolněným a neuvolněným členům OZ jsou vypláceny od 2.11.2006.

                    

                  

 

Usnesení :

1. OZ bere na vědomí informace starostky obce.

 

2. OZ schvaluje ceník palivového dřeva na rok 2007.

 

3. OZ pověřuje starostku obce  a odborného lesního hospodáře prodejem kulatiny.

 

4. OZ  schvaluje návrh na rozpočet na rok 2007 a schvaluje hospodaření obce dle  rozpočtového provizoria.

 

5. OZ bere na vědomí výsledek inventarizace obecního majetku.

 

6. OZ ukládá starostka obce prověřit ceny konkurenč. firmy Technické služby Zlín.

 

7. OZ schvaluje uvolnění finanč. prostředků  na opravu kraje komunikace v délce 60 metrů v části obce Suchov u domu m.Gajdošíkových.

 

8. OZ  ukládá starostce prověřit možnost nápravy nevyhovujícího veřejného osvětlení  v úseku Suchov.

 

9. OZ  schvaluje převedení mobilního čísla 608 17 87 30 na účet obce a přesměrování krizového čísla na tento telefon.

 

10. OZ volí novým členem kontrolního výboru p.Martinu Gajdůškovou za p.Marcelu Důbravovou.

 

Odměňování uvolněných a neuvolněných členů od 2.11.2006.

 

OZ schvaluje uvolnění částky 40.000,- Kč z plánovaných nákladů na rekonstrukci šaten TJ Sokol  v r. 2007.

 

Návrh rozpočtu pro rok 2007 bude vyvěšen od 22.12.2006 do 6.1.2007 po dobu 15 dnů.

 

Usnesení  bylo OZ jednohlasně schváleno.

 

 

 

Závěr

 

Starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

Schůze byla ukončena v 20.15 .

 

Zapsala : Gajdůšková Martina

Ověřili   :  Důbravová Marcela,Valouch Ivo.

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335260
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz