Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2010 > Zápis z 1.zasedání Zastupitelstva - 26.11.2010

Zápis z 1.zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného 26.11.2010

 

Místo: Obecní úřad Dobrkovice

 

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Pavel Kašný, Pavel Juřík, Milan Mrázek, Lubomír Julina, Hana Důbravová (příchod 18:15 hod)

Hosté: viz Prezenční listina

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Určení ověřovatelů a zapisovatele

3.      Schválení programu

4.      Informace starosty

5.      Seznámení s jednacím řádem

6.      Rozpočtová opatření

7.      Návrh rozpočtu pro rok 2011

8.      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

9.      Diskuse

10.  Usnesení

11.  Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:05 hod.

 

Ad 2. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Kašného, ověřovateli p. Lubomíra Julinu a p. Pavla Juříka

Hlasování:        pro : 5                        proti :0                        zdržel se: 1

 

Ad 3. Schválení programu

Starosta navrhl doplnit program o rozpočtová opatření

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 1

 

Ad 4.  Informace starosty

Starosta informuje, že byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti s paní Ladou Čagánkovou – účetní. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici administrativní pracovnice . Tuto činnost bude po dobu ukončení zmíněného výběrového řízení zastávat p. Marktéta Gajdušková, se kterou byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti a Dohoda o hmotné odpovědnosti. S p.Milan Mrázkem byla uzavřena Dohoda o provedení práce, týkající se údržby silnic v zimním období. Pro spolupráci s odborným lesním hospodářem p. Aloisem Kohoutem  byl pověřen  p. Pavel Kašný, se kterým bude uzavřena  Dohoda o hmotné odpovědnosti .

Prozatím zůstávají v platnosti stávající vyhlášky.

 

Ad 5. Seznámení s jednacím řádem

OZ se i nadále bude řídit jednacím řádem beze změny.

P. Hana Důbravová  podala návrh, aby byl jmenovitě uváděn výsledek hlasování.

Hlasování:       pro : 1             proti: 4                        zdrželi se: 2

 

Ad.6. Návrh rozpočtu pro rok 2011

 

Úprava rozpočtu o:

-          Přijatou neinvestiční dotaci ve výši 24 000 Kč

-          Přijatý neinvestiční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 81 300 Kč

-          Přijatou neinvestiční dotaci na opravu zvoničky ve výši 74 000 Kč

-          Výdaje spojené se sčítáním lidu ve výši 1 432 Kč

Hlasování : pro 7        proti. 0            zdrželi se:0

 

Ad. 7.  Návrh rozpočtu pro rok 2011

 

Dále místostarosta seznámil s návrhem rozpočtu vypracovaným starostou, místostarostou, předsedou finančního výboru a paní účetní

 

-          Obec bude hospodařit s předpokládaným příjem ve výši 3 484 000 Kč

-          Výdaje budou ve výši 3 484 000 Kč .

-          Hospodařit se bude s vyrovnaným rozpočtem

-          Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů

-          Starosta zdůraznil nutnost dopracování rozpočtu  do příští schůze, které budou předcházet pracovní schůzky zastupitelů.

-          Dále starosta seznámil s předloženými žádostmi

1.      Myslivců  na částku 5000 Kč (odpracují brigádně)

2.      Pohostinství 

a.       uteplení stropu  ve výši 40 000 Kč

b.      pořízení pračky vzduchu ve výši 48 000 Kč

c.       spojené stavební úpravy provede p. Pálka ve vlastní režii

3.      TJ Sokol

a.       Dotace na provoz (praní dresů, vápno, sečení trávy, válcování, travní semeno apod..)  ve výši 29 790 Kč

b.      Štěrkopísek ve výši 10 000 Kč

4.      Obchod

a.       Nářezák 13 000 Kč

b.      Lednice 15 000 Kč

c.       Zateplení stropu 40 000 Kč

d.      Úsporné osvětlení 3 000 Kč

e.       Výměna dveří 35 000 Kč

f.       Výměna radiátorů 13 000 Kč

g.      Stavební úpravy v kotelně 7 500 Kč

5.      Hasiči

a.       Olej, filtr, opravy, pořízení majáku 89 300 Kč

b.      Pohonné hmoty 18 000 Kč

c.       Pořízení nové výstroje 57 500 Kč

 

 

ZO jednohlasně schválilo návrh rozpočtu na rok 2011. Návrh bude vyvěšen na úřední

desce po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro: 7       Proti: 0           Zdržel se: 0

 

Ad.8.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 

Starosta navrhuje, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s par. 72 Zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. navržena odměna v souladu se sbírkou zákona č. 20/2009 a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Odměny budou vypláceny od 1.11.2010.

Dále si starosta navrhl snížit si odměnu na stejnou výši, jakou má dle zmíněného zákona člen ve funkci místostarosty. Výše odměn bude stanovena na dobu jednoho roku.

 

Hlasování: Pro: 5        Proti 0             Zdrželi se: 2

 

 

 

 

Ad.9 Diskuse

 

-          P. Juřík vznesl dotaz v jaké fázi je obecní prapor a znak – p. Důbravová – vráceno zpět k novému přepracování.

-          P. Jurák podal informaci o průběhu kontroly ze Státního zemědělského intervenčního fondu

-          Starosta  - je nutno zajistit údržbu komunikací a chodníků

-          Ceny palivového dřeva zůstávají nadále v platnosti

-          Komunikace Seče – oprava – dohoda s OÚ Kaňovice ve spolupráci se Zlínským krajem, zjistit možnosti dotací

-          Vpusť u Mrázkového je třeba znovu řešit

-          Možnosti případného úvěru na zbudování vodovodu – p. Důbravová upozorňuje, že obec nemá čím ručit

-          P. Důbravová žádá na příští schůzi aktualizovat výši poplatků (dřevo, poplatek za psa, PDO, hlášení apod.) Starosta – nadále zůstává v platnosti stávající výše poplatků

 

 

Ad. 10 Usnesení

 

Zápis na samostatném  listu

 

 

Ad. 11. Závěr

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast.

 

Termín dalšího zasedání je určen na 17. 12.2010 v 18:00 hodin.

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339711
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz