Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Zápis z 10.zasedání OZ - 19.3.2012

Zápis z 10.zasedání OZ - 19.3.2012

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 17:35 hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Kašný, Pavel Juřík, Hana Důbravová

Omluveni:

Hosté:

Program:

1)      Zahájení

 2)      Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení

3)      Schválení programu

4)      Informace starosty

5)      Projednání provozovatele vodovodu

6)      Projednání záměru pronájmu nebytového prostoru v budově OÚ

7)      Diskuse

8)      Usnesení

9)      Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 17:35 hod.

 

Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Milana Mrázka, ověřovateli p. Pavla Juříka a p. Pavla Kašného

Hlasování:        pro : 7                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné další požadavky o doplnění.

Hlasování:        pro : 7                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

  • Proběhlo podepsání smluv s žadateli o odkoupení obecních pozemků, parc.č. 1050/13-1050/20 v části Ulička.
  • Občanům, bydlícím v okrajové části lesa v Uličce, byly předány kopie rozhodnutí České inspekce životního prostředí Brno se závaznými termíny vyklizení nepořádku v lese
  • Letošní silné únorové mrazy nás přinutili k provedení zateplení stropu v budovách kulturního domu a kaple. Pokládka polystyrenu byla provedena za přispění fotbalistů, celkový výdaj činil cca 86500 Kč
  • Kvůli končící platnosti našeho územního plánu bude zažádáno o zadání zpracování nového, bude projednáno na příštím zasedání OZ
  • Byla ukončena spolupráce s heraldikem p. Pavlů a zároveň byla uzavřena smlouva s novým heraldikem p. Tejkalem. Začátkem dubna budou předloženy nové návrhy našeho praporu a znaku. Bude projednáno na příštím zasedání OZ
  • Starosta Velkého Ořechova nám nabídl spoluúčast na projektu sběrného dvora ve Velkém Ořechově. K realizaci je zapotřebí min 2000 obyvatel, což by podmiňovalo účast i dalších okolních obcí. V případě, že se nedocílí dvoutisícového počtu obyvatel zapojených do projektu, bude od záměru upuštěno.

 

 

Ad 5.  Projednání provozovatele vodovodu 

 Celá jednání se protáhla, jelikož bylo třeba podepsat smlouvy s Ředitelstvím silnic a s Lesy ČR. V současné době jsou všechny podklady s žádostí na MMZ, stavebním úřadě. Bylo doručeno Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, které je v současné době vyvěšeno na úřední desce. 11.4.2012 dojde k ústnímu projednání naší žádosti.

Dalším nezbytným krokem je určení provozovatele vodovodu.

Starosta vysvětlil možnosti provozování VaKem (Vodovody a kanalizace) nebo Obcí Dobrkovice.

Diskusí byly zváženy obě varianty a starosta vyzval k hlasování – navrženým provozovatelem bude Obec Dobrkovice.

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

 

Ad. 6. Projednání záměru pronájmu nebytového prostoru v budově OÚ

 Žádost od paní Hufnágelové ke zřízení kanceláře v prostorách kadeřnictví si vyžaduje vyhlášení záměru obce na pronájem těchto nebytových prostor. Sjednaný měsíční pronájem činí 600 Kč + náklady na energii (otop, teplá voda).

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 7. Diskuse

p. Jurák – bylo provedeno geometrické zaměření prostoru pod sochou sv. Jana Křtitele, protože část stavby se nachází na cizím pozemku. Jedná se o 14 m2. Navržená výkupní cena pozemku činí 70 Kč/m2.

Hlasování:       pro :  7            proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad 10.  Návrh usnesení

 Zápis na samostatném  listu.

 

Hlasování:       pro: 7              proti 0                         zdrželi se: 0

 

Ad. 11. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 18:45 hod.

 

Zapsala: Markéta Gajdušková

Ověřovatelé:   Pavel Kašný

                          Pavel Juřík

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335260
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz