Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 28. 11. 2007

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 28. 11. 2007

 

Přítomní členové ZO: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Petr Fojtách, ing. Irma Valová, Martina

                                          Gajdůšková.  

Omluven:  Ivo Valouch.

Neomluven:  Jaromír Siuda. 

Hosté:  Bronislav Polášek, Josef Jurák, Michal Šůstek, Vojtěch Fuglík. 

 

 

Program:  1. Zahájení

                  2. Záměr o pronájmu obchodu a pohostinství v obci Dobrkovice

                  3. Návrh rozpočtu na rok 2008

                   4. Diskuse

                   5. Usnesení

                   6. Závěr 

1.      Zahájení

Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, přítomna je nadpoloviční většina členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání určila Marcelu Důbravovou.

Navrhovatele usnesení Irmu Valovou a Martinu Gajdůškovou.

Ověřovatele zápisu Petra Fojtácha a Irmu Valovou. 

Hlasování:  schváleno jednohlasně.

Starostka přečetla program dnešního zasedání.

Hlasování: schváleno jednohlasně.

Diskuse:    

 

Starostka  - na školení starostů zlínského kraje nás informoval p. Prokůpek o tom, že je nutné schvalovat zápis z minulého zasedání, a že o usnesení se nehlasuje.

Petr Fojtách – musíme se řídit našim jednacím řádem.

Starostka – v našem jednacím řádu zatím není zapracováno nutné schvalování zápisu, proto doplníme.

Petr Fojtách – podle jakého zákona to je?

Starostka – do příštího zasedání zjistím.

Josef Jurák – k některým právním úkonům musí být usnesení schváleno.

2.      Záměr o pronájmu obchodu a pohostinství v obci Dobrkovice

p. Polášek nabízí pronájem obchodu a hospody, v hospodě musí být zajištěno vydávání obědů, pokud se nenajde v nejbližší době nový nájemce, zatím povede obchod i hospodu dál. Musíme vytvořit záměr, který bude 10 dnů viset na úřední desce, na webu a taky dáme inzerát do novin. Byla oslovena p. Slováková z č. 21, musí si rozmyslet, možná by měl zájem i pan Michal Šůstek.

Diskuse:

p. Polášek – každý vidí, že obchod neprosperuje, chodí sem málo lidí, na obchod se doplácí, velká ztrátovost, nejlépe zaměstnaný jeden člověk, který se tomu bude věnovat a určitě se uživí. Hospoda docela jde, v létě prosperuje, v zimě je to horší. Zboží se bere po kusech, tím je dražší, než kdyby se vzalo větší množství. Tržby se pohybují kolem 100 000,- Kč v obchodě za měsíc, energie stojí za 3 měsíce 8 000,-  Kč, do toho není započteno topení.

I. Valová – zjistit kolik by to stálo, kdyby si obchod vzala Jednota.

Starostka – ověřila jsem si po telefonu a na velikost naší obce mi bylo řečeno, že prodejní doba by byla 2 hodiny ráno a 2 hodiny odpoledne a platili bychom energii, nájem by byl nulový.

Hlasování: schváleno jednohlasně.

3.      Návrh rozpočtu na rok 2008

ZO bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, rozpočet na rok 2008 je navržen ve výši 2480000 Kč.

 Diskuse:  

Starostka – má někdo návrh na nějaké jiné příjmy?

P. Fojtách – příjmy z Evropské unie – fondy.

Starostka – přípravné práce na odkanalizování obce by mohly být dotovány, dotace by taky mohly být na veřejnou zeleň v obci.  Dotace z Evropských fondů  získávají obce s větším počtem obyvatel /nad 500/ . Také se pokusíme získat dotace na vypracování nového územního plánu. Návrh rozpočtu na rok 2008 obdržel každý zastupitel obce písemně.

Návrh rozpočtu je písemně vypracován na samostatné příloze, která bude zveřejněna  po dobu 15 dnů na úřední desce.

Starostka – musíme vybudovat něco na garážování techniky na úpravu veřejné zeleně.

TJ Sokol  Dobrkovice  dodal vypracovaný návrh rozpočtu na r. 2008, tento jsme rozebrali v diskusi:

-          Zábrany u dětského hřiště – jejich pevnost musí posoudit odborník.

-          Odsouhlasíme částku na provoz, která se pošle TJ Sokol na účet, koncem roku musí dodat proúčtování této částky – navrhujeme 20 000,- Kč, na údržbu sportovního areálu a zakoupení přímotopů a ohřívače vody je navržena částka ve výši 130 000,- Kč.

-          P. Fojtách – hrací plocha je v katastrofálním stavu, zafinancovat by se měla spíše úprava tohoto. 

-          V. Fuglik – obec by se měla postarat o opravu sekačky, kterou používá TJ Sokol.

 

SDH Dobrkovice dodal vypracovaný návrh rozpočtu na r. 2008, tento byl také rozebrán v diskusi:

-          Je navržena částka 115 000,- Kč, v této částce je také zahrnuta dohoda o práci s Vlastimilem Řezníčkem jako vyrovnání za provedenou práci a materiál z minulých let

-          J. Jurák – když jsem končil své období, vše jsem vyrovnal.

-          Starostka – zjistím do příštího zasedání, zda bylo proplaceno.

-          Částka, která se odečetla z návrhu rozpočtu TJ Sokol a SDH bude přidána k projektovým dokumentacím – odkanalizování, územní plán, vodovod.

 

Starostka – byl doručen dopis, ve kterém nás žádají o příspěvek na opravu střechy farního kostela ve Velkém Ořechově. Celkové náklady na generální opravu střechy se pohybují ve výši 2 000 000,- Kč, navrhuji příspěvek ve výši 20 000,- Kč

-          P. Fojtách – je to malá částka, starostka by se měla zkontaktovat s okolními starosty a vytvořit sdružení obcí a založit samostatný právní subjekt  a pokusit se získat dotaci na opravu střechy, příspěvek navrhuji ve výši 30 000,- Kč. Na základě informací, které dodá starostka z jednání s okolními starosty, se k této částce popřípadě vrátíme.

-          Starostka – do rozpočtu zapracujeme částku 30 000,- Kč jako příspěvek na opravu střechy kostela.

-          M. Důbravová – měla by se uvolnit ještě nějaká částka na opravu schodů do hospody.

-          I. Valová – jsou k prodeji nějaké obecní pozemky?

-          Starostka  - nad číslem p. 48 je obecní pozemek, o který by měl zájem p. Stanislav Šidlík.

 

Hlasování o příspěvku ve výši 30000,- Kč na opravu střechy farního kostela ve Velkém  Ořechově:  schváleno jednohlasně.

Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2008: schváleno jednohlasně.

4.      Diskuse

J. Jurák – dotaz na starostku, zda jednala s p. Lakomým z firmy Vatrans o opravě cesty Dobrkovice – Seče.

Starostka – o schůzce jsem referovala na minulém zasedání, na dotace na  opravu cesty z Evropských fondů  nedosáhneme, protože jak obec Dobrkovice, tak Kaňovice  mají malý počet obyvatel.

J. Jurák – vytvořit sdružení obcí Dobrkovice a Kaňovice a zažádat o dotaci na tuto opravu.

Starostka – jedna z možností , jak získat dotaci je uvést, že tato cesta je přístupová cesta k průmyslové zóně, takto to zkusíme zapracovat do územního plánu.

P. Fojtách – musí se opravit most u č. 11, je to obecní majetek, jezdí přes něho těžká auta.

J. Jurák – toto je majetek Silnic.

Starostka – jednala jsem s příslušnými institucemi a bylo mi řečeno, že v majetku Silnic je pouze most u č.p. 12, ten slíbily Silnice opravit. Musíme najít řešení, jak zajistit opravu mostu u č.p. 11, jednou z možností  je podílení se na opravě mostu i silnic zdejšími firmami. Obec by neměla na tak nákladnou opravu dostatek financí.

M. Gajdůšková – ve skladu v obchodě jsou nevyužité prostory, o které by měla zájem Oldřiška Mrázková k provozování cukrářské výroby.

Starostka – musíme zjistit, zda je vybudování provozovny v prostorách skladu v obchodě možné. Určitě by to bylo pro obec dobré.

Starostka nám sdělila stav účtu po roce našeho funkčního období:

Stav na účtu k 10. 11. 2006 byl 548 373,35,- Kč

Stav na účtu k 10. 11. 2007 je 571 775,44,- Kč 

Víceúčelové dřevěné hrazení by mělo být hotové po zadání do 14 dnů. Starostka zjistila, že v okolních obcích je kluziště umístěno ve sportovním areálu. Toto hrazení uskladníme v kůlně u obecního úřadu.

J. Jurák – projekt  k osvětlení ke Svatému je na obecním úřadě i souhlas Silnic, mělo by se zřídit věcné břemeno s majiteli pozemků, na kterých světla stojí. Odoraný pozemek způsobuje naklánění světel, mělo by se opravit.

Starostka citovala z dopisu ze dne 17. 5. 2005, který poslalo Ředitelství silnic Zlínského kraje, kde je napsáno: ,,Sloupy veřejného osvětlení budou umístěny mimo silniční pozemek v minimální vzdálenosti 6 metrů od osy silnice. Umístění stávajících sloupů veřejného osvětlení (bylo provedeno v rozporu s vyjádřením majetkového správce silnice ze dne 14. 4. 1992) a svým umístněním znesnadňuje provádění údržby silničního příkopu. Před zahájením stavebních prací na překládce veřejného osvětlení v souběhu se silnicí požadujeme zajistit předem vytýčení nové trasy veřejného osvětlení a přizvání zástupce naší organizace k její odsouhlasení na místo samé a další…“.

Starostka – obdrželi jsme dopis z Katastrálního úřadu Zlín, kde nás vyzývají k dodání kolaudačního rozhodnutí na budovu šaten a sklípku ve sportovišti.

M. Gajdůšková – upozornit p. Šidlíka Františka, aby neparkoval auta a přívěsy  před domem č.p. 94 a aby si zajistil úklid tohoto prostranství. Zaparkované vozy a přívěsy brání řádnému odvážení odpadu firmou Rumpold,  a také brání k řádné údržbě v zimním období. Na ústní upozornění obyvatel okolních domů nereaguje.

Starostka – písemně p. Šidlíka upozorníme, aby sjednal nápravu.

5.      Usnesení

 

Zápis na samostatném listu

 

6.      Závěr

Starostka poděkovala přítomným za účast.   

 

 

 

Zapsala: Marcela Důbravová

Ověřili:  Petr Fojtách, ing. Irma Valová

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332446
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz