Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Zápis z 11. zasedání OZ - 20.4.2012

 

Zápis z 11.zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 20.4.2012

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:10 hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Juřík,

Omluveni: Hana Důbravová, Pavel Kašný příchod v 19:00 hodin

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Projednání návrhů znaku a vlajky obce
 6. Projednání neinvestičních nákladů na ZŠ a MŠ Velký Ořechov
 7. Projednání zadání územního plánu obce Dobrkovice
 8. Projednání žádosti pronájmu části obecního pozemku parc. č. 1050/1
 9. Rozpočtová opatření č. 1/2012
 10. Projednání výběrového řízení na vyhotovení lesního hospodářského plánu 2014 - 2024
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:10 hod.

 

Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Lubomíra Julinu, ověřovateli p. Pavla Juříka a p. Milan Mrázek

Hlasování:        pro : 5                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

Místostarosta p. Jurák žádá o rozšíření programu o bod Projednání výběrového řízení na vyhotovení lesního hospodářského plánu 2014 - 2024

Hlasování:        pro : 5            proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

 • Ve dnech 16.-17. dubna proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky
 • 16.4.2012 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Zásobování vodou obce Dobrkovice, toto rozhodnutí je v současné době vyvěšeno na úředních deskách obce
 • Byl doručen dodatek smlouvy s Mikroregionem Luhačovské Zálesí, kde má  obec předfinancovat formou bezúročné půjčky modernizaci velkoplošného panelu ve výši 85 % z maximální ceny 20 000 Kč                                                                                     Hlasování:            pro :  0                        proti: 4                        zdržel se: 1
 • Je třeba zajistit firmu, která provede výběrové řízení na realizaci vodovodu – k zajištění firmy byl navržen starosta                                                                                                       Hlasování:            pro :  4                        proti: 0                        zdržel se: 1
 • Byla oslovena firma ke zpracování cenové nabídky na opravu zvonění na místní zvonici
 • V obci vysazeny nové okrasné stromky

 

Ad 5.  Projednání návrhů znaku a vlajky obce

 Heraldik p. Tejkal předložil návrhy znaku a vlajky naší obce. Varianty byly vyvěšeny na internetových stránkách i na úřední desce. Občanům bylo umožněno vyjádřit svůj názor prostřednictvím veřejného hlasování.  Nejvíce, tj. 37 hlasů získala varianta č. 6 (Modrý podklad, krojidlo, kříž, růže), což činilo 35,9 % z celkově odevzdaných 103 hlasů.

 Starosta vyzval zastupitele k projednání a poté dal hlasovat o schválení varianty č. 6.

 Hlasování:       pro :  5                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

 

Ad. 6. Projednání neinvestičních nákladů na ZŠ a MŠ Velký Ořechov

Doručena dohoda na úhradu poměrné části neinvestičních nákladů na školství. Předpokládaná výše na 1 žáka v ZŠ je 6 026 Kč, ve školní jídelně 1 603 Kč, v MŠ 3 296 Kč. Obec Dobrkovice podle této dohody, s počtem 14 žáků ZŠ, 7 dětí MŠ by měla uhradit 141 099 Kč.

 Dle dalších informací není pro všechny obce, jejichž žáci navštěvují ZŠ Velký Ořechov,  vyčíslená výše úhrady na jednoho žáka ZŠ stejná. Bude požadováno vysvětlení ze strany vedení obce Velký Ořechov.

 Starosta vyzval k hlasování, zda zastupitelé souhlasí s uzavření dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů.

 Hlasování:       pro :  0                        proti: 5                        zdržel se: 0

 

Ad. 7. Projednání zadání územního plánu obce Dobrkovice

V roce 2015 končí platnost našeho územního plánu.

a)      Je třeba udělit souhlas s pořízením územního plánu obce Dobrkovice

b)      Souhlasíme, že plnou úhradu nákladů spojených s pořízením nového územního plánu bude hradit obec

c)      Navrhujeme Břetislava Šuranského, starostu, zástupcem samosprávy za účelem spolupráce s pořizovatelem v procesu zpracování a projednání územního plánu Dobrkovice

d)      Navrhujeme  starostu požádáním o pořízení územního plánu Magistrát města Zlína oddělení územního plánování

e)      Navrhujeme starostu provedením výzvy k podání nabídky na vypracování ÚP

f)       Pro posouzení nabídek na vypracování ÚP byla navržena komise ve složení: p. Šuranský, p. Jurák, p. Julina

Hlasování:       pro :  5            proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad 8.  Projednání žádosti pronájmu části obecního pozemku parc. č. 1050/1

Byla předložena žádost občanů o pronájem obecního pozemku, parc. č. 1050/1 za účelem uskladnění palivového dříví. Jedná se o prostor v šířce 1,5 m, který přiléhá k pozemku žadatelů.

 

Prodiskutována forma pronájmu. Dle návrhu se prostor pronajme na dobu 5 let za cenu 100 Kč, která bude uhrazena při podpisu nájemní smlouvy.

Hlasování:       pro: 5              proti 0                         zdrželi se: 0

 

Ad. 9. Rozpočtová opatření č. 1/2012

Jedná se o úpravu o přijatý finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 18 160 Kč. 

Hlasování:       pro: 5              proti 0                         zdrželi se: 0

 

Ad. 10. Projednání výběrového řízení na vyhotovení lesního hospodářského plánu 2014 - 2024 

V roce 2013 končí platnost současného plánu hospodaření v lese, kterým se řídí veškeré lesní práce. Je proto nutné nechat vypracovat nový plán pro roky 2014 – 2024.

Místostarosta předložil dvě doručené nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu.

-          SILVA PROJEKT s.r.o. , Kroměříž nabízí zpracování v ceně 345,-- Kč/ha

-          LESPROJEKT BRNO, a.s. nabízí zpracování v ceně 349,-- Kč/ha

Starosta vyzval k hlasování pro firmu s nižší cenovou nabídkou – firmu SILVA PROJEKT s.r.o.

Hlasování:       pro: 5              proti 0                         zdrželi se: 0

 

Ad. 11. Diskuse

-          P. Julina vznáší dotaz, komu je třeba hlásit uhynulou lesní zvěř. Kontaktní osobou pro tyto případy je hospodář myslivců

-          P. Mejzr provádí vyřezání nežádoucích dřevin v obecním sadě

-          Začátky zasedání OZ budou v letním období stanoveny na 19:00 hodinu

-          P. Juřík zjistí možnosti získání finančního příspěvku na opravu zvonění

-          Firmě Zafo bude zaslána výzva k odklizení zeminy a suti na obecní parcele č 55/6. Nedodržení termínu odklizení bude následně postoupeno životnímu prostředí a správnímu orgánu.

-          Bude provedena oprava veřejného osvětlení „Ke svatému“

-          V měsíci květnu proběhne v obci okrsková hasičská soutěž, která bude součástí oslav 70. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Dobrkovicích

 

Ad. 12. Usnesení

Zápis na samostatném listu.

Hlasování:       pro: 6              proti 0                         zdrželi se: 0

 

Ad. 13. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:30 hod.

 

Zapsala: Markéta Gajdušková

Ověřovatelé:   Milan Mrázek

                          Pavel Juřík

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz