Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 5.2. 2009

Zápis z 11.zasedání zastupitelstva obce Dobrkovice konaného dne 5.2.2008

 

 

Přítomní členové ZO:

Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Petr Fojtách, Ing. Irma Valová, Martina Gajdůšková, Ivo Valouch – příchod v 18:20

 

Omluven:

Jaromír Siuda

 

Hosté:

Josef Helísek, Marie Miklová, Romana Miklová, Oldřiška Mrázková, Petr Lukašík, Daniel Fuglík, Vlastimil Liška

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace starostky o její činnosti od předešlého zasedání
 3. Schválení dodatku smlouvy o svozu a uložení PDO pro rok 2008
 4. Schválení dohody o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů na školství
 5. Žádost chovné stanice LadeCo Biskupce
 6. Stanovení poplatku za svoz PDO, psy, nájemné KD
 7. Schválení rozpočtu pro rok 2008
 8. Ustanovení komise pro výběr nového nájemce obchodu a pohostinství
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

 1. Zahájení

 

Starostka přivítala všechny přítomné hosty a členy zastupitelstva, konstatovala, že schůze byla řádně svolána, konstatovala počet přítomných a usnášeníschopnost jednání.

 

Zapisovatelem jednání určila Petra Fojtácha.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Irmu Valovou a Martinu Gajdůškovou.

Navrhovatelé usnesení: Martina Gajdůšková a Marcela Důbravová.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

 

Starostka přednesla program a navrhla změnu pořadí bodů tak, aby bod č.5 byl projednán z důvodu přítomnosti pana Helíska jako druhý.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

 

 

 1. Žádost chovné stanice LadeCo Biskupce

Pan Josef Helísek předložil obci žádost o pronájem pozemku v lokalitě sadu za účelem zřízení cvičiště služebních psů.

-          starostka vyzvala členy ZO ke kladení otázek na pana Helíska, tak, aby byly k dispozici veškeré informace o všech okolnostech takového cvičiště.

-          Ing. Irma Valová: jaká plemena psů byste cvičili?

-          p. Helísek: přijmeme veškeré zájemce o kynologii, plánujeme zřízení klubu bez jakýchkoli vstupních a členských poplatků, s jakýmikoli plemeny.

-          starostka: na jakou dobu budete cvičiště zřizovat? Navrhuji, aby to bylo pouze na naše volební období.

-          p. Helísek: toto není možné akceptovat, garantuji, že tam nebude žádný hluk.

-          p. Důbravová: bude se tam i střílet?

-          p .Helísek: ne, možná jen poplašňákem, nabídneme členství i místním občanům.

-          p. Fojtách: proč nevyužijete cvičiště v Biskupcích?

-          p. Helísek: je tam jiný systém výcviku, který nám nevyhovuje.

-          p. Fojtách: proč nevyužijete cvičiště v jiném čase, než cvičí Ti, co Vám nevyhovují?

-          p. Helísek: nemůžeme se s nimi domluvit, chtějí vysoké poplatky.

-          starostka: cvičení bude probíhat pouze v neděli?

-          p. Helísek: standardně budeme cvičit v neděli.

-          p. Fojtách: nesouhlasím se zřízením cvičiště s ohledem na myslivost, divokou polní zvěř, založení cvičiště podléhá řadě schválení několika orgánů.

-          p. Helísek: psi budou po celou dobu výcviku na vodítku.

-          p. Důbravová: srnčí zvěř okusuje stromky.

-          p. Ivo Valouch: já se založením cvičiště souhlasím.

-          starostka: navrhovala bych ke schválení pronájem s podmínkou dodatečného prověření podmínek založení cvičiště na odboru zeleně magistrátu města Zlína.

-          p. Helísek: prověřím a do další schůze doložím papíry o založení klubu KK Dobrkovice, smlouvu nepište na Josef Helísek, ani na LadyCo, ale na KK Dobrkovice.

-          p. Fojtách: kynologický klub Dobrkovice už existuje?

-          p. Helísek: zatím neexistuje, protože nejdříve potřebujeme pozemek a pak teprve založíme klub.

-          starostka: kdo je v této věci tedy pro obec partnerem?

-          p. Helísek: přímo neodpověděl, po chvíli mlčení: zjistím, co je potřeba.

 

hlasování: žádné neproběhlo

 

 

 1. Schválení dodatku smlouvy o svozu a uložení PDO pro rok 2008

 

Starostka rekapitulovala současný stav, četla ustanovení nové smlouvy s firmou Rumpold a navrhla ke schválení v předloženém znění.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 6 hlasů pro

 

 

 1. Schválení dohody o úhradě poměrné části neinvestičních výdajů na školství.

 

Starostka přednesla předlohu.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 6 hlasů

 

 

 1. Schválení rozpočtu obce na rok 2008

 

Starostka vyzvala přítomné k doplňkům, případně pozměňujícím návrhům k rozpočtu pro tento rok.

 

p. Valouch předložil návrh na úpravu položky na provoz TJ Sokol Dobrkovice.

p. Petr Lukašík a p.Ivo Valouch prezentovali podrobný rozpočet na provoz TJ ve výši celkem 47.868 Kč.

 

-          p. Marcela Důbravová: zásadně nesouhlasím s navýšením, protože členové TJ se málo snaží získat peníze z jiných zdrojů, např. pořádáním zábav nebo sběrem starého železa.

-          Ing. Petr Lukašík: nevíme si rady především s položkou na sečení trávy.

-          p. Marcela Důbravová: sečení by měla TJ zabezpečovat vlastními členy.

-          Ing. Petr Lukašík: V minulé sezoně jsme často hráli na špatném terénu, protože jsme sečení nestíhali, někdy i vinou špatného počasí. Potřebujeme z obce pomoc.

-          Starostka: vyzvala členy TJ k větší aktivitě, např. pořádání zábav.

-          p. M.Důbravová: otázka na Ing.Lukašíka: věnujete peníze, které vyberete z fašanku (maškary) do pokladny sokolu?

-          Ing. Lukašík: ano, věnujeme to fotbalu. Obec žádáme pouze o příspěvek na provozní čás rozpočtu, hlavně sečení, posily a rozhodčí při zápasech platíme z jiných zdrojů.

-          Starostka: pokud schválíme návrh na zvýšení výdajů pro TJ, musíme někde ušetřit

-          p. Ivo Valouch: navrhuji snížení schváleného příspěvku na opravu střechy kostela ve Vel.Ořechově v návaznosti na chystaný zákon o církevních restitucích.

-          p. Fojtách: navrhuji zvolit kompromisní částku mezi již schválenými 20.000 a požadovanými 48.000, církevní restituce, pokud budou schváleny, znamenají především odblokování majetkoprávních vztahů, ale nepřinesou přímo farnosti peníze použitelné na opravu kostela.

-          starostka: navrhuji snížit částku určenou na rekonstrukci areálu TJ a navýšit rozpočet na provoz, navíc budeme muset investovat do rekonstrukce elektroinstalace kulturního domu.

-          p. Valouch: kulturní dům je třeba dovybavit.

-          starostka: v tuto chvíli nemáme na obci pracovníka, který by hřiště pravidelně sekal.

-          p. Marie Miklová: navrhuji, že i já po některém zápase vyperu všechny dresy zdarma. Každý týden by měl prát někdo jiný a zdarma.

-          p. Fojtách: návrh na odsouhlasení částky 47 tis.Kč a snížení částky150.000 o 27 tis.Kč určené na opravy a údržbu areálu TJ.

-          starostka: navrhuji částku nižší, navyšme původní částku 20.000 na 30.000. Rozdíl 10.000 Kč bude snížen z částky určené na údržbu a opravy areálu.

-          p. Ivo Valouch: navrhuji nic neponižovat, protože nám letos do obecní pokladny přijde určitě víc peněz, než předpokládáme.

-          starostka: apeluji na členy TJ, aby se pokusili zajistit nějaké sponzory.

 

Hlasování: rozpočet obce pro rok 2008 byl s navýšením příspěvku na provoz TJ o 10.000 kč a současně snížení částky na opravu areálu o 10 tis. Kč schválen jako vyrovnaný v celkové výši 2,48 mil. Kč počtem 5 pro, 0 proti, zdržel se 1.

 

 

 1. Ustanovení výběrové komise pro výběr nového nájemce obchodu a hospody

 

-          starostka: navrhuji komisi složenou z členů ZO a současně občanů, navrhuji otevřít obálky s nabídkami a dát si několik dní na rozmyšlenou.

-          p. M.Důbravová: navrhuji schůzku komise v pátek 8.2.

-          starostka: komise bude složena: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Ing.Valová, I.Valouch, Ing.Lukašík, Mrázková O., Markéta Gajdůšková.

-          p. Fojtách: jednání výběrové komise se účastnit nebudu.

-          starostka: jednání komise proběhne v neděli 10.2.2008 v 17 hodin. Na tento čas budou pozváni i zájemci.

 

Hlasování: ZO schvaluje navržený postup výběru a členy komise, otevírání obálek v pátek 8.2. v 16:00 na OÚ, jednání se zájemci v neděli 10.2. od 17:00. Schváleno jednohlasně počtem hlasů 6 pro.

 

 

 1. (odložený bod programu) Informace starostky o její činnosti od posledního zasedání

 

starostka informovala přítomné o dílčích činnostech např.:

-          byla přijata nová účetní obce paní Lada Čagánková

-          posypový materiál na ošetření komunikací

-          proběhl dílčí audit na OÚ

-          plánuje se oprava silnice  Ořechov-Pašovice

-          rozdělili jsme dřevo

-          probíhá oprava chodby OÚ

-          neuskutečnění výroby hrazení kluziště, protože jsme nedodali projekt

-          p.Marcela Důbravová: ze strany pana Juráka to byl podraz, když i přesto, že byl na poslední schůzi, na které jsme mantinely projednávali chtěl po starostce projekt. Měli bychom nechat udělat rozpočet někde jinde, třeba na pile Kelníky nebo v Doubravách

-          p.Fojtách: ve věci mantinelů byl problém v komunikaci, objednávka firmě Plat byla starostkou dodána pozdě, až ve čtvrtek 20.12.07, přesto, že jsme věc schválili už v listopadu

 

 1. Schválení výše poplatků za svoz PDO a psy a nájemné KD

 

-          starostka: navrhuji zachování výše poplatků z roku 2007.

-          p. Ivo Valouch: navrhuji částku za popelnice 400 Kč/osoba.

-          p. Martina Gajdůšková: navrhuji částku 350 Kč.

-          p. Fojtách: protože Rumpold navyšuje meziročně o 2,5%, navrhuji taky max. 350 Kč, což je 17% navýšení.

 

Hlasování: navržená částka 350 Kč, schváleno 5 hlasů pro, proti 1, zdržel se 0

 

Částka za odvoz odpadu z firem: 1.300 Kč

 

Hlasování: schváleno jednohlasně

 

-          p. Marcela Důbravová: pokud zvýšíme nájemné kulturního domu, bude nutné dokoupit vybavení, navrhuji zachovat současnou výši nájmu, ale k tomu přičíst spotřebovanou elektřinu.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně

 

 1. Diskuse

 

-          P.Fojtách: podávám návrh na proplacení odvodů dětí z Dobrkovic z mateřské školky k autobusové zastávce, které zajišťují zaměstnanci školky nad rámec svých pracovních povinností a pracovní doby. Tento poplatek starostka odmítla ředitelce MŠ proplatit.

-          Starostka: odmítla jsem zaplatit, protože mám nulové dispoziční právo. Musíme to projednat, ani rodiče neví, že se za to něco platí.

-          P.Fojtách: navrhuji ke schválení pověření starostky k zajištění bezodkladného zajištění platby

-          p.Valouch: pokud něco platíme, měli by odvádět děti na všechny autobusy.

-          p. Marcela Důbravová: zásadně nesouhlasím s proplacením hned a navrhuji pověřit starostku k zjištění, jestli školka odvádění zajišťuje a ke kterým autobusům a prověření dalších podrobností.

-          P.Fojtách: školka odvádí pravidelně několik dětí z Dobrkovic, např. Barunku Liškovou, holky Rachůnkovy a další. Budeme prověřovat něco, co je dávno prověřené.

 

Hlasování o návrhu P.Fojtácha: bezodkladně poplatek za loňský rok uhradit:

Pro: 1, proti: 5, zdržel se: 0

 

Hlasování o návrhu M.Důbravové: neproplácet, ale pověřit starostku prověřením ke kterým autobusům školka odvádění zajišťuje a zjištěním podrobností:

Pro: 5, proti:1, zdržel se: 0

 

-          p. M.Miklová vyzvala starostku k objasnění aktuální situace s kadeřnictvím. Poprosila o vysvětlení, proč se všechno tak zdržuje a jak si to zastupitelstvo představuje s vybavením.

-          Starostka přečetla usnesení z předcházejících schůzí týkající se kadeřnictví a vysvětlila, že obec zajistí prostory a vybavení si zajistí nájemkyně.

-          p. M.Miklová: pokud by měla Romana platit vybavení sama, tak od záměru odstoupíme.

-          Starostka: pravděpodobně došlo k nedorozumění, nemáme jistotu, že bychom vybavení v případě ukončení nájmu dál využili.

-          p.Valouch: jsem proti tomu, aby obec cokoli na kadeřnictví připlácela.

-          sl. R.Miklová: vlastní peníze do vybavení obecního kadeřnictví vkládat nebudu, i kdybych měla v Dobrkovicích se stříháním skončit úplně. Každá jiná kadeřnice bude vyžadovat, aby tady to nejnutnější vybavení bylo.

-          p. M.Důbravová: připomínka ke skládce u Noskového, navrhuji, aby každý občan, který bude cokoli vyvážet na skládku předem požádal starostku o svolení.

-          p. Vlastimil Liška ústně požádal o proplacení nájemného tělocvičny ve Velkém Ořechově ve výši 200 Kč/ hod. – sportovní aktivity dětí z Dobrkovic pravidelně každé úterý od 17 do 18 hodin.

 

 1. usnesení

 

 

 1. Závěr

 

-          starostka poděkovala všem přítomným za účast a zasedání ukončila

 

 

zapsal: Petr Fojtách       

 

ověřili: Ing. Irma Valová, p.Martina Gajdůšková

            

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz