Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

Zápis z 13. zasedání  Zastupitelstva obce Dobrkovice

konané dne 25.4.2008

 

Přítomni členové  ZO :

Hana Důbravová , Marcela Důbravová , Jaromír  Siuda, Ivo Valouch ,  Irma Valová , Martina Gajdůšková

Omluven  : Petr Fojtách

Hosté : Zdeněk Pálka , Josef Nosek ml.

Program :

1.      Zahájení , kontrola usnesení  z 22.2.2008

2.      Dohoda o poměrné části neinvestičních nákladů na školství v roce 2008 mezi obcí Dobrkovice a obcí Velký Ořechov

3.      Úprava zeleně na návsi

4.       Smlouva o poskytnutí práv k užívání software KEO, účetnictví obce

5.      Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. A III. Třídy na území Zlínského kraje – návrh na koupi pozemků  pod silnicí III/49 719 v obci Dobrkovice , k.ú. Dobrkovice

6.      Informace starostky od minulého zasedání

7.      Diskuse

8.      Usnesení

9.      Závěr

 

1.       Zahájení

Starostka přivítala  všechny přítomné a konstatovala , že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno , přítomna je nadpoloviční většina členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání určila : p. Martinu Gajdůškovou

Navrhovatele  : p. Ivo Valouch , ing. Irma Valová

Ověřovatelé : p. Jaromír Siuda, p. Marcela Důbravová

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

Kontrola usnesení z 22. 2. 2008 – splněno.

Starostka navrhla doplnit program :                                                                                                             a) Žádost paní Hany Pálkové, nájemce obchodu a hospody o souhlas k provedení nadstřešení přístupového chodníku do hospody a obchodu  v Dobrkovicích a o finanční  příspěvek  ve výši 35 000,- korun .

b) Zrušení bodu 8.   -  Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice ze dne 15.11.2007, kde se říká : ZO schvaluje uvolnění částky 31 000,- Kč z rozpočtu roku 2007 na pořízení víceúčelového dřevěného hrazení .  

Hlasováni  : O doplnění programu a o celém programu dnešního zasedání  Zastupitelstva obce. Dobrkovice : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

2.       Dohoda – o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu  mezi  obcí Velký Ořechov zastoupenou starostou Ing. Miroslavem Majíčkem a obcí Dobrkovice  zastoupenou starostkou Hanou Důbravovou

 

-          Předpokládaná výše neinvestičních nákladů na rok 2008 na 1 žáka ZŠ je 4528,- korun , ve školní jídelně 1380,- korun, v MŠ 3517 ,- korun.

-          Obec Dobrkovice podle této dohody s počtem 18 žáků ZŠ , 7 dětí MŠ uhradí obci Velký Ořechov poměrnou část neinvestičních nákladů ve výši 140 623,- korun.

-          Vratka za rok 2007 je 1809,- korun.

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

3.       Úprava zeleně na návsi                                                                                                                                   

 

Studenti Středního odborného učiliště v Uherském Brodě, obor Krajinář, pod vedením paní Hodické, zpracovali na  naši žádost návrhy na osázení  travnatého prostoru kolem kulturního domu ve středu obce.  Vypracovali  návrh na osázení točny, kolem čekárny a u požární nádrže.  V jarních měsících se vysadí část materiálu a vysazení stromů přijde na řadu až v podzimních měsících .

Byl zpracován i návrh na osázení  prostoru kolem potoka Holomka ( na místě staré hospody a obchodu ), ale tady  je  výsadba pozastavena  z důvodu pokácení všech zbývajících stromů kolem  zvonice .

Předpokládaná cena je cca   70 000,- korun .

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

4.       Smlouva o poskytnutí práv k užívání softwaru KEO, účetnictví obce

Smluvní strany a obchodní zástupce ALIS , spol.s r.o. Mariánská 538, Česká Lípa zastoupena Ing. Luďkem Galbavým a Obcí Dobrkovice zastoupenou starostkou Hanou Důbravovou.

Předmětem smlouvy je poskytnutí užívacích práv k softwaru ( počítačovému  programovému vybavení,  Kompletní evidence obcí )  KEO – Ekonomická část  cena celkem bez DPH 12 000,- Kč s ročním udržovacím poplatkem 3750 Kč.  Letos 2812,- korun.

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

5.       Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II a III. třídy na území Zlínského kraje – návrh na koupi pozemku pod silnicí III/49719 v obci Dobrkovice, k.ú. Dobrkovice

-          Na základě zpracovaného geometrického plánu, připravuje ŘSZK podklady pro majetkoprávní vypořádání pozemků, které byly zastavěny stávající silnicí . Jelikož se v zájmovém prostoru pod stávající silnicí  v majetkové správě ŘSZK nachází pozemky ve vlastnictví obce Dobrkovice navrhují tímto majetkoprávní vypořádání mezi  vlastníkem pozemků zastavěných silnicí ( tj. obcí Dobrkovice ) a vlastníkem stavby silnice ( tj. Zlínským krajem ) a to odkoupením  pozemků.

-          Zlínský kraj navrhuje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Dobrkovice  a Zlínským  krajem na uvedené pozemky za cenu 40,- korun /m2 tzn. nabízí kupní cenu za výše specifikované nemovitosti ve výši 76 520,- korun.

Diskuse  -  zjistit zda je to cena  pevně stanovená  nebo bude Zlínský kraj ochoten jednat i o jiné ceně za  m2.

-          Pověřujeme starostku, aby zjistila cenu za m2.

Hlasování  o pověření starostky : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

6.       Žádost paní Hany Pálkové ( nájemce obchodu a hospody v Dobrkovicích) o souhlas k provedení nadstřešení přístupového chodníku do obchodu a hospody  a žádost o spolufinancování a to z důvodu, že se jedná o majetek obce Dobrkovice .

 

-          Celková předpokládaná cena je 58 800,- korun, z toho paní Pálková žádá Obec Dobrkovice o příspěvek 35 000,- korun .

Diskuse :

-          Stavební materiál bude dřevo a šindel.

-          Nutno doložit podrobný rozpis prací a finanční náklad těchto prací.

-          Zajistit nákres přístřešku a vyřídit nutná  povolení na stavebním úřadě ve Zlíně.

-          Později  vytvořit dodatek smlouvy o udržení nočního klidu.

Závěr : Zastupitelstvo  obce  Dobrkovice  v případě udělení povolení od stavebního úřadu ve Zlíně a podepsání dodatku smlouvy o nočním klidu  uvolní částku  35 000,- korun na zastřešení přístupového chodníku do obchodu a hospody v budově kulturního domu .

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

7.       Zrušení bodu 8. – Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice ze dne 15.11.2007, kde se říká : ZO schvaluje uvolnění částky 31 000,- Kč z rozpočtu roku 2007 na pořízení víceúčelového dřevěného hrazení .

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 6 pro

 

8.       Informace starostky od minulého zasedání

-          Oprava komunikace v části Súchov, vypracovaná nová cenová nabídka v roce 2008,  od společnosti SÚS Zlínská , s.r.o. na částku 214 009,60 Kč . V roce 2007 vypracována cenová nabídka ve výši 80 953,30 Kč. (v loňském roce nejlepší nabídka) 

Diskuse : p. Valouch  - cena vyšší nabídky je nadhodnocena, zbytečné užití množství materiálu, velký rozsah výkopových prací.

Starostka  : znovu ověřím nabídku u Správy a údržby silnic Zlín.

-          Zajištění řádného označení budovy Obecního úřadu, Knihovny, tabulka s informacemi u vstupu do budovy, označení dveří v budově OÚ  -  objednávka u pana Josefa Kadlčka, Prakšice. 

-          Vymalování a drobné dodělávky v kadeřnictví a na chodbě, madlo ke schodišti na OÚ, chodba po rekonstrukci  - sádrokarton, sádra, síťování , dlažba, obklad.

-          Dodány na Magistrát města Zlína údaje k vypracování Územně analytického  podkladu (Územní plán).

-          Vydán 1. Dobrkovský zpravodaj  - zpravodaj do tisku připravila sl. Tereza Semelová. Chtěla bych jí za její práci moc poděkovat.

-          Likvidace staré lípy u zvonice – práci provedli  profesionální hasiči . Velkou zásluhu na tom, že se nic nestalo mají mladí chlapci, kteří na puklou lípu upozornili.  I jim moc děkuji .

-          Došel dopis z Agentury ochrany přírody a krajiny české republiky, středisko Zlín,- Vyjádření ke zdravotnímu stavu stromů v k.ú. Dobrkovice, jedná se o skupinu původně čtyř stromů ( 3x lípa srdčitá a 1x jírovec maďal)  kolem křížku v centru obce  – vyjádření je toto : Vzhledem ke zjištěnému zdravotnímu, estetickému a statickému stavu daných stromů doporučujeme jejich pokácení a provedení nové výsadby.

-          Na základě dopisu vydávám rozhodnutí o pokácení těchto stromů v nejbližších dnech, a protože se nebudu proti tomuto rozhodnutí odvolávat, může nabýt  právní moci.

-          Urgovala jsem p. Malinu ml. ohledně  úklidu zbořeniště čp. 63 směrem ke hřišti.

-          Odpadový koš na dětské hřiště  - sponzorsky dodá firma Rumpold Uh. Brod .

-          Započaté práce na pomníku u čp. 27.

-          Proběhl audit roku 2007, spolu ze závěrečným účtem bude vyvěšen na úřední desce.

-          Dřevo v obecním lese rozprodáno.

-          Byla jsem upozorněna na to, že je zastávka na návsi velmi znečišťována a zapáchá (moč).

-          Nutnost repase el.skříňky na chodbě do sálu v  kulturním domě.

-          Zaslána částka 30 000,- korun na opravu střechy kostela ve Velkém Ořechově.

-          Konečný zůstatek u České spořitelny k 10.4.2008 je  811 070,63 Kč.

9.       Diskuse :

p. Siuda – Silnice v období prázdin bude uzavřena celá?

starostka : na prvním a zatím jediném jednání jsme byli informování, že po dobu prázdninových měsíců bude úsek Pašovice – Velký Ořechov uzavřen.  Přístup do Dobrkovic bude od Sečí. Až se vybere zhotovitel projektu budeme mít kompletnější informace.

p. Siuda:  stížnost od obyvatel Dobrkovic, ohledně zemědělské firmy Josef Svízela na neustálé znečišťování silnice v obci  (v tomto období  popadaným hnojem), na  extrémně hlučný traktor, který naváží krmivo v ranních hodinách .

starostka : pokusím se získat informace,jak daný problém řešit.

p. Důbravová  M.  – Stavění máje – hasiči a obecní úřad přispějí na občerstvení

p. Důbravová M. – informace k Zásahové jednotce  -  převzaté z internetu 

 - pro naši obec jednotka 9-ti členná

Obec bude hradit refundace mzdy, školení, zdravotní prohlídky, ošacení a pojištění členů zásahové jednotky.

-          Není povinnost obce řídit zásahovou jednotku – ale při účasti  u požáru přebírá zodpovědnost.

 

10.   Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným za účast

 

Zapsala : Gajdůšková Martina

Ověřovatelé : Siuda Jaromír , Důbravová Marcela

V Dobrkovicích dne  25.4.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339716
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz