Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 3. 10. 2008

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 3. 10. 2008

 

Přitomní členové ZO: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, ing. Irma Valová, Jaromír Siuda, Petr Fojtách, Martina Gajdůšková

Omluveni: Ivo Valouch

Hosté: Mirka Juříková

 

Program: 

1.     Zahájení – schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatele zápisu

2.     Seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření Obecního úřadu Dobrkovice konaného dne 8. 9. a 9.9. 2008

3.     Projednání nařízení vlády 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů

4.     Obnova vesnice, schválení úpravy veřejného prostranství na návsi u kaple v roce 2009

5.     Rozpočtové opatření, příjem hotovosti na volby ve výši 20000,- Kč

6.     Příprava rozpočtu na rok 2009

7.     Ustanovení inventarizační komise

8.     Informace starostky za uplynulé období

9.     Diskuse

10.  Usnesení

11.  Závěr

 

 

1.     Zahájení

Starostka přivítala všechny přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení v 17.15 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Martinu Gajdůškovou, navrhovatele p. Jaromíra  Siudu  a ing. Irmu Valovou, ověřovatele p. Marcelu Důbravovou a p. Petra Fojtácha.

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

2.     Výsledky dílčího auditu

Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Ze zápisů ZO nebylo zjistitelné projednání ,, Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ,,

Uvolněná starostka obce nebyla odměňována v souladu s obsahem tohoto nařízení. Auditorka doporučuje projednat výše citovanou přílohu a schválit měsíční odměny a starostce obce doplatit odměny zpětně podle nařízení vlády.

ZO bere na vědomí.

3.     Projednání odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZO a uvolněné starostce obce

Starostka obce je odměňována dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

Neuvolnění členové se shodně vyjadřují pro setrvání na stávající výši odměn. Místostarostka odměna ve výši 960,- Kč hrubé mzdy a ostatní členové ve výši 490,- Kč hrubé mzdy.

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

4.     Obnova vesnice – úprava veřejného prostranství

Byly osloveny dvě zahradní architektky na vypracování studie. Na realizaci požádáme o dotaci z programu Obnovy venkova, chtěli bychom do tohoto zahrnout také opravu zvonice – výměna plechové střechy. 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

5.     Rozpočtové opatření 

Obec dostala na účet 20000,- Kč na volby 17. a  18. 10. 2008. Toto rozpočtové opatření vypracovala účetní obce p. Lada Čagánková dne 29. 9. 2008. Tento návrh rozpočtového opatření bude přiložen k zápisu. 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

6.     Připrava rozpočtu na rok 2009

Starostka dává členům ZO na vědomí s předstihem, aby si každý mohl připravit svoje návrhy do příštího zasedání ZO. Starostka obce každému členu ZO dodá vypracovaný rozpočet na rok 2008 jako vzor.

ZO bere na vědomí.

7.     Ustanovení inventarizační komise

Inventarizace proběhne v prosinci 2008, podklady má starostka připraveny. ZO Dobrkovice ustanovuje inventarizační komisi k fyzickým inventurám obecního majetku ve složení: ing. Irma Valová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Hana Důbravová. Inventura proběhne 15. 12. 2008.

Hlasování: schváleno jednohlasně 5 pro

8.     Informace starostky za uplynulé období

 

-          Celé prázdniny ošetřování porostů v lese

-          Přezutí gum na hasičském autě zajistil p. Vlastimil Řezníček a p. Ivar Máťa

-          Věšák na hasičské hadice, který je zhotoven v roce 2007 doposud leží na hřišti

-          Zbudování přístřešku na budově kulturního domu, slavnostní otvírání – zdařilá akce

-          Oprava přístřešku se řeší přes pojišťovnu

-          Oprava silnice Pašovice – Velký Ořechov, musí být dořešen vjezd do lesa – obecní pozemek

-          Vzhledem k tomu, že oprava silnice byla posunuta o měsíc, firma Čaník slíbila opravu obrubníků pod Gajdošíkovým na konec října 2008

-          p. Čaník nabízí opravu vjezdů u rodinných domů, kdo z občanů bude mít o toto zájem, může se přihlásit na Obecním úřadě Dobrkovice. Opravy u svých domů si musí každý uhradit sám.

-          Volby do Zlínského zastupitelstva se uskuteční 17. a 18. 10. 2008, sedmičlenná volební komise, zapisovatel – Zuzana Gajdošíková, předseda volební komise – Jarmila Siudová ml.

-          Je potřeba vyřešit provozování sklépka na hřišti

-          Budou pořezány stromy u pódia na hřišti – provede Správa toků oblast povodí Moravy

-          Po opadu listů budou pořezány dva ořechy před č. p. 9,  třešeň u č. p. 41 a  tuje u kaple a bude ořezána lípa u kaple po konzultaci s Životním prostředím  na náklady obce  

-          Informace ohledně kanalizace – částka na zbudování 35 milionů Kč,  pro naší obec do 500 obyvatel prozatím velmi ekonomicky náročné

-          Informace ohledně vodovodu – starostka zjistí průměrnou cenu za bm domovní přípojky a roční náklady domácnosti v okolních obcích. K realizaci této akce je předpokládaná částka 60000,- Kč

-          Navrhuji opravu kanceláří na obecním úřadě – podlaha, stěny, nábytek, oslovím tři firmy k vypracování cenové nabídky 

-          Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 5 pro

 

-          V roce 2009-2010 se bude bágrovat Luhačovická přehrada, vybágrovaná hlína bude nabízena okolním obcím, hlína není kontaminovaná, je vhodná např. k vyrovnání hřiště

-          Pronájem místnosti na obecním úřadě p. Petru Fojtáchovi za cenu 450,- Kč za měsíc plus za elektřinu a úklid

-          Zatím nejsou zájemci o pronájem kadeřnictví na obecním úřadě, navrhuji změnu využívání např. kancelář, masáže aj. 

-          V roce 2009 naplánovat revize obecních budov

-          V roce 2009 naplánováno čištění koryta potoka Správou toků povodí Moravy

-          Poděkování Terezce Semelové za přípravu Dobrkovského zpravodaje, poděkování všem, kdo přispěli článkem

 

9.     Diskuse

 

-          p. Siuda – vypracuji anketní lístky na zjištění počtu zájemců o připojení k obecnímu vodovodu

-          Starostka – odstavné parkoviště před Skovajsovým není vhodné k hraní, při hrách hrozí riziko poškození zaparkovaných aut, sportovní aktivity by se měly přesunout na hřiště

-          p. Siuda – navrhuji nainstalovat demontovatelné lavičky na hřišti a prodloužit tak betonovou plochu, která by se mohla využít na bruslení

-          Starostka – návrh na vytvoření kluziště by měl vzejít např. od TJ Sokol Dobrkovice, který by zajistil provozování

-          Starostka – neudržování pořádku v šatnách hráčů, ve sklépku a v okolí šaten, na základě smlouvy z r. 1992 může dát obec výpověď z nájmu TJ Sokol Dobrkovice. Důsledně zkontrolujeme vyúčtování příspěvku ve výši 30000,- Kč, který přispěla Obec Dobrkovice TJ Sokol Dobrkovice dle rozpočtu na rok 2008. Svolám na obecní úřad schůzku členů výboru TJ Sokol a budeme hledat řešení, abych nemusela přistoupit k vypovězení nájemní smlouvy

 

10 . Usnesení

 

Zápis na samostatném listu.

11.  Závěr  

Zápis z 15. Zasedání ZO bude schválen na příštím zasedání, starostka poděkovala všem přítomným za účast. 

 

Zapsala:          Martina Gajdůšková

Ověřili:            Marcela Důbravová, Petr Fojtách

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz