Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19. 12. 2008

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19. 12. 2008

 

Přítomní členové ZO: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Petr Fojtách, Jaromír Siuda – příchod v 18.20 hod.

Omluveni: Ivo Valouch, ing. Irma Valová

Hosté: Miroslava Juříková

Program: 1. Zahájení

                 2. Kontrola usnesení minulého zasedání zastupitelstva obce a předložení zápisu

                 3. Inventarizace majetku za rok 2008

                 4. Dodatek smlouvy pro rok 2009 – Rumpold UHB, s.r.o.

                 5. Návrh rozpočtu pro rok 2009, rozpočtové provizorium pro rok 2009

                 6. Informace starostky za uplynulé období

                 7.  Diskuse

                 8. Usnesení

                 9. Závěr

 

1.     Zahájení

 

      Starostka přivítala všechny přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení v 18.00 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Marcelu Důbravovou, navrhovatele p. Petra Fojtácha a p. Martinu Gajdůškovou, ověřovatele p. Jaromíra Siudu a p. Martinu Gajdůškovou.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 4 pro

 

2.     Kontrola usnesení z minulého zasedání a předložení zápisu

 

-          splněno bez výhrad

 

3.     Inventarizace majetku za rok 2008

 

-          proběhla 15. 12. 2008

-          stav majetku: dlouhodobý nehmotný majetek:  25830,- Kč

-          dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby:  4.317.923,50 Kč

-          dlouhodobý hmotný majetek – přístroje, dopravní prostředky, inventář: 745.248,-  

-          dlouhodobý hmotný majetek – kancelář, knihovna, sportovní areál, kuchyňka kulturního domu, kulturní dům, kaple, hasičská zbrojnice, sklad v budově obecního úřadu, ostatní : 348.451,30,- Kč

-          pozemky, lesní pozemky: 35.008.317,- Kč

-          dlouhodobý finanční majetek, akcie České spořitelny: 20.000,- Kč

 

4.     Dodatek smlouvy pro rok 2009 s firmou Rumpold UHB, s.r.o.

 

-          předpokládaný nárůst cen je cca. 14 procent

-          navýšení cen plastů cca. 100 procent

-          navýšení cen papíru cca. 70 procent 

-          k  31. 10. 2008  vybrala  obec za svoz PDO 113.000 ,- Kč od občanů, firem a společnosti EKO – KOM

-          k  31. 10. 2008 zaplatila obec společnosti Rumpold UHB, s.r.o. 161.000,- Kč

-          poplatek za svoz PDO se navýší na občana – 400,- Kč

 

            Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 4 pro

 

5.     Návrh rozpočtu na rok 2009

 

-          obec bude hospodařit s předpokládaným příjmem 4.052.000,- Kč

-          výdej bude ve výši 4.052.000,- Kč

-          hospodařit budeme s vyrovnaným rozpočtem

-          návrh rozpočtu bude vyvěšen od 20. 12. 2008 po dobu 30 dnů na úřední desce

-          do doby schválení rozpočtu bude obec hospodařit podle pravidel rozpočtového provizoria cca. 300.000 Kč

Hlasování: jednohlasně počtem 5 pro

 

6.     Informace starostky za uplynulé období a 7. Diskuse k tématům

           

-          zajištění voleb – 17. a 18. 10. 2008

-          návrh na výsadbu návsi – vypracována studie od Atelier Konig Staré Město ve 2 variantách, studie řeší výsadbu v okolí kaple, studie je k nahlédnutí na obecním úřadě, obec zažádá o dotaci, za tuto studii jsme zaplatili 5800,- Kč

-          vítání občánků

-          výměna radiátorů v hospodě, zaplaceno cca. 38000,- Kč

-          návštěva na obci – p. Šimordová – informace k územnímu plánu

-          zvonice – posouzení opravy, zvonice postavena v r. 1838

-          spolupráce s firmou Šimek Veletiny – odvoz dřeva z probírek

-          námětové -  hasičské cvičení na firmě Plat Dobrkovice

-          žaluzie na okna obecního úřadu

-          oprava propadlého chodníku u č.p. 56

-          účast na Sdružení měst a obcí východní Moravy

-          6. – 7. 11. 2008 výjezd na Slovensko s Mikroregionem Luhačovického Zálesí

-          12. 11. 2008 ukončena sbírka na opravu pomníku u čp. 27, vybráno 28.793,70 Kč,  oprava pomníku stála celkem 47.500,- Kč

-          schůzka ohledně odkanalizování obcí do 2000 obyvatel dne 13. 11. 2008 ve Zlíně: již od r. 1955 je nutno vždy požádat úřady o povolení vypouštění odpadních vod, udělování výjimek bude do konce r. 2015, legislativní požadavky do 2000 obyvatel. Není nezbytně nutné, aby obec budovala obecní čističku, když obyvatelé čistí svoje odpadní vody – např. septik 1 x ročně vyvézt.

-          Obecní úřad Dobrkovice musí sepsat smlouvy s majiteli domů, kteří vypouštějí svoje odpadní vody do obecní kanalizace. Vybírat stočné za vypouštění odpadních vod do obecní kanalizace na obnovu stávající kanalizace.

-          dosazení stromků u kulturního domu – krajináři Uherský Brod

-          informace u firmy V – projekt manželů Vyoralových o odkanalizování obce Dobrkovice – 1 m kanalizace stojí cca 6000,- Kč, 180 m kanalizace – 1.000.000,- Kč

-          Svatomartinský lampionový průvod 

-          Mikuláš pro děti

-          zdobení vánočního stromu na návsi

-          zajištění Tříkrálové sbírky pro Charitu Zlín                                             

-           schůzka firma Čaník – oprava silnice proběhne v jarních měsících 2009

-          hledání úspor energie v obci Dobrkovice – je možno uspořit energii v kapli, případně na veřejném osvětlení

-          je nutné ořezat tuje u čp. 47 u horní autobusové zastávky, přerostlé tuje brání osvětlení této zastávky, upozornit majitele

-          návrh na zvýšení cen dřeva – o 50,- Kč za metr: 600,- až 650,- Kč za metrové dřevo,  650,- až 700,- Kč za surové kmeny, cena za vrchy zůstává stejná podle ceníku z roku 2006

-          Hlasování: jednohlasně počtem 5 pro

-          oprava obecního úřadu – interiér kanceláří, opravu stěn a podlah provede p. Roman a František Důbrava

-          nabídky od firem Marášek a Drábek jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

-          oprava bude provedena za cenu v místě obvyklou, zakázka do 2 milionů Kč -není potřeba výběrové řízení

-          Hlasování: pro 3, zdrželi se 2 – Hana Důbravová, Marcela Důbravová

 

-          Od TJ Sokol Dobrkovice nebyly dodány k inventarizaci účty na částku 30.000,- Kč, která byla poskytnuta v r. 2008,  zrušíme nájemní smlouvu z r. 1992 a vyzveme členy výboru TJ Sokol k sepsání nové smlouvy, ve které nebude zahrnut pronájem sklípku, pronájem sklípku bude řešen samostatnou nájemní smlouvou. Starostka dodá výpovědní smlouvy členům výboru TJ Sokol Dobrkovice

-          pronájem místnosti kadeřnictví firmě Vikísek, pokud se najde vážný zájemce o provozování služeb v kadeřnictví, bude místnost do 14 dnů přichystána k provozování služeb

-          bruslení na Zimním stadionu v Uherském Brodě 29. 12. 2008

-          od 12. 1. 2008 v době od 16.00 do 17.00 hod. pronajata tělocvična na Velkém Ořechově pro děti z Dobrkovic, doprava vlastní,  cena je 200,- Kč – hradí obec. Tělocvična je pronajata každé pondělí v lednu.

-          v roce 2009 se nejvíce zaměříme na vybudování veřejného vodovodu – prozkoumat možnosti samozásobení obce vodou nebo napojení na veřejný vodovod

 

8.     Usnesení

                    Zápis na samostatném listu

 

9.     Závěr

                    Zápis z 16. zasedání ZO bude schválen na příštím zasedání, starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

 

 Zapsala: Marcela Důbravová

Ověřili:  Jaromír Siuda, Martina Gajdůšková

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz