Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2009 > Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14. 5. 2009

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14. 5. 2009

Přítomní členové: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, ing. Irma Valová, Jaromír Siuda

Omluveni: Ivo Valouch, Petr Fojtách, Martina Gajdůšková – příchod v 19.00 hod.

Hosté: ing. Petr Lukašík, ing. Daniel Fuglík 

 

Program:

1.     Zahájení

2.     Kontrola úkolů z minulého zasedání a předložení zápisu z minulého zasedání

3.     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v obci Dobrkovice za rok 2008

4.     Závěrečný účet obce Dobrkovice za rok 2008

5.     Rozpočtové opatření

6.     Souhlas obce se zařazením o území působnosti MAS Luhačovské Zálesí

7.     Souhlas obce se seznámením se Strategií MAS (SPL) pro období 2007-2013

8.     Zmocnění starostky obce k zastupování MAS

9.     Rozhodnutí o udělení podpory v rámci PF 02-09 podprogramu na podporu obnovy venkova

10.  Výběrové řízení na zhotovení veřejné zeleně v obci

11.  Žádost o příspěvek TJ Sokol Dobrkovice

12.  Schválení směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků

13.  Informace starostky obce Dobrkovice

14.  Diskuse

15.  Usnesení

16.  Závěr 

 

1.     Zahájení 

Starostka přivítala všechny přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO obce je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení: 18.15 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Marcelu Důbravovou, navrhovatele p. Jaromíra Siudu a p. ing. Irmu Valovou, ověřovatele p. Martinu Gajdůškovou a p. Jaromíra Siudu.

Hlasování: jednohlasně 4 pro

 

2.     Kontrola usnesení z 27. 2. 2009 – splněno, předložený zápis bez připomínek.

 

3.     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v obci Dobrkovice za rok 2008

 

Kontrola byla provedena 8. 4. 2009, nebyly zjištěny nedostatky. Celá zpráva je k nahlédnutí na Obecním úřadě Dobrkovice.

 

4.     Závěrečný účet obce Dobrkovice za rok 2008

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008 – bez výhrad.

  Hlasování: jednohlasně 4 pro

 

5.     Rozpočtové opatření 

 

-          Rozpočtové opatření č. 3/2008 ze dne 13. 1. 2009, důvodová zpráva k rozpočtovému opatření – rozpočtovým opatřením dojde v souladu s ustanovením paragrafu 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k přesunu rozpočtových prostředků, aniž se změní celkový objem rozpočtu

-          Rozpočtové opatření č. 1/2009 – úprava rozpočtu o příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 14520,- Kč a o neinvestiční dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 20000,- Kč

-          Hlasování: jednohlasně 4 pro 

 

6.     Souhlas obce se zařazením o území působnosti MAS Luhačovické Zálesí

7.     Souhlas obce se seznámením se Strategií MAS (SPL) pro období 2007-2013

8.     Zmocnění starostky obce k zastupování MAS

Hlasování: jednohlasně 4 pro

9.     Rozhodnutí o udělení podpory v rámci PF 02-09 podprogramu na podporu obnovy venkova

Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo dne 18. 3. 2009 o schválení dotace ve výši 233000,- Kč,  a o návratné finanční výpomoci ve výši 77000,- Kč  - obnova veřejné zeleně v obci Dobrkovice – náves. Realizace musí být provedena do 30.11.2009.

10.  Výběrové řízení na zhotovení veřejné zeleně v obci

ZO pověřuje starostku oslovením několika firem zabývajících se realizací úprav veřejné zeleně. O průběhu bude starostka ZO informovat. 

 

11.  Žádost o příspěvek TJ Sokol Dobrkovice

TJ Sokol Dobrkovice předložil vypracovaný rozpočet na provoz na rok 2009, žádá o částku 35000,- Kč. Částka bude zasílána na nový účet etapově po 5000,- Kč . Tato částka musí být předložena v účtenkách ke kontrole na obecní úřad. Po schválení bude uvolněno dalších 5000,- Kč. 

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1

 

12.  Schválení směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků

 

Účetní jednotka: Obec Dobrkovice

Adresa: Dobrkovice 61, 76307 Velký Ořechov

Směrnici zpracoval: Lada Čagánková

Směrnici schválil: Hana Důbravová

Datum zpracování: 1.10. 2008

 

Hlasování: jednohlasně 5 pro 

 

13.  Informace starostky za uplynulé období

14.  Diskuse

-1. Obecní ples 28.2.2009 kloboukovo-papučový, pořádalo ZO

- kontrola na Okresní správě sociálního zabezpečení – mzdy a odvody z mezd 

- vypracování pracovní verze Smlouvy o výpůjčce sportovního areálu pro TJ Sokol, připomínky budou zapracovány, ZO pověřilo starostku konzultací s Právním oddělením Zlínského kraje

-získali jsme vybavení pro zásahovou jednotku hasičů JPO V – oblečení, zásahové boty, blůza kalhoty v ceně 44250,- Kč

- Úřad práce nabízí obecním úřadům možnost , kdy mohou  zaměstnat občany na krátkodobé pracovní příležitosti. Příspěvek pro vhodného kandidáta, který splňuje dané podmínky je 12060,- Kč hrubé mzdy

- nádoba na bílé sklo přistavena u kulturního domu, dodal EKO-KOM

- usnesení ohledně krádeže a poškození cizí věci – kulturní dům a pohostinství se odkládá, viník se nenašel

- výpis z účtu u České spořitelny  k 30.4.2009 je 1.406.309,58 Kč  

- setkání starostů a knihovníků na Centroprojektu Zlín

- 28.3.2009 účast na valné hromadě Mysliveckého sdružení ve Velkém Ořechově

- 3. a 4. března 2009 setkání starostů měst a obcí Zlínského kraje v Luhačovicích

- nový nábytek do kanceláře obecního úřadu – celková částka 78500,- Kč

- výhrada k úklidu dřevěného hrazení na hřišti – hrazení zůstalo na hřišti až do zahájení jarní fotbalové sezony, obecní úřad na poslední chvíli zajišťoval demontáž a uložení, očekávala jsem větší aktivitu od rodičů, kteří usilovali o vyhotovení tohoto hrazení pro děti. Pro příští zimní sezonu bude hrazení půjčeno s podmínkou, že zajistí jejich smontování, demontáž a uložení, toto bude písemně stvrzeno. Obecní úřad zaplatil za toto dřevěné hrazení částku 49266,- Kč. 

- 4.4.2009  - dovoz stromků z Moravského písku – 1200 ks dub letní – vysazeno na Odkaňovští

- sobotní brigády v lese v části Odkaňovští

- 9.4.2009 – setkání starostů Zlínského okresu ve Velkých Karlovicích

- kontrola vzrostlých stromů v obci Dobrkovice

- kontrola dětského hřiště

- člen dobrovolných hasičů, který je zároveň členem zásahové jednotky, je pojištěn, protože platí členské příspěvky

- volby do Evropského parlamentu proběhnou 5. - 6.6.2009

- 14.4.2009 Policie ČR Luhačovice oznámila na Obecním úřadě Dobrkovice ztrátu části pomníku nad obcí (Minaříkův kříž),  tato část byla uložena u jednoho občana naší obce. Prosím občany, pokud najdou něco v katastru naší obce a nebudou vědět, komu to  patří,  aby to nahlásili nebo odevzdali na obecním úřadě, předejde se tak možným komplikacím.

- 26.4.2009 – slavnostní oběd při příležitosti biřmování na Velkém Ořechově se světícím biskupem p. Hrdličkou

- stavění máje, obec proplatila občerstvení

- ústní žádost p. Rachůnka o zakoupení obrubníků kolem domu č. 15, sám si svépomocí zabuduje, jedná se asi o 70 m

- nutná údržba obecního sadu, musíme zakoupit motorovou pilu a zajistit školení pro pracovníka 

- žádost o vyčištění potoka u Správy potoků, projednat možnost nápravy ujetého břehu pod firmou Vatrans

- co s kontejnery, které máme uloženy v areálu firem? Jedná se o 2 ks zakoupené v r. 1991 v celkové částce 65520,- Kč 

- v zimních měsících obecní úřad proplácel nájem tělocvičny ve Velkém Ořechově, tato však byla dětmi málo využívaná. Představovala jsem si větší účast chlapců i děvčat.

- zjistit dotace na válečné pomníky, dotace přiděluje Zlínský kraj – pomník před č.p. 76

- poděkování p. Milanu Mrázkovi st. i ml. za vzornou zimní údržbu 

- poděkování mladým hasičům za doplnění nádrží, nádrž pod č.p. 45 je pravděpodobně poškozená, nutno zajistit utěsnění

- poděkování p. Jiřímu Chmelovi za opravu poškozeného přístřešku u kulturního domu

 - poděkování Tereze Semelové za vypracování dalšího čísla Dobrkovského zpravodaje

- v úterý 5.5.2009 jsem přistihla občany R. H. a H. H. při krádeži dřeva v obecním lese. Na dřevo si zajeli s traktorem , vlečkou a motorovou pilou kolem 16 hodiny odpoledne. Zvuk motorové pily při kácení dřeva mě dovedl až k oběma lidem.  Na dotaz, zda mají dřevo, které nakládají nějak domluvené s panem hajným mi odpověděli -  ne.  Pan hajný mě už dříve upozorňoval , že se v těchto místech dřevo ztrácí. Ale bylo těžko identifikovat, kdo si pro něho jezdí, a jak se tam dostává. ( traktor projel po zasetém poli ). Požádala jsem pana hajného o vyčíslení dřeva, které se ztratilo.  Prošel pouze místa, kde byly zřetelné stopy po kolech od traktoru a  nahlásil mi  5,5 m3.   R.H. se mi přiznal , že  v této samé části lesa byl i v sobotu  2.5.2009  ( opět bez jakéhokoliv  dovolení ) a dřevo má uložené za svým domem. Cena za takto odvezené dřevo je uložena v částce  5,5m3 x 750,- korun =  4125,- korun . Cena se odvíjí podle ceníku dřeva  v obci Dobrkovice .   R.H a H.H. bude odeslána doporučená faktura na vypočtenou cenu . 

- v sobotu  9.5.2009, byla viděna další osoba  J.H., která řezala dřevo v části lesa Březí (červený traktor + kolka ). Zde bylo odvezeno 2m3 dřeva. Po mém telefonickém rozhovoru p. J.H. přiznal svoji chybu a sdělil mi, že byl v naší obci opravovat kolku a po cestě domů si nařezal dřevo.  Cenu za dřevo bez prodlení zaplatí.

Zákon o lesích č. 289 z roku 1995 v § 19 – obecné užívání lesů , hovoří  :

1.     Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen les nepoškozovat , nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce lesa jeho zaměstnanců.

§ 20 – Zákaz některých činností v lesích

1.     V lesích je zakázáno  - pouze cituji  části :

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat

g) jezdit a stát s motorovými vozidly.

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole , na koni , na lyžích nebo na saních.

 

 

-  firma PLAT  spol.s r.o.  Biskupice 140 oznámila na obecním úřadě v Dobrkovicích , že  demontuje jednu ze dvou  reklamních tabulí, kterou umístila na  obecní čekárnu na rozcestí .   Nájem  za užívání plochy  z částky 2000,- kč/rok  ( schváleno  v Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne  27.2.2009 ) se mění na 1000 Kč / rok

-  Zřízení pracoviště CZECH POINT -  celkové náklady na pořízení tohoto pracoviště je maximálně  93927,- korun. Obec Dobrkovice se bude podílet 15% z této částky . Zjistím , zda bude nutné vypsát výběrové řízení v malém rozsahu . Budu informovat ZO

 

15.  Usnesení

        Zápis  na samostatném listu

 

16.  Závěr

 Starostka poděkovala všem přítomným za účast .

 

Zapsala : Marcela Důbravová

Ověřili :  Martina Gajdůšková, Jaromír Siuda

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335256
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz