Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2009 > Zápis z 19. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14. 8. 2009

Zápis z 19. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14. 8. 2009

 

Přítomní členové: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, ing. Irma Valová, Miroslava Juříková, Jaromír Siuda

Omluveni: Petr Fojtách

Hosté: Josef Nosek ml.

 

Program:

1.     Zahájení

2.     Kontrola úkolů z minulého zasedání a předložení zápisu z minulého zasedání

3.     Slib člena Zastupitelstva obce Dobrkovice

4.     Dohoda o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu

5.     Žádost o odprodej části pozemku p.č. 53/6 – p. Augustin Šidlík ml.

6.     Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na realizaci projektu CzechPOINT

7.     Oprava střechy ,,sklépek,, na hřišti

8.     Informace starostky obce Dobrkovice

9.     Diskuse

10.  Usnesení

11.  Závěr

 

1.     Zahájení

Starostka přivítala přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení: 17.02 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Martinu Gajdůškovou, navrhovatele p. Miroslavu Juříkovou a p. Jaromíra Siudu a ověřovatele p. Ing. Irmu Valovou a p. Marcelu Důbravovou.

Hlasování: jednohlasně 6 pro

 

2.     Kontrola usnesení z 18. Zasedání ZO Dobrkovice – splněno, předložený zápis bez připomínek

 

3.     Slib člena ZO Dobrkovice

 

Z výsledků voleb do ZO Dobrkovice v r. 2006 : 1. Náhradník p.  Marián Medek – rezignoval písemně na svůj post zastupitele, 2. Náhradník p. Miroslava Juříková – přijala funkci člena ZO Dobrkovice a po složení slibu se zapojila do práce ZO.

 

4.     Dohoda o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu

Celková úhrada na rok 2009 činí 160.159,- Kč, na jednoho žáka ZŠ je předpokládaná částka  5318,- Kč, ve školní jídelně 1595,- Kč, v MŠ 3207,- Kč. Z naší obce je v ZŠ 19 žáků, v MŠ 6 dětí.

Hlasování: jednohlasně 6 pro

 

5.     Žádost o odprodej části pozemku p.č. 53/6 – p. Augustin Šidlík ml.

Jedná se o pozemek asi 300 m2, který je ve vlastnictví obce Dobrkovice. V písemné žádosti nebylo uvedeno využití pozemku – ZO pověřuje starostku projednat s p. Šidlíkem konkrétní využití pozemku, který leží v těsné blízkosti silnice.

 

6.     Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na realizaci projektu CzechPOINT

Naše obec obdržela dotaci ve výši 79.000,- Kč, zbytek 15 procent doplatí obec. Bylo osloveno  5 firem na dodání počítačové sestavy pro CzechPOINT. Písemné nabídky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Bude svoláno výběrové řízení na dodavatelskou firmu.

 

7.     Oprava střechy ,,sklépek,, na hřišti

Byly osloveny celkem 3 firmy, cenovou nabídku dodala pouze firma EMG Zlín.

Hlasování: jednohlasně 6 pro

 

8.     Informace starostky

 

-          Pietní vzpomínka na člena ZO Dobrkovice p. Ivo Valoucha, jeho dlouholetou práci jako zastupitele, člena TJ Sokol a SDH Dobrkovice

-          Konečný zůstatek na bankovním účtu k 10.8. 2009 je 1.878.615,- Kč

-          Oprava místní komunikace v částce 331.309,- Kč zatím neuhrazena

-          Položena dlažba u ,,sklépku“ na hřišti

-          Obecní kontejnery – o jejich koupi není zájem, obec by je mohla prodat pouze za šrotovou cenu 2,- Kč za kg

-          Chtěla bych zcela odstranit kontejner od obecního úřadu a požádat o kontejner Sběrných surovin Tlumačov, který umístíme nad Mrázkovým

-          V září bude dodána z projekční kanceláře Vyoral cenová nabídka na vyhotovení projektu vodovodu v naší obci

-          Plánovaná oprava WC na kulturním domě a nová elektrická rozvodna na chodbě kulturního domu – podle finanční situace

-          Proběhla rekonstrukce pilířů na obecním úřadě a stěny pod přístřeškem na kulturním domě

-          Ústní požadavek na skácení stromů u domu čp. 35 v období vegetačního klidu

-          Je nutná oprava osvětlení ke Svatému

-          Příprava oslav k 650. výročí obce Dobrkovice

-          Příprava obecního plesu a setkání důchodců

-          Bude instalován nový uzamykatelný kryt na klíč od požární zbrojnice

-          23.5. 2009 se uskutečnila dětská hasičská soutěž Soptík

-          Proběhlo výběrové řízení na obnovu veřejné zeleně v obci Dobrkovice – náves, konané dne 26. 6. 2009, byla vybrána firma Štěpančík Částkov 111. Firma má naplánované začít tyto práce 20. srpna 2009

-          Mladí členové SDH Dobrkovice se v letních měsících postarali o promítání filmů

-          Probíhá brigáda v lese – uvolňování dubů

-          Brigáda na veřejné zeleni a chodnících

-          V obecním sadu je prořezání starých stromů bezpředmětné, strom se tím neomladí, tyto zásahy se dějí do 10 cm tloušťky větve, po vyklizení popadaných starých větví bude sad vysečen

-          Je potřeba zakoupit stůl do knihovny

-          Už více let se plánuje úprava hřiště nad obecním úřadem, které je poničeno stavěním májů a přejezdem vozidly k čp. 100 – majiteli bude  oznámeno, že nadále nebude možné přes hřiště přejíždět. Pozemek vyžaduje hlubokou orbu a následné ošetření k sportovnímu využití a hrám dětí. S p. Radkem Hořínkem jsem se dohodla na provedení těchto prací. Tímto dojde k vyrovnání pohledávky za dřevo.

-          P. Josef Nosek ml. se informoval o možné brigádě na obci

-          Zabudování obrubníků u čp. 15 svépomocí -  obec zakoupila materiál

 

9.     Diskuse

10.  Usnesení – na samostatném listě

11.  Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

 

 

Zapsala: Martina Gajdůšková

Ověřili: Ing. Irma Valová, Marcela Důbravová

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz