Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2010 > Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva - 17.12.2010

2.Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 17.12.2010

Místo: Obecní úřad Dobrkovice

 Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, , Pavel Juřík (odchod 19:15),  Lubomír Julina, Hana Důbravová, Pavel Kašný (příchod 18:20)

Omluveni: Milan Mrázek

Hosté: viz Prezenční listina

 

Program

 1.   Zahájení
 2.  Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise
 3.  Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o přestupcích
 6. Určení zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace
 7. Dispoziční oprávnění starosty
 8. Schválení rozpočtu pro rok 2011
 9. Provedení inventarizace majetku k 31.12.2010
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:10 hod.

Ad 2. Určení zapisovatele,  návrhové komise a  ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Lubomíra Julinu, ověřovateli p. Hana Důbravovou  a p. Pavla Kašného

Hlasování:        pro : 5                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

Pí Důbravová navrhuje schválit rozpočet na další schůzi s ohledem na delší dobu vyvěšení v plné rozpočtové skladbě. Starosta cituje zákon, že není podmínkou schválení, aby byla plná rozpočtová skladba vyvěšena.

Pan Jurák navrhuje doplnit program o bod provedení inventarizace  majetku k 31.12.2010

Hlasování:       pro :  5                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

-          Starosta informuje, že byla uzavřena Dohoda o pracovní činnosti na zkrácený úvazek s paní Markétou Gajduškovou.

-          Bylo nutno zakoupit akumulační kamna na sociální zařízení na Obecním úřadě

-          8.12.2010 proběhla pracovní schůzka zastupitelů k projednání žádosti organizací

-          Obecně závazné vyhlášky zůstávají v platnosti, bude dáno do usnesení

-          Odměny zastupitelů – předpokládá se, že od 1.1.2011 dojde k plošnému snížení odměn o 5 %

-          Starosta informoval o účasti na schůzích Svazu měst a obcí a Mikroregionu Luhačovské zálesí, kde se informoval na možnosti získání dotací pro naši obec

 

Ad 5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o přestupcích 

S Krajským úřadem ve Zlíně je uzavřena smlouva, která bude dodatkem prodloužena o dva roky

Hlasování:       pro : 6             proti: 0            zdrželi se: 0

 

Ad.6. Určení zástupce pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace

 

Starosta navrhuje určit zástupcem p. Juráka, který nominaci přijímá

Hlasování : pro  5       proti. 0            zdrželi se:1

 

Ad. 7.  Dispoziční oprávnění

Je třeba určit výši částky, se kterou bude moci starosta disponovat v nutných případech, aniž by byla svolána finanční komise a zastupitelstvo.

Byla dojednána  částku ve výši 100 000,- Kč

 

Hlasování: Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0

 Bylo vypracováno dispoziční oprávnění.

 

Hlasování: Pro: 6       Proti: 0           Zdržel se: 0

 

 

Ad.8.  Schválení rozpočtu

 

Nevylo zásadních připomínek.

Starosta dal hlasovat pro schválení návrhu rozpočtu

 

Hlasování: Pro: 5        Proti 0             Zdrželi se: 1

  

Ad. 9. Doplněný bod – Inventarizace majetku

Inventarizaci majetku je třeba provést do konce roku. Kontrolní výbor podá k 31.12.2010 zápis provedení inventarizace.

 

 

Ad.9 Diskuse

 -          P. Jurák – je třeba pověřit člena zastupitelstva vyřizováním dokumentace ohledně vodovodu, starosta zahájí jednání s Vodovody a kanalizacemi. Dalším určeným jednatelem bude místostarosta.

-          P. Jurák – je třeba navrhnout správce obecních budov k zajištění oprav atd. Starosta navrhuje p. Juříka a p.Julinu – oba přijímají

-          P. Jurák  - sklad za budovou Obecního úřadu – je třeba vyřídit na Stavebním úřadě, zaevidovat stavbu do katastru. Zároveň se posuzovaly další možnosti získání prostoru k uložení sekaček apod. Zvážena možnost kontejnerů a stavby. V úvahu přichází zároveň vybudování příjezdové cesty ve spolupráci s p. Kierykem

-          Starosta určil komisi pro výběr firmy, která provede zateplení stropu v hospodě, výsledky výběrového řízení budou starostovi předloženy do 20.12.2010

-          Bývalá  starostka pí Důbravová uplatňuje vyplacení odstupného v plné výši dle zákona

-          P. Zdeněk Důbrava žádá vyměření obecní cesty, sousedící s jeho pozemkem, p. Jurák zajistí potřebné informace

-          Obcí bude zajištěno veřejné bruslení v Uherské Brodě

-          P. Kašný vznesl dotaz, zda obec zorganizuje oslavu nového roku

 

Ad. 10  Návrh usnesení

Zápis na samostatném  listu

 

Hlasování: Pro: 5        Proti 0             Zdrželi se: 0

 

 

Ad. 11. Závěr

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast.

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332446
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz