Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 14. 11. 2006

 

Přítomní členové  Zastupitelstva obce Dobrkovice: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Jaromír Siuda, Ivo Valouch, ing. Irma Valová, Petr Fojtách

 

Hosté: Důbrava Josef,  Miloslav Juráň, Veselá Veronika, Veselá Mária, Šuranský Břetislav, Miklová Romana, Miklová Marie, Hořínek Radek, Hořínková Petra, Semela Miroslav, Semelová Marie, Semelová Lenka, Valouch Josef,  Gajdůšková Marie, Chmelová Ludmila, Mrázek Milan, Mrázková Oldřiška, Hladišová Ludmila, Hladiš Jaroslav,  Řezníček Vlastimil. Řezníček Josef,  Důbrava František,  Lukašík Vladimír,  Šůstek Jaroslav, Kašný Pavel, Fuglík Vojtěch, Mudrák Miroslav, Liška Vlastimil, Liška Jaroslav, Důbravová  Marie, Juřík Miroslav, Juříková Miroslava,  Nosek Josef, Chmela Jiří, Máťa Ivar, Semelová Tereza, Běhůnková Helena, Svízelová Marie, Jurák Josef 

 

Program:

 

1.       Zahájení

2.       Informace starostky o činnosti Zastupitelstva obce Dobrkovice od 2. 11. 2006

3.       Stanovení odměn neuvolněným členům ZO Dobrkovice

4.       Informace výběrové komise o vybraných zájemcích, kteří mají zájem o nájem obchodu a hospody

5.       Projednání, případně schválení o pronájem nebytových prostor sl. Romaně Miklové

6.       Udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dobrkovice a statutárním městem Zlínem na úseku přestupkového zákona

7.       Předávací protokol, informace p. Juráka o činnosti do 2. 11. 2006

8.       Diskuze

9.       Usnesení

10.   Závěr 

 

 

Zahájení, informace starostky 

 

 

Starostka obce přívítala všechny přítomné, poděkovala p. Markétě Gajduškové za organizování 1. svatomartinského lampionového průvodu. Dále seznámila s některými body Jednacího řádu (celý text na obecním úřadě nebo na internetových stránkách), konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO – je usnášení schopné. Zapisovatelem dnešního zasedání je Marcela Důbravová, navrhovatelé usnesení jsou Petr Fojtách a Ivo Valouch, ověřovateli zápisu ing. Irma Valová a Jaromír Siuda. ZO tento návrh přijalo jednohlasně.

 

Starostka navrhla doplnění programu: slib p. Ivo Valoucha a jeho zvolení za člena kontrolního výboru, volba inventarizační komise a jednotlivé body uzavřít diskuzí a usnesením. Doplnění programu bylo jednohlasně schváleno. 

 

Ing. Valová přečetla slib, p. Valouch řekl ,, Slibuji“ a připojil svůj podpis pod text. Poté byla provedena jeho volba do kontrolní komise, kde jako člen nahradil ing. Valovou.

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1

 

Starostka informuje o práci ZO Dobrkovice od 2. 11. 2006:

-          informace o výběrovém řízení o nájemci na obchod a hospodu (podrobnější informace p. Fojtách

-          internetové stránky byly svěřeny T. Semelové

-          účetní obce sl. Juříková Miroslava, která bude pracovat na dohodu

-          úklid klestí nad obecním úřadem – p. Milan Mrázek ml., st., Jitka a Vlastik Liškovi, Petr Gajdůšek, Radek a František Janásovi, Jarmila Šuranská, Hana Důbravová

-          bude opraveno hlášení v části obce Cála, opravu provede p. B. Šuranský v nejbližším termínu

 

 

Schvalování odměn neuvolněným členům ZO

 

ZO obce  jednohlasně schválilo odměnu místostarostce ve výši 960 Kč, členům ZO 490 Kč.

 

 

Informace výběrové komise o vybraných zájemcích na pronájem obchodu a hospody 

 

Petr Fojtách informoval o jednotlivých zájemcích o nájem obchodu a hospody a ze 4 zájemců navrhl ke schválení p. Poláška ze Spytihněvi.

 

Diskuse:

 

p. Miklová M. – hlavně, aby to dobře fungovalo.

p. Gajdůšková M. měla dotaz zda obědy, které by případně p. Polášek dovážel zájemcům, by byly z vývařovny Velký Ořechov. – p. Polášek má vlastní vývařovnu.

p. Miklová M. – zda bude p. Polášek zaměstnávat také místní občany – bylo řečeno, když bude zájem, tak ano.

p  Miklová M. – je důležité, aby nebyl obchod dlouho zavřený – p. Polášek nás ujistil, že by otevřel během 2 – 3 dnů po předání.

sl. Miklová R. – jaká bude otevírací doba – p.Polášek se přizpůsobí požadavkům.

 

Starostka dala hlasovat o návrhu pronajat obchod a hospodu p. Poláškovi ze Spytihněvi.

Pro – 6, proti – 0. zdržel se – 1

 

 

Projednání, případně schválení pronájmu nebytových prostor na obecním úřadě sl. Romaně Miklové

 

Diskuze : p. Šuranský B. – jakákoliv služba v obci je přínosem.

 

 

ZO jednohlasně schválilo pronájem a stavební úpravy bývalé klubovny hasičů k provozování kadeřnictví.

 

 

Udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dobrkovice a statutárním městem Zlín na úseku přestupkového zákona

 

 

Smlouva bude uzavřena na dobu od 1. 1. 2007 – 31. 12. 2010,  za každý přestupek bude obecní úřad platit poplatek 500 Kč. Smlouva bude vyvěšena po dobu 15 dnů na informační tabuli u obchodu.

 

Diskuze:

 

Starostka informuje – jedná se o přestupcích v rodině, osobních napadeních, k jejích spáchání dojde ve správním obvodu obce. Obecní úřad Dobrkovice nemá k vyřizování této agendy školené zaměstnance. Proto musí v souladu se zákonem § 63 číslo 128/2000 Sb. o obcích tuto činnost za nás vykonávat statutární město Zlín.

p. Miklová  a p. Šuranský – proč se na poplatku nepodílí také viník – obec nemá právo nahlížet do spisů , které projednává s viníkem komise, která se touto činností zabývá.

 

ZO jednohlasně odsouhlasilo podpis smlouvy.  

 

 

Složení inventarizační komise

 

 

Do 15. 12. 2006 musí být provedena inventarizace, inventarizační komise ve složení: ing. Valová, Martina Gajdůšková, Marcela Důbravová, Hana Důbravová byla jednohlasně zvolena.

 

 

 

Předávací protokol, informace p. Juráka o činnosti do 2. 11. 2006

 

 

P. Jurák přivítal všechny přítomné, předal předávací protokol a seznam rozpracovaných prací.

 

 

Diskuze:

 

 

p. Důbravová- dům č. 63 – zbořeniště – tento problém nebyl předán v rozpracovaných pracích. – p. Jurák se sešel osobně s. p. Malinou ml. – majitelem domu, ten mu přislíbil, že to dá do pořádku. Poté, co se tak nestalo, byl zaslán dopis, na který nereagoval.

Starostka zjistí na stavebním úřadě, jak postupovat.

p. Šuranský – jediná možnost je oplocení pozemku

p. Jurák – stejný problém měli v Biskupicích s cihelnou, kterou vlastní banka, ale nedomluvili se, stavební úřad se vyjádřil, že by likvidace stála hodně peněz.

p. Hořínek – už o tomto problému mluvil, že by tento pozemek Obecní úřad Dobrkovice mohl odkoupit.

Ing. Valová – zaslala dopis ohledně ořezání lip před jejich domem, ale doposud se k této věci nikdo nevyjádřil. – p. Jurák odpověděl, že tento problém je rozjednán, po posouzení se lípy ořežou.

p. Siuda- se zajímal, kdo měl oficiálně klíče od kulturního domu a jak je možné, že p. Ondrůšek s p. Suchánkem den po předání kličů zde byl – p. Jurák odpověděl, že klíče měl oficiálně on a p. Hana Důbravová, p. Ondrůšek oficiálně klíče neměl.

p. Marcela Důbravová –  zámky jsme hned na druhý den vyměnili.

p. Marie Semelová – klíče určitě měl, instaloval zde satelit a antény.

p. Marcela Důbravová – proč p. Jurák neuvedl ve zprávě o činnosti i položky k jednotlivým akcím – p. Jurák řekl, že faktury a doklady jsou uloženy na obecním úřadě.

p. Hana Důbravová přečetla všechny příjmy a výdaje do října roku 2006.

p. Marie Semelová – proč nebylo vyměněno vadné koleno na okapu na hospodě – starostka se již u firmy Pančocha Oldřich informovala – bude ještě opraveno.

p. Marie Semelová – je třeba vyhlásit, aby lidi nedávali do kontejnerů na plast zbytky polystyrenu, rošty z koupelen, umělé bečky a nenechávali u kontejneru na sklo skleněné tabule, protože je firma Rumpold neodveze.

p. Jurák navrhl, aby si tyto věci lidi nachystali do pytlů a firma Rumpold odvezla.

p. Šuranský – toto je potřeba několikrát vyhlásit rozhlasem.

Starostka bude několikrát o tomto problému informovat občany rozhlasem a taky by chtěla, aby, kdo tyto lidi vidí, jí to ihned nahlásil. Zastupitelstvo obce vytvoří k tomuto problému obecní vyhlášku.

p. Lenka Semelová – termín, který dalo minulé zastupitelstvo obce do konce prázdnin nebyl dodržen – jedná se odvodnění za naším domem přes žleb ke studnám, hrozí zde sesunutí půdy na studny, ve kterých je pitná voda.

Starostka nemá tyto informace v předávacím protokolu – p. Jurák odpověděl, že stavební firmy mají hodně práce, proto žádnou firmu na tyto menší akce nemohli sehnat.

p. Hana Důbravová – k opravě cesty Dobrkovice – Kaňovice – zda byly osloveny firmy, které zde mají sídlo, aby přispěly na tuto opravu, jejich těžké vozy tuto cestu rozbily – p. Jurák – obec vykoupila pozemky kvůli opravě po hnoják Dobrkovice, firmu přes léto na tuto opravu nesehnali – malá akce, balená byla domluvena, ale scházela mechanizace, p. Kratochvíl nemá na tuto opravu finance, s p. Bernatíkem jednali s firmou z Uh. Brodu, která by toto měla 15. 11. 2006 provést, teď se opraví kritická místa, příští rok se požádá o dotaci na kraj o pořádnou opravu – dotace by byly asi 34 procent. Ostatní firmy – suška – p. Lakomý – pokud se rozjede, rozšíří komunikaci směrem na Kaňovice. Firma Plat opravovala na vlastní náklady několik let.

p. Fojtách – zkoušelo se p. Kratochvílovi zamezit k přístupu na tuto cestu? Hledala se nějaká jiná možnost? Tato částka na opravu cesty bude příští rok pro obec zásadní. Tatry a traktory ničí nejvíce tuto cestu, hlavně u hnojáku. Právě ZO má jednu z největších priorit jednat s touto firmou.

P. Jurák – jedna přístupová cesta musí být ponechána.

p. Fojtách – musíme od p. Kratochvíla získat nějaké peníze na tuto opravu. Nepřispívá ani na zimní údržbu. Mluvili jste o tom s právníkem?

P. Jurák – o tomto se jednalo s právníkem, všechno bylo zkoušeno, ale s p. Kratochvílem se mluvit nedalo. P. Kratochvíl dostal pokutu za vypouštění močůvky (50000 Kč), snaha s ním jednat nebyla jednoduchá.

p. Semela – tyto firmy vlastně donutili obec k zaplacení opravy? Proč to všechno musí platit obec? – p. Jurák – tento názor není objektivní – cesta by měla být otevřena, platím daně z nemovitosti 30000 Kč ročně.

P. Hořínek – cesta by se opravila pomocí financí ostatních firem, proč se o tom nejednalo, jedná se o 6 firem, každá kdyby něco přispěla, nestálo by to obec tolik financí.

P. Semelová Marie – kamiony, které vozí dřevo ničí tuto komunikaci.

p.Fojtách – jednali jste s krajem o komunikaci Dobrkovice – Seče, zda by si ji  vzal do svého vlastnictví? – p. Jurák – se Silnicemi se řešila situace o státní silnici – pokud tuto cestu nepotřebují, předávají ji obcím a městům. Nepřistoupili jsme na vlastnictví cesty obcí po most u Mudrákového. Projekt je zpracovaný, stát se všechno snaží převést na obce. Kaňovice tuto cestu nepoužívají jako Dobrkovice, veškerá aktivita směřovala k opravě a průjezdnosti cesty.

p. Hořínek – petice k prodeji palivového dřeva – p. Jurák slíbil, že palivové dříví se cizím lidem prodávat nebude – není změna dřevo se stále prodává. – p. Jurák – platí vysvětlení, někteří odmítli, kdo měli objednané – toto dřevo si odváží p. Šimčík – všechno do 31. 10. 2006 předáno.

p. Semelová Marie – někdo dostává tvrdé dřevo, někdo špatné. Čerstvě natěžené dřevo pokud nikdo nechce, odvážíme si domů, tak odpověděl p. Šimčík. Pan Suchánek dostal krásné dřevo, ostatní měli také takové dostat nebo měla být snížena cena. – p. Jurák – mohli jste reklamovat a nechat si dovézt nové dřevo.

p. Fojtách – bylo řečeno, že mimo obec se palivové dřevo prodávat nebude, už  nemá nárok na dřevo, když už dostal.

p. Jurák – seznam lidí je pokrytý, postupně se vykrývají zájemci, o dřevu a reklamacích se mělo mluvit přímo s ním.

p. Semelová Lenka – dostali špatné dřevo, objednané měli dřevo tvrdé – ti co dovezli dřevo neměli žádný doklad a nechtěli nic podepsat o dodávce.- p.  Jurák – v každém období se dělá jiné dřevo, domluvena byla půlka tvrdé, půlka měkké, cena dřeva  - náklady na 1m – 620 Kč.

p. Fojtách – je důležité pokrýt zájemce z obce.

p. Důbrava František – doufejme, že nastane pořádek se dřevem.

p. Mrázek Milan – kolik je zájemců o dřevo? – starostka odpověděla, že 20 – dovoz, 30 – dělání.

p. Mrázek – kolik platí p. Šimčík za dřevo obci – p. Jurák vychází to 1:1, všechno se  musí fakturačně vykázat, je to 100 – 150 Kč a nepočítají se jeho výdaje.

p. Mrázek – až tu nebude dřevo, odkud ho budeme vozit? – p. Jurák – les byl ztrátový, když nastoupil p. Šimčík – začalo se dařit, udělal a ještě zaplatil.

p. Šuranský – ptal se ZO proč byla uvolněna starostka, jaký byl důvod, zatíží to rozpočet obce. – starostka – dělat tuto práci pořádně, je to potřeba. Odměna je za 24 hodinou práci, je to velká mzda 23910 Kč hrubého plus 1100 Kč na každých 100 obyvatel. Hrdě se k tomuto hlásí a nebude se bránit tomu, aby tuto funkci předala někomu jinému.

p. Fojtách – jednoznačná odpověď – 7 zastupitelů – proč nekandidovalo minulé zastupitelstvo obce – tuto funkci by nikdo jiný nepřijal kromě Hany Důbravové, jinak by nám byl starosta přidělen. Byla zaměstnanec obce, tato funkce by byla neslučitelná s funkcí starostky, bylo to jediné řešení, pouze finanční hledisko se změnilo.

p. Šuranský – je to závazek na 24 hodin – p. Jurák byl v pohotovosti taky 24 hodin, dále cituje článek snížení deficitu veřejných financí – a/ do 200 obyvatel nepovoluje uvolněného starostu, b/ do 400 obyvatel nedoporučuje z důvodu finančního krytí, vše jsem konzultoval s městem, je to ekonomická sebevražda ke mzdě přidat odvod státu – ročně je to 470000 Kč s účetní 600000 Kč – 1/4 rozpočtu obce. Starosta Březůvek – finance 860000 Kč při rozpočtu 6000000 Kč. navrhuji přehodnotit tuto situaci, aby byla neuvolněná, hodiny navíc dopočitat formou odměn, nemusí se 35 procent odvádět státu. Nekandidoval jsem z důvodu toho, že jsem byl dlouho v ZO.

p. Semelová Marie – p. Hana Důbravová zajišťovala spoustu práce místo starosty.- starostka – v okolní vesnici – Kaňovice se stejným počtem obyvatel mají taky uvolněného starostu již 2. volební období a rozpočet to nezruinuje. Čekárna stála 238000 Kč, jestliže měla obec na toto proplacení, myslím,že moje hodnota je určitě větší. Tímto je dána možnost do budoucna pro ostatní případné uvolněné starosty vykonávat takto svoji funkci.

p. Fojtách – situace, která vznikla, byla složitá, všechno se konzultovalo s odborníky podle zákona. Pokud p. Šuranský zná jiné jméno, kdo by tuto funkci mohl vykonávat a byla by méně nákladná, ať nám ho předloží. Ze současných členů ZO byla ochotna dělat starostku p. Hana Důbravová, která byla zaměstnankyní, tyto funkce byly neslučitelné, účetní nebude zaměstnána na plný úvazek.

Starostka – v minulém volebním období – plat účetní plus starosty byl asi 18000 Kč hrubého, tzn, že výdaje na mzdy nebudou o tolik navýšeny.

p. Gajdůšková – kde je p. Suchánek, ten umí jenom pěkně mluvit, ale chodník si v zimě nezamete.

p. Miklová Marie – mrzí mě, že nekandidovali členové bývalého ZO, proč tu všichni nejsou přítomni?

 

 

 

Závěr

 

Starostka poděkovala všem přítomným za velkou účast.

Zapsal: Důbravová Marcela

Ověřili: Siuda Jaromír, ing Irma Valová

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335257
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz