Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 16.11.2009

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 16.11.2009

 

 

Přítomní členové ZO: Hana Důbravová, Marcela Důbravová – příchod 18.05 hod., Jaromír Siuda, ing.Irma Valová, Martina Gajdůšková, Miroslava Juříková

 

Hosté: Jaroslav Šůstek

 

 

Program:

 

1.             Zahájení

2.             Kontrola úkolů z minulého zasedání

3.             Rozpočtové opatření

4.             Inventarizace majetku obce Dobrkovice za rok 2009

5.             Schválení inventární komise

6.             Žádost firmy ZAFO,s.r.o. na odprodej obecních pozemků č. 55/6 a 53/6

7.             Žádost p.Šidlíka na odprodej obecních pozemků části parcely 53/6

8.             Rezignace člena ZO Dobrkovice

9.             Volba předsedy kontrolní komise

10.          Volba znaku a praporu obce

11.          Návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtové provizorium

12.          Informace starostky obce

13.          Diskuse

14.          Usnesení

15.          Závěr

 

 

1.         Zahájení  

 

Starostka přivítala přítomné,zahájila jednání ZO konstatováním,že ZO je usnášeníschopné,neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení v 17.10hod.. Zapisovatelem dnešního jednání určila ing. I.Valovou,navrhovatele p.J.Siudu a M.Gajdůškovou, ověřovatele p.M.Důbravovou a M.Juříkovou.

 

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 5 pro

 

 

 

2.         Kontrola úkolů z minulého zasedání

 

- splněno

 

 

3.         Rozpočtové opatření

 

 

Úprava rozpočtu o přijatý finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 11816,- korun , přijatá neinvestiční dotace na zřízení pracoviště CzechPoint ve výši 79837 korun, přijatý finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 16.920 ,- korun

 

Hlasování : schváleno jednohlasně počtem 5 pro

 

 

4.         a   5     Inventarizace majetku obce Dobrkovice za rok 2009 

 

 

 

21.12. 2009 v 17.00 hod se sejde inventarizační komise , ve složení Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Ing. Irma Valová, Miroslava Juříková , Martina Gajdůšková a  provedou inventarizaci obecního majetku.

Inventura se týká  :

Dlouhodobý nehmotný majetek  - účetní software

Dlouhodobý hmotný majetek – budovy stavby  ( Čekárna, sál. Knihovna, chodníky, kanalizace, veřejné osvětlení … atd )

Dlouhodobý hmotný majetek – přístroje, dopravní prostředky, inventář ( kontejner PDO, zesilovací aparatura,  hasičské auto, traktorek , sekačka …. atd )

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  , kancelář , knihovna, sportovní areál, kuchyňka , sál v KD, kaple ( koberec, savice, poštovní schrának, stoly, židle, skříně, ohřívač, akumulační kamna … atd )

Pozemky

Dlouhodobý finanční majetek  , akcie ( Česká spořitelna )

 

 

5.         Schválení inventární komise – hlasování – 5 pro                  

 

 

6.         Žádost firmy ZAFO, s.r.o. na odprodej obec. Pozem. Č 55/6 a 53/6

 

 

ZO pověřilo starostku nabídnout firmě cenu pozemku 100,-kč/m s tím,že očekává protinávrh firmy ZAFO,s.r.o. podaný k dalšímu jednání.

 

 

7.         Žádost p.Šidlíka na odprodej obec. Pozem. Č. parcely 53/6

 

 

ZO schválilo první návrh ceny pozemku p.Šidlíkovi ve výši 70m,-kč/m

 

 

Hlasování : schváleno 6 pro

 

 

8.         Rezignace člena ZO Dobrkovice

 

 

Dne 21.10.2009  odeslal pan Petr Fojtách starostce obce svoji rezignaci na mandát člena zastupitelsta  v obci Dobrkovice a funkci předsedy kontolní komise.

Zastupitelstvo tuto skutečnost bere na vědomí .

Panu Petrovi Fojtáchovi  děkujeme za jeho tříletou práci pro obec Dobrkovice.

 

 

9.         Volba předsedy kontrolní komise

  

 

Starostka navrhla p.Jaromíra Siudu na fci předsedy kontrolní komise,ZO vzalo na vědomí rezignaci  p.Fojtácha a hlasovalo o novém předsedovi.

 

Hlasování : schváleno počtem  4 pro , 1 se zdržel 

 

          

               10. Volba znaku a praporu obce 

 

 

ZO rozdalo 243 anketních lístků,z nich se 79 zúčastnilo hlasování. Návrh znaku a praporu č.1 dostal 34 hlasy,č2. 13hlasů,č3. 17hlasů a č.4. pět hlasů. S přihlédnutím k anketě zvolilo ZO znak a prapor č.1.

 

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 6pro

 

 

11. Návrh rozpočtu na rok 2010 a rozpočtové provizorium

 

 

Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce obce  po dobu minimálně 15 dnů, a do schválení rozpočtu bude obec hospodařit v rozpočtovém provizoriu .

 

 

12.          Informace starostky obce 

 

 

 

-                      Byla  provedena oprava pilotů na budově obecného úřadu , opraveny byly i schody  ze dvora  k budově obecného úřadu.

-                      Na kulturním domě ,byla opravena  stěna  která je součástí venkovního posezení.

-                      Na hřišti u přístřešku byla položena dlažba.  Prostory  můžeme nabídnout i k menším rodinným oslavám  za každého počasí,  Doposud při dešti, se chodilo po rozbahněném povrchu.

-                      Na hřišti byla opravena i střecha „ sklépku „ . K výměně jsme přistoupili z důvodu toho, že po původní střeše se někdo prošel a střechu prolámal.  Do prostor zatékalo .  Nevyhovující střecha byla vyměněna za plechovou .

-                      Zaplacena docházka dětí do školy Velký Ořechov 160159,- korun

-                      Byly opraveny  místní komunikace, - od firem  do obce, u Valového, u hospody, nad Mrázkovým, kde byla svedena  voda, vytékající z polí .

-                      Opraven byl kanál u čp. 28

-                      Rozvoz metrového dřeva všem zájemcům

-                      Setkání důchodců 12.12.2009

-                       Necháme zpracovat pasport místních komunikací

-                       Bude v zimních měsících opraven elektroměrový  rozvaděč v chodbě kulturního domu.

-                      Nabídková cena projekční kanceláře V- PROJEKT  ( Vodovod v obci Dobrkovice) , - vypracování dokumentace pro  územní řízení a inženýrská činnost , vyřízení územního rozhodnutí  cca  150 000,- Kč.

-                      Požární řád obce Dobrkovice

-                      Dne 5.10.2009 byl senátem České republiky schválen senátní tisk č. 172 – Návrh zákona , kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 Součástí schváleného zákona je v jeho první části novela zákona  č. 338/1992Sb., o dani z nemovitosti. Zákon o dani z nemovitosti  se mj. mění tak, že v § 16a se doplňuje odstavec 2, který zní : 2) V roce 2009 lze pro zdaňovací období roku 2010 vydat platnou obecně závaznou vyhlášku podle ustanovení § 4 odst.1 písm.v) § 6, 11 a 12 do 30. Listopadu 2009 s účinností od 1. ledna 2010. – zastupitelstvo obce Dobrkovice  nevyužije možnosti dané schválenou novelou zákona o dani z nemovitosti .

-                      Zvyšuje se poplatek za dopravní obslužnost  ( autobusy )  70 korun/ občan Dobrkovic

 

 

 

 

 

 

13. Diskuse

14. Usnesení

 

   15. Závěr   

 

Starostka ukončila schůzi,poděkovala přítomným a hostům  za účast. Ukončení v 19.51

 

 

 

 

 

 

Zapsala:   Irma Valová

 

Ověřili:  Marcela Důbravová

              Mirka Juříková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337157
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz