Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 9. 4. 2010

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 9. 4. 2010

Přítomní členové: Hana Důbravová, Marcela Důbravová,Martina Gajdůšková, ing. Irma Valová, Miroslava Juříková

Omluveni: Jaromír Siuda (příchod 17.50 hod)

Program: 

1.     Zahájení

2.     Kontrola úkolů z minulého zasedání

3.     Firma Rumpold UHB, s.r.o. – dodatek pro rok 2010

4.     Dohoda o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu

5.     Žádosto vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení – firma ZAFO Biskupice

6.     Žádost– vyjádření vlastníka dotčeného pozemku k navrhovanému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

7.     Pasportmístních komunikací – smlouva o dílo

8.     Informace starostky

9.     Diskuse

10.  Usnesení

11.   Závěr

  

        

1.    Zahájení

Starostka přivítala přítomné, zahájila jednání ZOs konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení: 17.05 hod

Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Martinu Gajdůškovou, navrhovatele p. Jaromíra Siudu a p. Mirku Juříkovou a ověřovatele p. Jaromíra Siudu a p. Marcelu Důbravovou.

Hlasování: jednohlasně 5 pro

 

2.    Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO Dobrkovice – splněno, předložený zápis bez připomínek

      

3.    Firma Rumpold UHB, s.r.o. – dodatek pro rok 2010

 

Ceník pro rok 2010: svoz komunálního odpadu, separovaných složek komunálního odpadu uloženého v nádobách,separace skla, papíru a plastů, cena za zpracování vytříděných složek komunálního odpadu a jejich přepravu ke koncovému zpracovateli platná pro nádobový a pytlový systém, převzetí odpadu na tuhé alternativní palivo,likvidace nebezpečných odpadů a vybraných odpadů, mobilní svozy a vývozy sběrných dvorů a k cenám bude fakturována doprava dle použitého dopravního prostředku.

Hlasování:jednohlasně 5 pro 

   

4.    Dohoda o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu

 Předpokládaná výše neinvestičních nákladů na rok 2010 na jednoho žáka základní školy je 5529,- Kč,ve školní jídelně 1628,- Kč, v mateřské školce 1340,- Kč. Obec Dobrkovice podle této dohody s počtem 15 žáků ZŠ, 7 dětí MŠ uhradí obci Velký Ořechov poměrnou část neinvestičních nákladů ve výši 128.131,- Kč.

Hlasování:  jednohlasně 5 pro

 

5.    Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení – firma ZAFO Biskupice

Jedná se o vyjádření k předložené projektové  dokumentaci na akci přístavba a stavební úpravy objektu na parcele č. 56/2 k.ú. Dobrkovice pro účely stavebního řízení na Stavebním úřadě ve Zlíně.

-         nevznikají požadavky na nová pracovní místa

-         provoz v těchto nových provozovnách nesmí hlučností obtěžovat občany bydlících v okolních rodinných domech

-         přístup k provozovně firmy ZAFO je pomístních komunikacích, v případě poškození těchto komunikací se firma ZAFO bude podílet na jejich opravě

-         okolní pozemky po ukončení stavby musí firma ZAFO uvést do původního stavu (navezená zemina a stavební suť)

-         bez vědomí Obecního úřadu Dobrkovice firma ZAFO vybagrovala cestu na obecním pozemku, kterou na vlastní náklady odstraní a provede výsev travou

-         vyjádření Obecního úřadu Dobrkovice je kladné s výše uvedenými podmínkami

Hlasování:jednohlasně 5 pro

 

6.    Žádost – vyjádření vlastníka dotčeného pozemku k navrhovanému odnětí půdy zezemědělského půdního fondu

Žádost p. Vlasty Máťové o vydání souhlasu k odnětípůdy ze zemědělského půdního fondu č. parcely 664/1, orná půda, která sousedís obecními pozemky č. 664/4 a  1196.

-         vyjádření ZO kladné

Hlasování:jednohlasně 5 pro

 

7.    Pasport místních komunikací – smlouva o dílo

Obec Dobrkovice je vlastníkem komunikací na svém katastrálním území. Ze zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.) vyplývá každému vlastníkovi povinnost vést evidenci svého silničního majetku ato formou pasportizačního popisu komunikací a výkazu jednotlivých vozovek.Celkem za zpracování pasportu: 2400,- Kč za kilometr.

 

8.    Informacestarostky 

 

-         Stav účtu u České spořitelny  k 20.3.2010 je  1 232 717,89 korun.

-         Rekonstrukce WC v kulturním doměv Dobrkovicích, malování chodby. Podle financí obecní úřad dokoupí dveře.

-         Nový bojler do kadeřnictví na obecním úřadě.Od měsíce března 2010 provozovatelka kadeřnictví bude hradit náklady naelektřinu a nájem v roce 2010 bude nulový.

-         Brigáda mysliveckého sdružení a včelařů  - v lese.

-         29.4.2010 bude schůzka ohledně kanalizace avodovodu na Krajském úřadě ve Zlíně. Obec Dobrkovice obdržela dopis, ve kterémse píše ,že provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu  bez řádného povolení krajského úřadu je nejen nesplněním zákonné povinnosti , právnické osoby, ale také správním deliktem dle§ 33 , odst. 8 písm. G) zákona , za který se ukládá pokuta do 500.tis Kč.

-         30.1.2010 – Hasičská valná hromada v Kelníkách.

-         8.2.2010 – setkání  ve Zlíně s Milošem Zemanem.

-         15.2.2010 – návštěva v Nedachlebicích –Info k oslavě obce.

-         Mříže na okna šaten TJ Sokol Dobrkovice.

-         18.2.2010 setkání starostů v Luhačovicích.

-         19.2.2010 schůzka k organizaci oslavvýročí obce Dobrkovice.

-         Dne 22.4 2010 – přestupkové  řízení ve věci neoprávněného vytěžení dřeva v obecním lese vedené proti panu Jančovi.

-         Provedena technická kontrola na hasičském autě.

-         Od 1.1.2010 nové účetnictví obce.

-         Souhrnné údaje Lesního hospodaření za rok2009 zaslány na Magistrát města Zlína – celková výše těžeb : 460.29 m3.

-         Nabídka firmy TESLA – realizace fotovoltaické elektrárny.

-         26.2.2010 účast na schůzi TJ Sokol Dobrkovice.

-         Vyjádření podvýboru pro heraldiku avexilologii Parlamentu České  republiky-nedoporučení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny pro nevhodné použití Maltézského kříže jako atributu sv. Jana Křtitele. Jeho atributem je rákosový kříž.

-         Objednávka stromků na vysázení v lese.

-         14. a 15. dubna 2010 proběhne audit.

-         Volby do Poslanecké sněmovny 28. a 29. května2010.

-         Pokácení vzrostlých stromů v obci –ořech před čp. 9 a lípa pod Fiebrichovým.

-         Získaly jsme dotaci na opravu střechy zvoničky cca 70 tis.

-         Stodola u obecního úřadu ve špatném technickém stavu  - odstranit.

-         Ozvučovací technika uložena na obecním úřadě nebyla v minulých letech využívána. Otázka prodeje.

-         V loňském roce byla vyplacena odměna zastupitelůmobce panu Ivo Valouchovi a Petru Fojtáchovi, za dobu kterou už pro obec nepracovali. Tato odměna nebude vyžadována zpět.

 

9.    Diskuse

10.  Usnesení – na samostatném listě

11.   Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným za účast .

 

Zapsala : Martina Gajdůšková

Ověřili : Siuda Jaromír, Důbravová Marcela

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332441
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz