Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2009 > Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 21.6. 2010

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 21.6. 2010

Přítomní členové: Miroslava Juříková, Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, ing. Irma Valová, Jaromír Siuda

Hosté: p. Berecka – zhotovitel pasportu místních komunikací

Program:    1. Zahájení

                  2. Kontrola úkolů z minulého zasedání

                  3. Audit za rok 2009

                  4. Závěrečný účet

                  5. Znak a prapor obce

                  6. Rozpočtové opatření 

                  7. Diskuse

                  8. Usnesení

                  9. Diskuse

                 10. Závěr

 

1.     Zahájení

 

 

Starostka přivítala přítomné, zahájila jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení: 18.05 hod.

Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Martinu Gajdůškovou, navrhovatele p. Mirku Juříkovou a p. Jaromíra Siudu a ověřovatele ing. Irmu Valovou a Marcelu Důbravovou.  

   

Hlasování:  jednohlasně 6 pro

 

2.     Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO Dobrkovice – splněno, předložený zápis bez připomínek.

3.     Audit za rok 2009 

-          Přezkoumání uskutečnila  ve dnech 12.-13.4. 2010  p. Bc.  Marie Ostrožíková se závěrem: byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v paragr. 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c, nebyla zjištěna rizika dle paragr.10 odst. 4 písmeno a) zákona č. 420/2004 Sb.

-          Vypracovaná zpráva je k nahlédnutí na obecním úřadě

4.     Závěrečný účet 

-          Seznámení s vypracovaným závěrečným účtem

-          Písemné vypracování k nahlédnutí na obecním úřadě

Hlasování: jednohlasně 6 pro

 

5.     Znak a prapor obce

-          ZO souhlasí s přijetím přepracovaného návrhu, který bude zaslán opět ke schválení do Parlamentu ČR 

Hlasování: jednohlasně 6 pro 

 

6.     Rozpočtové opatření

-          O přijatý příspěvek na výkon státní správy ze státního rozpočtu, ke schválení 79800,- Kč

-          O přijatou účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do Poslanecké sněmovny ve výši 23000,- Kč

Hlasování: jednohlasně 6 pro

 

7.     Diskuse

-          P. Berecka nás seznámil s návrhem pasportu místních komunikací, který vypracovává na základě objednávky Obecního úřadu Dobrkovice. Jedná se o podrobné zakreslení místních komunikací v obci, jejich označení dopravními značkami a místní názvy v jednotlivých částech obce.Pasportem se budeme snažit o snížení průjezdnosti nákladních vozidel přes obec,v úseku průmyslové zóny navrhujeme zpoplatnění projíždějících nákladních vozidel a nákladních vozidel směřujících do místních firem, neboť jezdí přes místní komunikaci, kterou musí obec ze svého rozpočtu opravovat. Vypracovaný návrh pasportu musí schválit Dopravní inspektorát Policie ČR. 

-          ZO vyhlásilo záměr o pronájmu obchodu v obci Dobrkovice, tento záměr byl vyvěšen 18.5.2010, oznámení bylo umístěno na úřední desce a na internetových stránkách obce Dobrkovice, jako jediný zájemce se přihlásila p. Marcela Důbravová, nový nájemce zahájí provoz 1.8.2010

-          Pohostinství zůstává v nájmu p. Zdeňka Pálky

-          Byly vytištěny pozvánky k 650. Výročí obce Dobrkovice, objednány propisky a pohledy, zpracovává se brožura o obci, bude zhotovena kopie pečeti z roku 1758, byla zakoupena pamětní kniha

-          Byla zahájena těžba polomového dřeva cca 300 m3

-          Kontrola v knihovně

-          Stavební řízení ve firmě ZAFO ohledně přístavby – zatím bylo pozastaveno

-          Izolace požární nádrže u čp. 45

-          Finanční kontrola na sekačku

-          Žádost o dotaci na vybavení hasičskou technikou

-          Do srpna r. 2010 vyřídit povolení  na kanalizaci v obci

-          15.-16.10.2010 se uskuteční komunální volby

-          K 20.6.2010 bylo na účtě 1.261.579,- Kč

8.     Usnesení – na samostatném listě

9.     Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným  za účast.

 

 

 

Zapsala: Martina Gajdůšková

Ověřili: ing. Irma Valová, Marcela Důbravová

 

 


 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332458
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz