Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Zápis z 5. zasedání OZ - 17.6.2011

Zápis z 5. zasedání OZ - 17.6.2011

 

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:10  hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Juřík, Pavel Kašný

Neomluveni: Hana Důbravová

Hosté: prap. Kubáček – Policie ČR

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Projednání závěrečného účtu obce Dobrkovice za rok 2010
 6. Projednání opravy zídky
 7. Projednání prodeje obecního pozemku par. 687/9
 8. Projednání neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Prakšice
 9. Rozpočtová opatření
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:10 hod.

 

Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Juříka, ověřovateli p Milana Mrázka a p. Pavla Kašného

Hlasování:        pro : 6                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

Markéta Gajdušková navrhuje rozšířit o bod Rozpočtová opatření

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty

 • Vodovod – výběr dodavatele na zpracování záměru a projektu –výběr probíhal ze dvou firem. Firma V-projekt nabízela zpracování záměru v částce 60 000 Kč + 143 800 Kč za vypracování projektu.  Druhou posuzovanou firmou byla firma PROKO, spol. s r. o., která nabízela zpracování záměru za 15000 Kč + 82 774 Kč za projekt.  Dne 27.4.2011 byla komisí vybrána firma PROKO, spol. s r. o.  V současné době probíhá zajištění podpisů smluv, které mají zajistit umožnění vstupu na soukromé pozemky.
 • Proběhla schůzka s občany, na níž byly projednány dotační priority v pořadí – Zásobení obce pitnou vodou, stavební obnova materiálně-technického zázemí obce, odvodnění kritických míst v obci v důsledku přívalových dešťů, obnova obecního sadu
 • Na obnovu skladu, kde by se uskladnila technika obce jako jsou například sekačky, byla podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS Luhačovice. Výše přislíbené dotace je 175 000 Kč. Bude třeba oslovit firmy k předložení cenových nabídek a určená komise ve složení starosta, místostarosta a předsedové kontrolní a finanční komise vyhodnotí předložené nabídky a provede jejich vyhodnocení.
 • Vodohospodář obce p. Gogela provedl odběr vody v místním potoku Holomně
 • Starý hasičský vůz Robur byl prodán za cenu 15000 Kč
 • Byl proveden prořez větví a stromů v obci
 • Dle rozhodnutí Dopravního inspektorátu bude na naši žádost umístěno v obci u č.p. 21 dopravní zrcadlo
 • Byl vyvěšen Závěrečný účet SMO VM
 • V sobotu 25.6.2011 proběhnou oslavy 50. výročí vzniku TJ Sokol Dobrkovice

Ad 5. Projednání závěrečného účtu obce Dobrkovice za rok 2010

Závěrečný účet obce byl dle zákona vyvěšen na úřední desce. ZO projednalo závěrečný účet obce za rok 2010, schválilo celoroční hospodaření obce a to bez výhrad.

 Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 6. Projednání opravy zídky

Obec obdržela žádost o opravu zídky v místní části Sůchov u domu p. Siudy. Proběhla diskuse – je třeba zjistit, kdo je majitelem a zda se nachází na obecním pozemku. Určená komise ve složení p. Julina a p. Juřík zjistí, zda je zídka v havarijním stavu.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 7. Projednání prodeje obecního pozemku par. 687/9

P. Nosek žádá o odkoupení pozemku obecního pozemku č. 687/9 orná půda  –  o výměře 1 072 m2. Zastupitelé zvážili možnost využití zmíněné parcely. Hlasováním rozhodli o souhlasu s prodejem. Bude vyvěšen záměr prodeje pozemku.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad.8. Projednání neinvestičních nákladů na provoz ZŠ Prakšice

Náklady na žáka tvoří částku ve výši 4 772 Kč.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 9. Rozpočtová opatření č. 1/2011

Úprava rozpočtu:

        I.            O přijatou neinvestiční dotaci na výdaje vzniklé se sčítáním lidu, domů a bytů 2011 ve výši  1 407,- Kč

      II.            O finanční příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 3 400,- Kč

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

Ad. 10. Diskuse

-          P. Juřík – u č. p. 33 je propadlý kanál – bude zásadně řešeno při výkopu vodovodu, nyní bude vyřešeno provizorním řešením

-          P. Kašný – žádá příspěvek na dětský den, který se uskuteční 1. července na místním hřišti, dále upozorňuje na nutnost natřít a upravit dětské hřiště, pokud možno ještě před oslavami 50. výročí Sokola

-          Zasedání se v 19:00 hodin zúčastnil zástupce Policie ČR prap. Kubáček – proběhla diskuse o problémech v obci a návrhy možností případné spolupráce mezi Obcí a Policií ČR

-          Starosta informuje o situaci, která se týká připravovaného vodovodu. Probíhají jednání s Obcí Velký Ořechov, která plánuje výstavbu kanalizace. V současnosti vedou diskusi projektanti obou záměrů.

 

Ad. 11.  Návrh usnesení

Zápis na samostatném  listu

 Hlasování: Pro: 6        Proti 0             Zdrželi se: 0

 

 

Ad. 14. Závěr

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20:30 hod.

 

 Zapsala: Markéta Gajdušková

 Ověřovatelé:    Milan Mrázek

                           Pavel Kašný

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332441
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz