Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 18. 4. 2007

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne

18. 4. 2007 

 

Přítomní členové ZO Dobrkovice: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Ivo Valouch, ing. Irma Valová, Petr Fojtách.

Omluven: Jaromír Siuda.

 

Hosté: Josef Jurák, Jaroslav Mikulášek.

 

Program: 1. Zahájení

                2. Informace starostky o činnosti od 5. 2. 2007

                3. Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO

                4. Dohoda o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu

                5. Finanční příspěvek na dopravní obslužnost

                6. Dětské hřiště

                7. Neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu

                8. Schválení Dispozičního oprávnění obce Dobrkovice

                9. Diskuze

               10. Závěr 

 

 

1.       Zahájení

 

Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, přítomná je nadpoloviční většina členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání určila ing. Irmu Valovou,

navrhovatele usnesení Petra Fojtácha a Marcelu Důbravovou,

jako ověřovatele zápisu Ivo Valoucha a Martinu Gajdůškovou.

Program byl schválen jednohlasně.

Starostka navrhla doplnění programu o tyto body: 1. neinvestiční podporu ČSV na rok 2007 ve výši 1000,- Kč, 2. neinvestiční podporu Mysliveckému sdružení Velký Ořechov ve výši 5000,- Kč, 3. prodej částí obecních pozemků 28/1, 952/4 a 28/2, 4. pořízení nové vývěsní skříňky pro smuteční oznámení.

ZO doplnění programu schválilo jednohlasně.

 

 

2. Informace starostky o činnosti od 5. 2. 2007

 

-          8. – 9. 2. 2007  účast na setkání starostů Zlínského kraje v Luhačovicích

-          organizace dětského farního karnevalu 11. 2. 2007,  byl velmi úspěšný, podrobnější informace a fotografie jsou k nahlédnutí na našich web. stránkách

-          dopravní označení Dobrkovice, konec Dobrkovic bude nainstalováno do 30. dubna, toto značení bude umístněno na  začátku  obce Dobrkovice směr od Sečí

-          oprava šaten TJ Sokol Dobrkovice – opravy se povedly dokončit do 1. mistrovského zápasu, který se konal 1. 4. 2007, k dnešnímu dni je vyčerpáno 190000,- Kč, práce na opravě řídil Ivo Valouch, kterému patří velké poděkování

-          hasičské auto – přislíbeno p. Kučerou, že do 1. 5. 2007 nám bude předáno, potřebný úvěr ve výši 300000,- Kč bude po podpisu smlouvy do 14 dnů převeden na prodávající firmu

-          kadeřnictví – povolení již máme od Životního prostředí, Hygieny, Hasičů, sl. Romana Miklová zpracovává Provozní řád, který musí být součástí povolení

-          práce v lese – všichni zájemci o vrchy byli uspokojeni, píše se seznam nových zájemců, prodali jsme i surové kmeny, dřevo kulatina bylo prodáno firmě Level 02 akciová spol. , metrové dřevo se má ještě rozvážet

-          lípy u Valového – objednávka na ořezání je u firmy J. Máčala Buchlovice (pracují na laně), cena radikálního řezu bude asi 17000,- Kč, ale až na podzim, nástup vegetace zastavil tuto práci 

-          odkanalizování za Mikuláškovým – vázne to pouze na dodání betonových rour

-          jsem zařazena do projektu Andragogické a prezentační dovednosti v rámci Evropské unie, tento projekt ukončím v květnu 2008 závěrečnou zkouškou před zkušební komisí a bude mi vydán certifikát

-          informace ohledně povolení na studny a vypouštění odpadních vod – obec bude dávat požadavek na požární nádrže, k vypouštění odpadních vod přijdou instrukce během května 2007, v termínu do 31. 5. 2004 měla být předložena Vodoprávnímu úřadu konkrétní koncepce řádného odkanalizování obce Dobrkovice, tak, aby odpadní vody byly vypouštěny v souladu se zákonem, tuto informaci jsem získala od p. Mgr. Kožichové na Magistrátu města Zlína

-          oprava cesty na Suchov – máme vypracovány 4 cenové nabídky, bude realizováno podle stavu financí

-          firma Kras – telefonické upozornění na neúnosné padání slámy z vozů na  silnici, žádost o úklid firmou – firma Kras by neuhradila, ubezpečili mě, že končí uskladnění slámy v Dobrkovicích, protože úložné prostory na slámu jsou budovány na Velkém Ořechově

-          problémy se psem na č. 56 – napsali jsme druhý dopis p. Vavrušové

-          praxi na obecním úřadě bude vykonávat sl. Zuzana Gajdošíková

-          na kulturním domě se v zimních měsících hrál stolní tenis, zakoupili jsme druhý stůl,  je potřeba po každém odehrání uklidit sál do původního stavu z důvodu prohlídky případných zájemců o pronájem sálu

-          27. 3. a 10. 4. 2007 proběhla valná hromada sdružení Luhačovického Zálesí – byla založena obecně prospěšná společnost, jediným vlastníkem je sdružení Luhačovického Zálesí, tato společnost bude mít za úkol zajistit dotace na projekty

-          vloupání do budovy kulturního domu – byly rozbity dvoje skleněné dveře, oprava stála 3521,- Kč

-          návštěva na Obecním úřadě v Dobrkovicích z knihovny Františka Bartoše – upozornění na instalování internetu do knihovny do konce r. 2007

-          zúčastnila jsem se valné hromady Mysliveckého sdružení na Kelníkách, toto sdružení udělalo v minulých letech spoustu brigádnických hodin v našem lese bez nároku na odměnu

-          zúčastnila jsem se setkání sdružení měst a obci Východní Moravy, kterého jsme taky členy – bylo to setkání starostů z Moravy a ze Slovenska

-          školení hasičů – řidičů – cena 4284,- Kč, toto školení je povinné

-          objednali jsme dresy s krátkými rukávy pro hráče TJ Sokol Dobrkovice

-          dopis na ředitele Policie ČR Zlín s žádosti o předvedení ukázek jako jeden z bodů programu pro děti na ukončení školního roku

-          odkanalizování u Mrázkového – budou zakoupeny a položeny záchytné rošty na vodu z polí

-          mimořádně úspěšná fašanková zábava v kulturním domě v Dobrkovicích, kterou pořádali hasiči

 

Diskuse

 

p. Fojtách – proč se neoslovily firmy k zakoupení dresů jako sponzoři?

starostka – členové TJ Sokol Dobrkovice svými brigádnickými hodinami uspořili při rekonstrukci šaten velkou částku peněz, proto jim byly zakoupeny tyto dresy.

 

3.  Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO

 

Technické služby Zlín zatím nedodaly cenovou nabídku na svoz PDO v obci Dobrkovice.

 

Diskuse

 

p. Fojtách – měl by se stanovit přesný datum, do kterého bude cenová nabídka vypracovaná.

 

4. Dohoda o úhradě poměrné části neinvestičních nákladů do rozpočtu obce Velký Ořechov, které nejsou pokryty vyrovnávací dotací na školství ze státního rozpočtu 

 

Plán  neinvestičních nákladů na dítě a žáka v roce 2007:

Základní škola 4068,- Kč/žáka

Mateřská škola 5022,- Kč/dítě

Školní jídelna 1298,- Kč/dítě a žáka

Jednotlivý přehled nákladů byl k dohodě o úhradě přiložen a je k dispozici na Obecním úřadě v Dobrkovicích.

 

Diskuse

 

p. Valouch – jak využívají naši žáci obědů ve školní jídelně?

starostka – není nám známo a nijak to neovlivňuje dané náklady ve školní jídelně na žáka a dítě.

 

Hlasování: jednohlasně schváleno.

 

5. Finanční příspěvek na dopravní obslužnost 

 

Obec v roce 2007 zaplatí finanční příspěvek ve výši 13950,- Kč. Příspěvek je 50,- Kč na obyvatele a ten zůstává nezměněn. 

 

Hlasování: jednohlasně schváleno.

 

6. Dětské hřiště

 

Máme k dispozici několik návrhů, nejvhodnější  by byl od p. Štěpančíka z Částkova. Dětské hřiště od jeho firmy je na Velkém Ořechově a v Biskupicích, další kontakty na firmy dodá p. Petr Fojtách začátkem května. V květnu proběhne výběrové řízení na vybudování dětského hřiště.

 

Diskuse   

 

p. Gajdůšková – je možno získat nějaké dotace?

starostka – v tomto roce nebyl dotační titul vydán

p. Valouch I. – musí se předělat věšák na hasičské hadice z bezpečnostních důvodů na druhou stranu hřiště. Věšák je v havarijním stavu a musí se celý vyměnit. 

p. Fojtách – doporučuje oplocení a realizaci dětského hřiště stejnou firmou.

 

Hlasování o výběrovém řízení, které proběhne během měsíce května: jednohlasně.

 

7. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 6950,- Kč jako příspěvek na výkon státní správy

 

Tato dotace byla poskytnuta do rozpočtu obce Dobrkovice.

 

Hlasování: přijato jednohlasně. 

 

8. Schválení dispozičního oprávnění obce Dobrkovice

 

Pravomoci o rozhodování s obecním majetkem byly již stanoveny v minulých usneseních, ale je potřeba je vypracovat do tzv. dispozičního oprávněni. Plné znění dispozičního oprávnění je k nahlédnutí na Obecním úřadě v Dobrkovicích.

 

Hlasování o předloženém dispozičním oprávnění po úpravách: schváleno jednohlasně.

 

9. Jednorázový neinvestiční příspěvek Českému svazu včelařů na rok 2007

 

Výbor základní organizace ČSV ve Velkém Ořechově žádá o přidělení neinvestičního příspěvku ve výši 1000,- Kč na opylovací činnost hmyzomilných kultur v obci na rok 2007. 

 

Hlasování: příspěvek byl odsouhlasen jednohlasně.

 

10. Jednorázový roční příspěvek Mysliveckému sdružení Velký Ořechov na rok 2007

 

Myslivecké sdružení Velký Ořechov žádá o finanční příspěvek na rok 2007 ve výši 5000,- Kč. Částka bude použita na nákup krmiv a léčiv pro zvěř, prostředků na ochranu lesních kultur aj.

 

Diskuse

 

p. P. Fojtách – Myslivecké sdružení pořádá každý rok v Dobrkovicích v obecním lese bezplatné brigády – rušení oplocenek, vysekávky aj.

starostka, p. Valouch I. – vůbec jsme o konání těchto brigád doposud nevěděli.

p. Fojtách – po dohodě s panem hajným je možné některé práce v lese, jako je vyžínání nebo zalesňování provádět formou placené brigády.

 

Hlasování: příspěvek byl odsouhlasen jednohlasně.  

 

11. Prodej obecního pozemku č. 28/1 p. J. Mikuláškovi

 

Starostka navrhuje zrušení usnesení ze dne 18.10. 2006 v bodě 11, kde se schválil prodej obecního pozemku 28/1 p. Mikuláškovi za cenu 25,- Kč za m2. Starostka navrhuje 10,- Kč za m2 plus náklady za vypracování geometrického plánu, znaleckého posudku, poplatku na katastrálním úřadě a vyhotovení kupní smlouvy. Záměr o prodeji bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce. Na nejbližším zasedání bude sepsána kupní smlouva.

 

Hlasování: záměr na prodej obecního pozemku byl odsouhlasen jednohlasně. 

 

12. Diskuse

 

Starostka – je nutno vyřešit poškození vchodových dveří na obecním úřadě, které způsobili  pracovníci firmy Krejsa při opravě fasády na budově. Doposud jsme této firmě neuhradili poslední fakturu, musíme nejdříve zjistit výši škody , oslovíme firmu, která tyto dveře dodala. Firma Krejsa dveře opravila nátěrem, ale poškození je stále viditelné.

 

Starostka se informovala na Magistrátu města Zlína u p. Kožichové o vypouštění odpadních vod, bylo řečené, že na obec došlo rozhodnutí, že v termínu do 31. 5. 2004 bude předložena vodoprávnímu úřadu konkrétní koncepce řádného odkanalizování obce Dobrkovice tak, aby odpadní vody byly vypouštěny v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. Nové informace budou písemně oznámeny v měsíci květnu. Obdržené informace budou ihned oznámeny občanům.

 

p. Mgr. Marcela Lukašíková oslovila starostku s možností vyřešit snížení nejvyšší povolené rychlosti na úseku Pašovice – Velký Ořechov před křižovatkou na Dobrkovice z důvodu častých nehod a umístěné zastávky autobusu. Starostka zjistí potřebné informace.

 

Starostka navrhla vypracování nových vyhlášek – na pevný domovní odpad

-          na pohyb psů na veřejném prostranství

-          poplatek za nájem kulturního domu

Starostka tyto vyhlášky vypracuje, nechá odkontrolovat Odboru dozoru a kontroly veřejné správy ve Zlíně a poté předloží ZO ke schválení. 

 

p. Jurák – mělo by se požádat o revizi hromosvodů na budově obecního úřadu, kulturního domu a kaple.

Starostka – podívám se na termín, kdy končí dosavadní revize a bude požádána firma o vypracování nových revizí.

 

p. Petr Fojtách – měla by se nainstalovat skříňka pro smuteční oznámení vedle úřední desky na budově kulturního domu. Starostka zajistí realizaci. .

 

13. Závěr

 

Starostka poděkovala přítomným za účast.

 

Zapsala: ing. Irma Valová

Ověřili: Ivo Valouch

             Martina Gajdůšková

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337157
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz