Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Zápis z 8. zasedání OZ - 9.12.2011

Zápis z 8. zasedání OZ - 9.12.2011

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:05 hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák,  Lubomír Julina, Hana Důbravová Milan Mrázek, Pavel Kašný,  Pavel Juřík,

Omluveni:

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Projednání nového návrhu znaku a praporu obce
 6. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky – požární řád obce
 7. Ustanovení inventarizační komise
 8. Schválení žádosti o příspěvek MS Velký Ořechov
 9. Schválení rozpočtu obce pro rok 2012
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12.  Závěr

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:05 hod.

 

Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Juříka, ověřovateli p. M. Mrázek a p. P. Kašný

Hlasování:        pro : 7                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné další požadavky o doplnění.

Hlasování:        pro : 7                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

 • V pondělí 21.11.2011 proběhla další část kontroly České inspekce životního prostředí, týkající se okrajové části lesa v Uličce. Bylo třeba dokladovat, že již dříve byli občané několikrát na nepovolené skládkování upozorňováni prostřednictvím dopisů, ve zpravodajích apod. V těchto dnech očekáváme oficiální vyjádření, o kterém budeme následně informovat.
 • Dne 20.11.2011 proběhlo na návsi stavění vánočního stromu, který pro letošní advent věnovali Medkovi
 • Dne 5.12.2011 navštívil naši obec Mikuláš se svou družinou, pro tuto příležitost věnovala obec dárečky pro místní děti. Starosta poděkoval všem zúčastněným.
 • Vodovod – v současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci
 • Obec Dobrkovice zajistila opravu hasičské stříkačky – poškozený výfuk, jehož reklamace nebyla uznána
 • Na základě žádosti občanů byla osvětlena cesta „Ke svatému“, osvětlení bude zajištěno po dobu zimních měsíců
 • V úterý 27.12.2011 v době od 16:45 do 18:30 a v pátek 30.12.2011 v době od 9:30 do 11:00 hodin je zajištěno bruslení na zimním stadionu v Uherském Brodě. Autobusová doprava je zajištěna vždy půl hodiny před začátkem bruslení na místní zastávce ČSAD.

 

Ad 5.  Projednání nového návrhu znaku a praporu obce

Panem heraldikem byly předloženy další dva návrhy, kde se jako atribut sv. J. Křtitele objevuje beránek - Toto zpracování zastupitelé neshledali výstižným pro naši obec. Z dalších jednání zastupitelů vyplynulo, že jelikož naší nejvýznamnější památkou je právě barokní socha sv. Jana Křtitele, bylo by vhodné toto ve znaku zdůraznit. Hlasováním bylo rozhodnuto, že se další projednávání výběru znaku a praporu odsune. 

Hlasování:       pro :  6                        proti: 1                        zdržel se: 0

 

Ad. 6. Projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 – Požární řád obce

Zastupitelstvo obce projednalo nově zpracovanou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 Požární řád obce Dobrkovice. Nebylo žádných připomínek.

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 7. Ustanovení inventarizační komise 

Starosta navrhuje, aby každoroční inventarizaci provedli členové kontrolního výboru. Nebyl vznesen žádný protinávrh. 

Starosta vyzval k hlasování o ustanovení členů inventarizační komise ve složení: Předseda: Pavel Juřík, členové: Milan Mrázek a Lubomír Julina.

Hlasování:       pro :  7            proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad.8. Schválení žádosti o příspěvek MS Velký Ořechov

Byla předložena žádost Mysliveckého sdružení Velký Ořechov o příspěvek na zazvěření honitby v roce 2012 v k.ú. Dobrkovice. Jedná se o částku ve výši 5000 Kč na nákup bažantích slepic a jejich následné vypuštění v k.ú. Dobrkovice a nákup prostředků na ochranu lesních kultur.

Proplacení částky bude podmíněno odpracováním brigádních hodin v obecním lese. 

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad.9. Schválení rozpočtu obce pro rok 2012

Starosta přednáší návrh rozpočtu, který byl řádně vyvěšen. K rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky. Starosta vyzval k hlasování o schválení.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 1

 

Ad. 12  Diskuse

 • Byla projednána žádost ČSAD o vytýčení parkovací plochy pro autobus v obci Dobrkovice. Obec umožní parkování autobusu na zpevněné ploše nad Mrázkovým. Na základě připomínek bude ve smlouvě uvedena výpovědní lhůta a že obec neodpovídá za případné vzniklé škody.

Hlasování:      pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 1

 • Byly projednány Obecně závazné vyhlášky – týkající se poplatků za PDO a psa – poplatky zůstávají i pro rok 2012 v platnosti

Hlasování:      pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 1

 • Starosta se dotazuje pana Kašného, zda by zajistil, aby byly předpisy za odebraný  klest z obecního lesa dodány na obecní úřad bez prodlevy, což podle vysvětlení pana Kašného není u klestu z technických důvodů možné. Hodnotnější dřevo je vyúčtováno průběžně. Pro lepší přehlednost bude odběr klestu stvrzován podpisem.
 • ZO projednalo provedení změny z lesního pozemku na zahradu, týkající se parc. č. 1050/1 v části obce Ulička
 • Hlasování:      pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0
 • Na základě žádosti o odkoupení pozemků v části Ulička, které byly v nedávné době zaměřeny, ZO projednalo předložený návrh ceny. Stanovená cena pozemků je ve výši 110 Kč/m2 bez právních úkonů, 137 Kč/m2 včetně právních úkonů. Starosta vysvětlil, z čeho se skládá stanovená cena (zaměření, znalecký posudek a cena pozemku činí 70 Kč/m2 , vyjmutí pozemků z lesního fondu 40 Kč/m2).

Hlasování:      pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 • p. Juřík vznáší dotaz, zda by nebylo vhodné odebrat telefonní kabely z místního vedení. Dá se předpokládat, že již nejsou ve většině případů využity a jen zatěžují sloupy elektrického vedení a vypadají nevzhledně. P. Důbravová konstatuje, že se ještě jako starostka na tento problém dotazovala, ale byl zamítnut.
 • Hasiči dle ústního návrhu předneseného starostovi uvažují o opravě stříkačky „8“ v rámci rozpočtových prostředků, které jim byly schváleny. Pan Kašný v souvislosti s tímto upozorňuje, že právě probíhá výprodej takových zánovních stříkaček. Dále probíhá diskuse, jak nejlépe vyřešit optimální využití stříkaček tak, aby se zachovala co nejdelší životnost.
 • p. Kašný žádá upozornění občanů, kteří v obci venčí své psy, aby po svých psech exkrementy uklízeli.

 

Ad 13.  Návrh usnesení 

Zápis na samostatném  listu.

Hlasování: Pro: 7        Proti 0             Zdrželi se: 0

 

Ad. 14. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání. 

 

Zapsala: Markéta Gajdušková

Ověřovatelé:   Milan Mrázek

                          Pavel Kašný

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337151
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz