Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 8. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19.9. 2007

Zápis z 8. Zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 19.9. 2007

 

Přítomní členové ZO : Hana Důbravová , Marcela Důbravová , Irma Valová, Jaromír Siuda, Petr Fojtách, Martina Gajdůšková, Ivo Valouch.

Hosté: Miroslava Juříková, Josef Nosek ml, Josef Valouch.

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Informace starostky od minulého zasedání

3.      1. Rozpočtové opatření

4.      Připojení se k výzvě proti daňové diskriminaci obcí

5.      Partnerská smlouva Luhačovického  Zálesí

6.      Příprava rozpočtu na rok 2008

7.      Oprava poškozeného kříže u čp. 27

8.      Diskuse

9.      Usnesení

10.   Závěr

 

1.       Zahájení

Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, přítomna je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce.

Zapisovatelem dnešního zasedání je Martina Gajdůšková, navrhovatelem usnesení je Jaromír Siuda a Ivo Valouch, ověřovatelé zápisu Irma Valová a Petr Fojtách

Program byl schválen jednohlasně.

2.       Informace starostky

-          Dětský den v Dobrkovicích.

-          Výbor kontrolní provedl kontrolu dokladů na obecním úřadě.

-          Informace o opravě kříže u domu čp. 27, kříž je majetkem občanů a stojí na soukromém pozemku.

-          Schůzka na Ředitelství silnic Zlínského kraje ohledně zabudování obrubníku mezi čp. 7 a čp. 45 a opravy mostu u čp. 12, vyvstal problém s umístěním veřejného osvětlení směr ke „Svatému„. Bylo mi řečeno, že je to stavba na cizím pozemku, která nebyla řádně schválena.

-          Schůzka na FÚ ve Zlíně  - informace o daňové povinnosti obce Dobrkovice.

-          Nápisy na hasičské auto zajistila firma Kadlček Josef Prakšice v částce 2558,50,- Kč.

-          Za odvoz nebezpečného odpadu obec zaplatila 11 404,- korun.

-          Informace ohledně stavu mostu u čp. 12 p. Gavenda Meliorace Uherské Hradiště- shlédl přímo na místě a konstatoval, že oprava je nutná.

-          Schůzka pojišťovny Generali  - vypracování  návrhu pojištění obecního majetku.

-          Nainstalovány nové skříňky u obchodu – výzdobu do smuteční skříňky zhotovila paní Jana Gajdošíková.

-          Školení na Obecním úřadě Dobrkovice ohledně programu Gordic a zpracování účetnictví.

-          Do konce roku 2007 je nutné zavést internet do knihovny, oslovení případného sponzora.

-          Hasičská soutěž v Kroměříži - Krajská soutěž, soutěžilo družstvo žen, doprava autobusem 4120,- Kč. ( v autobuse vybráno 1200,- ).

-          Firma Šimčík Radek zpracovala dřevo napadené kůrovcem.

-          Oslovení pana Maliny ml. ohledně uklizení jeho pozemku po domu čp. 63  přislíbeno, že bude urovnán pozemek na přelomu září, říjen 2007.

-          Posečení obecního sadu.

-          Pan Mášek nás upozornil, že dodatková tabulka pod značkou „STOP“ u obchodu špatně vyznačuje hlavní silnici – zažádáme o nápravu ( přemalování dodatkové tabulky).

-          Brigáda v lese výřez nežádoucích dřevin v porostu dubu.

-          Zpracování územního plánu – schůzka proběhne na Městě Zlín 10.12.2007.

-          Kadeřnictví na Obecním úřadě v Dobrkovicích povoleno dne 3.9.2007.

-          Práce brigádníků o prázdninách.

-          Inventarizace majetku obce v kulturním domě.

-          Zaplacení za praní dresů hráčům TJ SOKOL Dobrkovice v částce celkem (4845,- korun)

-          Na dětské hřiště dodat odpadkový koš.

-          Dětské hřiště uhrazena první faktura ve výši 150 000,- Kč.

-          Firma Krejsa na své náklady opravila vstupní dveře na Obecní úřad, které poškodila při opravě fasády.

-          Výbor finanční provedl kontrolu dokladů a provedl zápis.

-          Domluvena schůzka do obce Dobrkovice s panem ředitelem Malým z Ředitelství silnic Zlínského kraje a panem radním Petrem Hradeckým ohledně silnic a mostů v obci.

-          Informace ohledně odkanalizování obce Dobrkovice na krajském úřadě u paní Vaculíkové  - výhledově vybudování kanalizace do roku 2015, náklady na vybudování cca 20 milionů korun. Ohledně povolení vypouštění odpadních vod, čekáme na výsledky vzorků z měření, které je prováděno v místním potoce.

-          Dar do tomboly na farní den v Hřivínově Ujezdě v částce do 500 korun.

-          Do majetku obce musíme zavést cenu pozemků.

 

3.       1. Rozpočtové opatření

V rozpočtu obce Dobrkovice na rok 2007 bylo rozpočtováno na hasičské auto 220 000,- korun,  celková částka hasičského auta je 300 295 ,- ( pořizovací cena auta, tažné zařízení, nápisy).

ZO schvaluje rozpočtové opatření o  navýšení pořizovací ceny hasičského auta jednohlasně.

4.        Připojení se ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci

Zastupitelstvo obce Dobrkovice se připojuje ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci.

Hlasování :  Pro 5    Proti 1    Zdržel se 0

5.       Partnerská smlouva Luhačovické Zálesí

Roční provozní poplatek je 1000,- korun.

Hlasování : Pro 6   Proti  0    Zdržel  1

6.       Oprava poškozeného kříže u čp. 27

Předpokládaná cena opravy je cca 20 000,- Kč. Kříž není památkově chráněn. Navrhujeme uspořádat sbírku a zbytek ceny opravy uhradí Obec Dobrkovice

Hlasování schváleno jednohlasně.

7.       Příprava rozpočtu na rok 2008

Návrhy:

-          Příprava projektu vodovodu a kanalizace, možnost zažádání o dotaci na projektovou dokumentaci.

-          Prodej stavebních pozemků, budování inženýrských sítí.

-          Úprava pozemku po staré hospodě, - zajistit vypracování projektu.

-          Umístit lavičky u kaple, posezení kolem obvodu kmene kaštanu.

-          Dokončit venkovní opravu budovy OÚ.

-          Instalace  majáku na hasičské auto.

-          Instalace osvětlení u domu čp. 45.

-          Úprava vytékající vody z pole nad Mrázkovým.

-          Dodělat fasádu na hřišti na sklípku a schůdky do podkroví.

-          Hledat možnost úpravy prodejní plochy v obchodě a vzniklé volné prostory nabídnout k dalšímu komerčnímu využití.

-          Dokončit rozpracovaný projekt znaku a praporu obce.

-          Oprava chodby na obecním úřadě.

-          Vyčistit kanálové vpustě v části obce „Suchov“.

-          Vměna poškozených laviček ve sportovním areálu.

-          Oprava místní komunikace u čp. 16.

-          Ořezání stromů  u potoka na hřišti.

-          Vysypání potěrového písku na dětském hřišti.

-          Natřít dřevěné konstrukce na hřišti.

 

8.       Diskuse

p. Fojtách -  zjistit informace na firmě ZAFO o pozemku, který těsně sousedí s jejich firmou a vyřešit jeho udržování v letních měsících.

Starostka – žádá vedení SDH Dobrkovice a TJ SOKOL Dobrkovice o vypracování rozpočtu na rok 2008.

p. Valouch st. – upozorňuje  na časté projíždění kamionů obcí. Ověřit si možnost umístění značky o omezení průjezdnosti těmto vozidlům.

9.       Usnesení

ZO schválilo  návrh usnesení jednohlasně.

10.   Závěr

 

Starostka poděkovala přítomným za účast.

Zapsala:  Martina Gajdůšková

Ověřili:  Irma Valová, Petr Fojtách

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz