Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2012 > Zápis z 9.zasedání OZ - 27.1.2012

Zápis z 9.zasedání OZ - 27.1.2012

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:10 hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Kašný, Pavel Juřík,

Omluveni: Hana Důbravová

Hosté:

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011
 6. Schválení výsledků inventarizace za rok 2011
 7. Projednání vypouštění odpadních vod do potoka Holomňa
 8. Projednání úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 – svoz komunálního odpadu firem
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:10 hod.

 

 

Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Kašného, ověřovateli p. M. Mrázka a p. L. Julinu

Hlasování:        pro : 6                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné další požadavky o doplnění.

Hlasování:        pro : 6                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

 • Došlo k dohodě s žadateli o odkoupení obecních pozemků, parc.č. 1050/13-1050/20 v části Ulička. Žadatelé akceptují cenu včetně právních úkonů
 • Obdrželi jsme příkaz z inspekce život.prostředí Brno
 • Dne 23.1.2012 proběhla kontrola ze Státního zemědělského intervenčního fondu týkající se akce „Stavební obnova budovy materiálně-technického zázemí obce Dobrkovice“. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by bránily přidělení dotace.
 • Dne 21.1.2012 proběhl v naší obci první ročník turnaje ve stolním tenise. Soutěžilo se ve třech kategoriích – děti, ženy, muži. Akce měla pozitivní ohlas a byli jsme svědky mistrovských výkonů soutěžících. Obec podpořila akci částkou ve výši 2 000 Kč. Částka byla použita na zakoupení výherních pohárů a občerstvení. Poděkování za organizaci a hladký průběh akce patří Pavlu Juříkovi.
 • Dne 4.2.2012 proběhne v naší obci Dětský karneval. Obec podpořila tuto akci částkou ve výši 2000 tis. Kč + zajištěním vytopení sálu.
 • Dne 11.2.2012 budou v sále KD místní hasiči pořádat Hasičský ples.

 

Ad 5.  Schválení rozpočtového opatření č. 3/2011 

 

1)      O přijatý neinvestiční příspěvek ze SZIF na opravu sociálního zařízení v KD ve výši 229 185 Kč

2)      Finanční výbor předkládá návrh rozpočtového opatření týkajícího se přesunu v rámci        položek a paragrafů, které nevyvolávají změnu objemu finančních prostředků

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

 

Ad. 6. Schválení výsledků inventarizace za rok 2011

 Inventarizační komise předkládá  inventarizační zprávu za rok 2011, ve které nebyly zjištěny žádné rozdíly a nebudou proto přijata žádná opatření.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

 

Ad. 7. Projednání vypouštění odpadních vod do potoka Holomňa

 

Ke dni 31.12.2012 skončí platnost povolení vypouštění odpadních vod z naší obce do vodního toku Holomňa. Toto povolení vydává vodoprávní úřad Magistrátu města Zlína.

Vzhledem k tomu, že naše obec není napojena na centrální čističku odpadních vod, je třeba zažádat o nové povolení, jehož součástí budou i výsledky rozborů vody z výustí do vodního toku.

Obec zajistí podání žádosti na živ. prostředí MÚ Zlín ohledně vypouštění odpad.

Hlasování:       pro :  6            proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad.8. Projednání úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 – svoz komunálního odpadu firem

 

Jedná se o úpravu Obecně závazné vyhlášky v článku č. 5 Sazba poplatku

V části  pro podnikatele a firmy navrhujeme změnu sazby, ze stávající výše 2400 Kč za nádobu na výši dle skutečných nákladů vynaložených v roce 2011.

 

Za nádobu 110 l …… 1 200 Kč/ks

Za nádobu 240 l……. 2 400 Kč/ks

 

Dále o úpravu článku č.6  Rozúčtování na sběr a svoz komunálního odpadu.

Vychází se zde dle skutečných nákladů vynaložených v roce 2011.

Skutečné náklady v roce 2011 ………………. 153 543 Kč

Poplatníků…………………………………………….. 269

Skutečné náklady na 1 osobu činí …………..571 Kč

 Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 9  Diskuse

 • P. Jurák upozorňuje, že výpočet nákladů na svoz komunálního odpadu se provádí pouze z částky vynaložené na svoz komunálního odpadu a poměrné části tříděného odpadu. Další náklad ve výši 40 tis. Kč představoval v loňském roce svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Celkové náklady odpadového hospodářství v loňském roce tvořily v naší obci částku ve výši 191 050 Kč.
 • P. Mrázek – firma Zafo stále neodklidila zeminu z obecního pozemku parc. č. 55/6. Bylo dohodnuto, že firma bude opětovně vyzvána k nápravě a osobnímu jednání se starostou.
 • P. Kašný – žádá, aby byla zaslána objednávka p. Svízelovi na zajištění pomulčování a další práce strojem v místním obecním sadu
 • P. Kašný – navrhuje, aby bylo určeno množství palivového dřeva k vytápění místního pohostinství a obchodu – po projednání bylo dohodnuto vyčlenit 10 m3 tvrdého dřeva a 15 m3 měkkého dřeva. Je třeba najít místo, kde by bylo dřevo uskladněno.
 • Starosta vyzval ke schválení zápisu v kronice za rok 2010

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 • P. Jurák se informoval na Zlínském kraji o možnostech získání dotace na obnovu sadu, v březnu budou vydány nové dotační tituly
 • P. Jurák -  pro případ podání žádosti o dotace na opravu sochy sv. Jana Křtitele je nutno vykoupit části pozemku, na nichž socha stojí a které nepatří obci

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 • P. Juřík zjistí možnosti opravy mechanizmu zvonění na místní zvonici
 • Potřeba natření podhledů šaten TJ Sokol, Obec zajistí nákup nátěrů a o provedení by se postarali místní sportovci
 • Projednání návrhů vybavení plánovaného dětského koutku nad obecním úřadem

 

 Ad 10.  Návrh usnesení 

Zápis na samostatném  listu. 

Hlasování:       pro: 6                          proti 0                         zdrželi se: 0

 

Ad. 11. Závěr

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání v 19:45 hod.

  

Zapsala: Markéta Gajdušková

Ověřovatelé:   Milan Mrázek

                          Lubomír Julina

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335261
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz