Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 15.11. 2007

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 15.11. 2007

Přítomní  členové ZO : Důbravová Hana, Důbravová Marcela, Gajdůšková Martina, Fojtách Petr

Omluveni: Valouch Ivo, ing. Valová Irma, Siuda Jaromír 

Hosté: Šůstek Michal, Kašný Pavel

Program:

1.      Zahájení

2.      Informace starostky o činnosti od minulého zasedání

3.      Členská přihláška samosprávy. Vstup do sdružení místních samospráv ČR, o. s.

4.      Lidový spolek pro péči o německé válečné hroby registrované sdružení, žádost o vstup na pozemek a souhlas s provedením zemních sond a vyzvednutí ostatků německých válečných obětí

5.      Rekonstrukce SKAO Dobrkovice – Smlouva o zřízení věcného břemene

6.      Smlouva o poskytnutí příspěvku a Smlouva o výpůjčce – pořízení  techniky na zajištění údržby krajiny a veřejných prostranství v obcích Mikroregionu Luhačovického Zálesí v rámci programu LEADER ČR  2007  

7.      Inventarizace majetku obce Dobrkovice za  rok 2007, stanovení inventarizační komise

8.      Rozpočet na rok 2008

9.      Diskuse

10.   Usnesení

11.   Závěr 

 

1.      Zahájení

 Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, přítomna je nadpoloviční  většina  členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání určila  Marcelu Důbravovou,

Navrhovatele usnesení  Petra Fojtácha a Martinu Gajdůškovou

Ověřovatele zápisu Petra Fojtácha a Martinu Gajdůškovou

Program byl schválen jednohlasně.

 

2.      Informace starostky  

-          Pořízení  nového počítače na OÚ Dobrkovice za cenu 20574,- Kč

-          Valná hromada Mikroregionu Luhačovického Zálesí – informace o získané dotaci z programu LEADER  ČR 2007

-          P. Mališka – ořezání stromu – ořechu na obecním pozemku – ruší signál na internet

-          Oprava  částí místních  komunikací  formou brigády ve spolupráci s firmami na území  obce Dobrkovice

-          Účast na setkání nezávislých starostů pro kraj

-          Účast na ZŠ Velký Ořechov – Den evropských jazyků pro  5.  a   9. třídu

-          Účast na ekumenické bohoslužbě při příležitosti žehnání insignií zlínského kraje v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

-          Staré hasičské auto Robur vyřadit z majetku obce, koupeno v r. 1985 za 73809,- Kč

-          Schůzka na OÚ Dobrkovice s p. Langerem z Městského úřadu ve Zlíně ohledně zpracování územně analytického plánu

-          Schůzka  na OÚ v Dobrkovicích s Hasičskou pojišťovnou – jednání o pojištění zásahové jednotky

-          Schůzka na OÚ v Dobrkovicích s ředitelem  Silnic zlínského kraje p. Malým, s p. radním Hradeckým a p. Puchmeltrem ohledně silnic a mostů v Dobrkovicích

-          Archivace materiálu od r. 1994 odvezena do Archivu na Klečůvce

-          Kadeřnictví – do místnosti dovedena voda a odpady

-          P. Lukáš Semela získal pro naši obec peněžní částku 3500,- Kč pro děti na lampionový průvod od GE Money Bank

-          Byly ukončeny rozbory vzorků z odpadních vod – 5 krát z výustí a 4 krát z potoka nad obcí a pod obcí

-          Do knihovny byly darovány knihy z pozůstalosti, zajistila Miroslava Juříková

-          Na revers vyzvednuté staré kroniky obce Dobrkovice, tyto byly překopírované a po sešití budou nabídnuty v obecní knihovně zájemcům

-          Vítání občánků – Milan Kyerik

-          Schůzka na OÚ Dobrkovice ohledně vydání  Zpravodaje obce Dobrkovice

-          Schůzka  na OÚ Dobrkovice s p. Lakomým z firmy Vatrans ohledně opravy místní komunikace Dobrkovice – Seče

-          Účast na konferenci v Luhačovicích

-          Pracovní schůzka k provozu obchodu v Dobrkovicích

-          Máme zpracovány ceny obecních pozemků – podklady vypracoval p. Běhůnek z Města Luhačovice

-          Oprava pomníku u č. 27, po druhé schůzce se celková částka na opravu pohybuje kolem 51500,- Kč , sbírka bude oficiálně vyhlášena 14. 12. 2007 a pro sbírku je vyřízen samostatný podúčet

-          Doplatek za elektriku 34000,- Kč

-          Do pohostinství umístěn výherní hrací automat, v případě nesouhlasu obyvatel bude odstraněn

-          Dopis KDÚ ČSL – po odsouhlasení  - navýšení  rozpočtu obce o 212000,- Kč

-          Zimní údržbu bude zajišťovat p. Milan Mrázek Dobrkovice 89

-          P. Daniel Fuglík zajistí dovoz starší chodníkové dlažby na vyspravení posezení ve sportovním areálu a zřízení chodníku u tabule s mapou

-          Získali jsme sponzorský dar na počítač pro veřejnost, který bude umístěný v kanceláři OÚ

-          Byl přivezen jednoosý malotraktorek z dotace, proškolení proběhlo v obci Doubravy, za Dobrkovice byla přítomna starostka, Ivo Valouch a p. František  Kůra 

 

3.      Členská přihláška samosprávy – Sdružení místních samospráv ČR, o. s. 

Připojení naší obce musí být schváleno ZO, vstup a členství ve Sdružení nepodléhá žádnému poplatku.

Hlasování: jednohlasně schváleno 

4.      Žádost o souhlas s provedením zemních sond eventuelně vyzvednutí ostatků německých válečných obětí z 2. Světové války a dohoda o vstup na pozemek  a použití pozemku a dodatek  k souhlasu o provedení exhumačních prací

U sochy sv. Jana Křtitele v r. 1945 byli pohřbeni dva neznámí němečtí vojáci, jejichž ostatky chce vyzvednout firma  Lubomír Ptáček z Ústí nad Labem. Informace nám podal p. Vejmola, který byl upozorněn na to, že křižovatka se rozšiřovala a je možné,  že socha byla posunuta a  kryje tento hrob. Případná exhumace bude provedena v dubnu 2008. 

Hlasování: jednohlasně schváleno

5.      Rekonstrukce SKAO Dobrkovice –Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Dobrkovice a JMP Net, s.r. o. Brno

Finanční úhrada:  jednorázová úplata – 50,- Kč za metr, věcné břemeno bude zřízeno úplatně a to jednorázovou úplatou 7000,- Kč. Tuto smlouvu sjedná obec s JMP  na dobu časově neomezenou s právem vstupu a vjezdu na pozemky v souvislosti  se zřízením , rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynového zařízení a jeho příslušenství.

Diskuze: p. Fojtách – zkusme požádat o zvýšení poplatku za metr a případnou pomoc k plynofikaci obce. K tomuto materiálu se vrátíme po podrobnějších informacích, které dodá starostka.

Hlasování o navýšení ceny za metr pozemku a případné informace k možné plynofikaci obce , které dodá starostka: jednohlasně schváleno 

6.      Smlouva o poskytnutí příspěvku a Smlouva o výpůjčce mezi Mikroregionem Luhačovické Zálesí a obcí Dobrkovice

Předmětem smlouvy je projekt Pořízení techniky na zajištění údržby krajiny a veřejných prostranství v obcích Mikroregionu Luhačovické Zálesí. Naše obec  zažádala o jednoosý malotraktorek k údržbě zeleně v obci. Celková částka za malotraktorek činí 104720,- Kč, dotace tvoří 71 procent tzn., že obec zaplatila: za malotraktorek 30266,- Kč, za administraci MAS 2234,- Kč a náklady výběrového řízení 1672,- Kč.

Diskuze: starostka – bylo by dobré časem pořídit radlici a žací lištu.

Hlasování:  jednohlasně schváleno

7.      Inventarizace majetku obce Dobrkovice  za rok 2007

K inventarizaci obecního majetku jsou pověřeny dvě skupiny, které  zajistí  tuto inventarizaci. První skupinu tvoří  Irma Valová, Hana Důbravová a Martina Gajdůšková, druhou skupinu Marcela Důbravová, Petr Fojtách, Ivo Valouch a Jaromír Siuda. Účetně zpracuje Miroslava Juříková.

Hlasování: jednohlasně schváleno 

8.      Návrh rozpočtu na rok 2008

Na příští zasedání  ZO připraví předsedkyně finanční komise společně se starostkou.

Hlasování: jednohlasně schváleno

9.      Diskuse 

Starostka – byla připravena anketa ohledně provozování obchodu – zajistil p. Jaromír Siuda

p. Fojtách – anketa je už nyní bezpředmětná, musíme vyhlásit Záměr o pronájmu obchodu

Starostka – po rozhovoru s p. Poláškem - obchod by případnému zájemci předal v nejkratší možné době,  pohostinství  za předpokladu, že nadále bude moci vydávat obědy.  Nenajde-li se nový zájemce, bude p. Polášek provozovat obchod i pohostinství nadále.

Starostka – Zimní údržbu místních komunikací v obci zajišťuje p. Mrázek,  tyto budou ošetřovány v zastavěném území, v úseku Dobrkovice – Seče je možné po dohodě a finanční výpomoci firem a obce Kaňovice ošetřovat celý úsek.

Bruslení na zimním stadionu  v Uherském Brodě bude dohodnuto.

Stavění vánočního stromku zajistí SDH Dobrkovice.

Starostka – musíme se dohodnout, zda zůstaneme nebo vystoupíme ze Svazu měst a obcí, bude na programu některého zasedání

Dotaz starostky na p. Fojtácha, zda se musí podle vyhlášky oznamovat předem datum konání  honu v katastru naší obce – p. Fojtách – není dané vyhláškou, ale můžeme dopředu oznámit, nejbližší hon je 1.12. 2007.

Starostka – Přišly děti se žádosti o vyrobení dřevěného hrazení na kluziště v zastavěné ploše před domem č.p. 91, předběžný cenový návrh hrazení vypracovala firma Plat na částku 30000,- Kč.

p. Fojtách – mělo by se vybudovat nějaké zímní sportoviště

starostka – Kdo bude zodpovědný za případný úraz, kdo bude správce,  o tomto bychom se měli poradit na příslušných úřadech, protože kluziště není umístěno ve sportovním areálu, v případě úrazu by nastal velký problém pro obec. Musíme také zjistit, zda dodatková tabule s upozorněním, že vstup na kluziště je pouze se souhlasem rodičů, je dostatečná.

p. Gajdůšková – určitě je lepší nechat vybudovat nové hrazení, než dovolit dětem zbudovat hrazení ze starých desek, na kterých budou trčet hřebíky 

p. Důbravová – hrazení musíme po zimě někde uskladnit, aby se nepoztrácelo        

Hlasování:  pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1

10.   Usnesení 

 

Zápis na samostatném listu

 

11.   Závěr

Zápis z 9. zasedání  zastupitelstva obce bude schválen na příštím zasedání.

Starostka poděkovala přítomným  za účast.

 

 

Zapsala: Důbravová Marcela

Ověříli:  Fojtách Petr, Gajdůšková Martina

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337154
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz