Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis z ustavujícího zasedání 2.11.2006

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Dobrkovice konané dne 2.11.2006

Přítomní členové obecního zastupitelstva: Hana Důbravová, Petr Fojtách, Ing. Irma Valová, Jaromír Siuda, Martina Gajdůšková, Marcela Důbravová, omluven Ivo Valouch.

Hosté: Josef Jurák, Romana Miklová, Tereza Semelová, Miroslav Suchánek, Josef Valouch, Pavel Kašný.

Program:

1. Zahájení                                                                                                                                                       2. Volba komise mandátové, návrhové a volební                                                                                    3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce Dobrkovice                                                             4. Složení slibu členů obecního zastupitelstva                                                                                           5. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů obecního zastupitelstva                                         6. Volba starosty, místostarosty a předsedů a členů výboru kontrolního a finančního                       7. Dispoziční oprávnění podpisovat smlouvy, další závazné dokumenty, příkazy do banky               8. Pověřit uvolněného člena obecního zastupitelstva hospodařit s obecní pokladnou                      9. Jednací řád zastupitelstva obce Dobrkovice                                                                                           10. Diskuze                                                                                                                                                        11. Usnesení                                                                                                                                                    12. Závěr

Zahájení                                                                                                                                                            

Josef Jurák přivítal všechny přítomné a zahájil ustavující zasedání obecního zastupitelstva Dobrkovice a předal řízení nejstaršímu členu OZ panu Jaromíru Siudovi. Po schválení programu měl p. Josef Jurák připomínku k 5. bodu dnešního programu.                                      Vysvětlení: Podle § 84 odst. 2 písm. n, zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, přísluší zastupitelstvu obce stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva. Toto se děje zpravidla před volbou orgánů obce, podle dohodnutého volebního řádu. Připomínka nemohla být přijata, protože byla vznesena až po schválení programu ustavující schůze.

Volba komise mandátové, návrhové a volební

Předsedající předložil členům obecního zastupitelstva návrh na složení mandátové, návrhové a volební komise.                                                                                                                                      Mandátová komise: předseda Petr Fojtách, členové Hana Důbravová, Martina Gajdůšková Návrhová komise: předseda Ing. Irma Valová, členové Jaromír Siuda, Marcela Důbravová Volební komise: předseda Marcela Důbravová, členové Petr Fojtách, Martina Gajdůšková

Mandátová komise byla schválena jednohlasně, návrhová komise: pro 5 členů, proti 0. Zdržel se hlasování: 1 člen, volební komise byla schválena jednohlasně.

Ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce Dobrkovice

Zprávu o ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce Dobrkovice podal p. Petr Fojtách. Mandátová komise podala zprávu o výsledku voleb a ověření platnosti voleb členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce Dobrkovice bylo zvoleno v tomto složení a pdle počtu hlasů následovně ( seznam je uveden podle abecedy ):

1. Hana Důbravová, sdružení nezávislých kandidátů, 122 hlasů                                                         2. Marcela Důbravová, sdružení nezávislých kandidátů, 104 hlasy                                                         3. Petr Fojtách, sdružení nezávislých kandidátů, 115 hlasů                                                                     4. Martina Gajdůšková, sdružení nezávislých kandidátů, 86 hlasů                                                         5. Jaromír Siuda, sdružení nezávislých kandidátů, 78 hlasů                                                                   6. Ing. Irma Valová, sdružení nezávislých kandidátů, 94 hlasů                                                                7. Ivo Valouch, sdružení nezávislých kandidátů, 74 hlasů      

Zvolení členové obecního zastupitelstva obdrželi u prezence osvědčení o zvolení člena zastupitelstva obce Dobrkovice. Dále komise ověřovala, zda u zvolených členů zastupitelstva nejsou dány důvody pro zánik mandátu ve smyslu § 55 zákona č. 495/2001 sb. o vobách do zastupitelstva v obcích a o změně některých dalších zákonů.

Platnost výsledků voleb do zastupitelstva obce Dobrkovice ověřili i nově zvolení členové obecního zastupitelstva.

Složení slibu členů obecního zastupitelstva obce Dobrkovice

Členové obecního zastupitelstva složili předepsaný slib do rukou předsedajícího. Slib přečetla p. Hana Důbravová, která byla pověřena předsedajícím. Poté každý člen řekl: ,,Slibuji" a tento slib podepsal.

Volba orgánů obce

Volební komise předkládá následující návrh na provedení voleb: starosta - tajným hlasováním, místostarosta - tajným hlasováním, předseda a členové výboru finančního a kontrolního - veřejným hlasováním. Členové zastupitelstva tento návrh odhlasovali jednohlasně.

Volba starosty:                                                                                                                                              Hana Důbravová 5 hlasů                                                                                                                         Marcela Důbravová 1 hlas                                                                                                                        Výseldek volby: starostkou obce byla zvolena p. Hana Důbravová

Volba místostarosty:                                                                                                                                     1. kolo voleb: Petr Fojtách 4 hlasy, Marcela Důbravová 2 hlasy.                                                          Po zveřejnění výsledků hlasování se p. Petr Fojtách vzdal funkce místostarosty a proto proběhlo 2. kolo.                                                                                                                                                            Výsledky 2. kola: Marcela Důbravová 5 hlasů, Jaromír Siuda 1 hlas.                                               Výsledek volby: Místostarostkou obce byla zvolena p. Marcela Důbravová

Volba předsedy a členů výboru finančního a kontrolního:

Předseda volební komise podal návrh na složení finančního výboru:                                          Předseda: Ing. Irma Valová, členové p. Martina Gajdůšková, p. Jaromír Siuda.                            Výsledek hlasování: pro 4 hlasy, proti 0, zdržel se: 2.

Do výboru kontrolního předseda volební komise navrhl:                                                                  Předseda: p. Petr Fojtách, členové: Marcela Důbravová, Ing. Irma Valová.                                      Výsledek hlasování: jednohlasně.

Konstatujeme, že výkon uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva obce Dobrkovice začíná dnem 2.11.2006.

Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva obce Dobrkovice byl odhlasován jednohlasně.

Dispoziční oprávnění

Obecní zastupitelstvo jednohlasně odhlasovalo, že dispoziční oprávnění má starostka obce, místostarostka a předseda kontrolního výboru.

Pověření hospodařit s obecní pokladnou

Obecní zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo, že hospodařit s obecní pokladnou může uvolněný člen zastupitelstva, to znamená přijímat a vyplácet z obecní poklady. Tyto výběry budou vedeny v pokladním deníku a řádně zaúčtovány až po předání účetní obce.

Diskuze

Pan Petr Fojtách poděkoval minulému obecnímu zastupitelstvu za jejich práci pro obec. Pan Valouch vyzval OZ k zachování obchodu. Pan Jurák nám předal seznam zájemců přihlášených do výběrového řízení o nájem obchodu a hospody. Sl. Romana Miklová předala svoji žádost o vybudování podnikatelských prostor - kadeřnictví.

Závěr

Starostka obce p. Hana Důbravová poděkovala přítomným za účast na ustavujícím zasedání.

Zapsala: Marcela Důbravová

Ověřily: Ing. Irma Valová, Martina Gajdůšková

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332444
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz