Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2010 > Zápis z ustavujícího zasedání OZ - 15.11.2010

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

konaného dne 15.11. 2010, od 17 : 00 hodin.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 Dobrý večer dámy a pánové. Vítám Vás na  Ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice, které vzešlo z voleb konaných ve dnech 15.- 16. října 2010.

 Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce ( při prezenci ) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

 Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula dne 29.10.2010 v 16,00 hod. a na základě mého zjištění na Krajském soudu v Brně, žádný návrh na neplatnost voleb u nás v obci nebyl podán ). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dobrkovice  zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.11.2010 do 15.11.2010.

 Můžu konstatovat na základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu  7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

  

Složení slibu členy zastupitelstva

 V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích bych  vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Upozorňuji přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhne tak, že  přečtu slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích ,jmenovitě vyzvu přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Ten pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu složí takto slib.  

Znění slibu:

  „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích  občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

 

*          *          *

Bod 1  -  Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající paní Hana Důbravová navrhla určit ověřovateli zápisu pana Pavla Kašného a pana Pavla Juříka a zapisovatelem paní Markétu Gajduškovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

 Návrh usnesení č.1/U/2010

Zastupitelstvo obce Dobrkovice  určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Kašného a pana Pavla Juříka  a zapisovatelem paní Markétu Gajduškovou.

 Předsedající dala hlasovat o návrhu .

 Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se 0

 Usnesení č. 1/U/2010  bylo schváleno.

 *          *          *

 Bod 2 - Schválení programu:

 Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před halsováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění.

Pan Josef Jurák – ad bod 3b navrhuje jednání o určení, které funkce budou členové zastupitelstva jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích), nejednat a žádá vytvořit funkci pracovníka na zkrácenou pracovní dobu. A dále přesunout bod 5 o rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o obcích) na příští zasedání Zastupitelstva obce. Dále rozšířit o bod Schválení výhledového rozpočtu (§3 Zákona o obcích)

 Návrh usnesení č.2/U/2010

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice schvaluje upravený  program ustavujícího zasedání:

 1.   Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

 2.  Schválení programu ustavujícího zasedání – seznámení  s výsledkem voleb..

 3.  Volba starosty a místostarosty

  • ·               a) určení počtu místostarostů
  • ·               b) projednání pracovního místa pro pracovníka na zkrácenou pracovní dobu
  • ·               c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • ·               d) volba starosty
  • ·               e) volba místostarosty

4.   Zřízení finančního výboru - kontrolního výboru.

  • ·               a) určení počtu členů finančního  a kontrolního výboru.
  • ·               b) volba předsedy finančního výboru
  • ·               c) volba předsedy kontrolního výboru
  • ·               d) volba členů finančního výboru
  • ·               e) volba členů kontrolního výboru

 5.  Schválení výhledového rozpočtu

 6.. Diskuse

 Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.  

 Výsledek hlasování:   Pro   7           Proti  0           Zdrželi se 0

 Usnesení č. 2/U/2010  bylo schváleno.

 Seznámení zastupitelstva obce s průběhem a výsledky voleb – paní Hana Důbravová.

 *          *          *

Bod 3 - volba starosty a místostarosty:

  

 Určení počtu místostarostů  - 3/a :

 Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

 Návrh usnesení č. 3/U/2010

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice  schválilo zvolení jednoho místostarosty.

 Předsedající dal hlasovat o návrhu .

 Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0    Zdrželi se  0

 

Usnesení č. 3/U/2010  bylo schváleno.

  

Určení způsobu volby starosty a místostarosty 3/c :

 Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.

 Návrh usnesení č. 4/U/2010

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice  schvaluje veřejný  způsob volby starosty

a místostarosty.

 Předsedající dala hlasovat o návrhu .  

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  1  Zdrželi se 1

 Usnesení č. 4/U/2010  bylo schváleno.

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty.

 

Volba starosty 3/d:

 Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení č.5/U/2010:

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice  volí starostou pana Břetislava Šuranského.

 Předsedající dal hlasovat o návrhu .  

 Výsledek hlasování:   Pro  6  Proti  0   Zdrželi se 1

 Usnesení č. 5/U/2010  bylo schváleno.

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

  

 Volba místostarosty 3/e:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k tajné volbě na funkci místostarosty. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení č.6/U/2010:

Zastupitelstvo obce Dobrkovice  volí místostarostou pana Josefa Juráka.

Výsledek hlasování:   Pro pana Josefa Juráka 5 hlasů, pro pana Pavla Juříka 1 hlas a 1 odevzdaný hlas bez vyjádření.

 Usnesení č. 6/U/2010  bylo schváleno.

  

*          *          *

 Bod 4 - Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru:

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 4/a:

 Úvodem tohoto bodu bych Vás rád informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta nebo  místostarosta, obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§119 odst. 1 zákona o obcích)

 Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení č. 7/U/2010:

Zastupitelstvo obce Dobrkovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výhor. Výbory finanční a kontrolní budou tříčlenné:   

Předsedající dal hlasovat o návrhu:

 Výsledek hlasování:  Pro 7              Proti 0                        Zdrželi se: 0

 Usnesení č. 7/U/2010 bylo schváleno.

 

Volba předsedy finančního výboru 4/b:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Josef Jurák navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana  Lubomíra Julinu.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení  č.8/U/2010:

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice volí předsedou finančního výboru pana Lubomíra Julinu.

Předsedající dal hlasovat o návrhu .  

 Výsledek hlasování:   Pro 6   Proti 0   Zdrželi se 1

 Usnesení č. 8/U/2010  bylo schváleno.

  

 

Volba předsedy kontrolního výboru 4/c:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva pan Břetislav Šuranský navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Pavla Juříka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení č.9/U/2010:

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice  volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla Juříka.

 Předsedající dal hlasovat o návrhu .  

 Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se 1

 Usnesení č. 9/U/2010  bylo schváleno.

  

Volba členů finančního, kontrolního výboru  4/e/f:

 Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru, kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva  pan Břetislav Šuranský navrhl:

                 Finanční výbor:     Pavel Kašný

                                                   Milan Mrázek                                                                                                                  

 

                 Kontrolní výbor:   Milan Mrázek

                                                  Lubomír Julina                         

       Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

       stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

 Návrh usnesení č.10/U/2010:

 Zastupitelstvo obce Dobrkovice  volí členy finančního výboru Pavla Kašného a Milana Mrázka.

 Předsedající dal hlasovat o návrhu .  

 Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti  0  Zdrželi se 2

 Usnesení č. 10/U/2010 bylo schváleno.

 Návrh usnesení 11/11/2010 :

Zastupitelstvo obce Dobrkovice volí členy kontrolního výboru Milana Mrázka a Lubomíra Julinu.

Předsedající dal hlasovat o návrhu .  

 Výsledek hlasování:   Pro  4  Proti  0  Zdrželi se 3

 Usnesení č. 11/U/2010  bylo schváleno.

  

 

Bod 5 – Schválení rozpočtového výhledu:

Byl vypracován rozpočtový výhled pro roky 2011-2015.

 Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti  0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12/U/2010 bylo schváleno.

  

    Bod 6 – Diskuse

 

Starosta obce poděkoval zastupitelstvu za zvolení do funkce.

Místostarosta obce rovněž poděkoval za zvolení do funkce

Další  zasedání zastupitelstva obce Dobrkovice se uskuteční

v pátek dne   26. 11. 2010 v 18,00 hod.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hod. 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332441
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz