Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápisy OZ z roku 2008 > Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 27. 6. 2008

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

27. 6. 2008

Přítomní členové ZO: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Jaromír Siuda, ing. Irma Valová, Martina Gajdůšková, Petr Fojtách – příchod v 17.07 hod., Ivo Valouch

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola usnesení minulého zasedání ZO a předložení zápisu

3.      1. Rozpočtové opatření – poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lese – neinvestiční finanční příspěvek v celkové výši 7296,- Kč

4.      Schválení prodeje pozemků pod silnicí III/497179 v obci Dobrkovice, k. ú. Dobrkovice mezi obcí Dobrkovice a Zlínským krajem za cenu ve výši 40,- Kč za m2

5.      Smlouva s JMP, s.r.o. ve výši 250,- Kč za běžný metr, celkem 35000,- Kč, zápis věcného břemene na pozemky – rekonstrukce SKAO Dobrkovice

6.      Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou ASEKOL s.r.o. a plná moc pro svozovou firmu Rumpold Uherský Brod

7.      Finanční příspěvek pro JPO V v počtu 5 ks ochranných kompletů

8.      Žádost o finanční příspěvek – Myslivecké sdružení Velký Ořechov

9.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v obci Dobrkovice za rok 2007

10.   Závěrečný účet obce Dobrkovice za rok 2007

11.   Informace starostky o činnosti za uplynulé období

12.   Diskuse

13.   Usnesení

14.   Závěr

 

1.      Zahájení

Starostka přivítala všechny přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení v 17.00 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. M. Důbravovou, navrhovatele p. Ivo Valoucha a ing. Irmu Valovou, ověřovatele p. Jaromíra Siudu  a Martinu Gajdůškovou.

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 6 pro

 

2.      Kontrola usnesení z 25. 4. 2008

-          splněno

 

3.      1. rozpočtové opatření

Poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích – neinvestiční finanční příspěvek ve výši 7296,- Kč

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 6 pro

 

4.      Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy na území

Zlínského kraje – návrh na koupi pozemků pod silnicí III/497179 v obci Dobrkovice , k. ú. Dobrkovice

 

Zlínský kraj navrhuje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Dobrkovice a Zlínským krajem na uvedené pozemky za cenu ve výši 40,- Kč/m2, tzn. nabízí kupní cenu za výše specifikované nemovitosti ve výši 76520,- Kč. 

 

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 7 pro

5.      Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Dobrkovice a JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1 Brno

Zřízení věcného břemene na uvedené pozemky bude úplatné ve výši 250,- Kč za běžný metr, celkem 35000,- Kč.

 Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 7 pro

6.      Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu mezi obcí Dobrkovice a firmou ASEKOL s.r.o. Dobrušská 1/1797 Praha 4  a udělení plné moci pro svozovou firmu RUMPOLD UHB, s.r.o. Předbranská 415 Uherský Brod

 

-          Usnadnění sběru drobných elektrozařízení – vybité baterie, mobily, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, walkmany, mp3 přehrávače aj.

-          Sběrem a následnou recyklací přispějeme k ochraně životního prostředí a úspoře přírodních zdrojů, uspoříme i náklady na svoz nebezpečného odpadu

-          Firma ASEKOL poskytne příspěvek obci na zpětný odběr ve výši 1700,- Kč ročně

-          Objednáme E-box na obecní úřad a do obchodu na zkoušku, dodání je zdarma

-          Po domluvě s firmou RUMPOLD Uherský Brod se pokusíme dojednat sběr těchto elektrozařízení společně s odvozem domovního odpadu – nachystá se k popelnicím

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 7 pro

7.      Finanční příspěvek pro JPO V – 5 ks ochranných kompletů

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje do konce roku 2008 bude z finančních prostředků státního rozpočtu poskytovat vybraným JPO ochranné komplety, které se skládají z blůzy, ochranných kalhot a obuvi. Vyplněnou tabulku velikostí jsme zaslali.

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 7 pro

8.      Žádost o finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Velký Ořechov v částce 5000,- Kč

Příspěvek na rok 2008 je v celkové výši 5000,- Kč, prostředky budou použity na nákup bažantích kuřat, kačen, krmiva a léčiv pro zvěř. Myslivecké sdružení uskuteční dvě bezplatné brigády v obecním lese, další brigády budou placeny Obecním úřadem Dobrkovice a to 50,- Kč / hod. Myslivecké sdružení každoročně přispívá do rozpočtu obce částkou 860,- Kč – nájem honitby.

Hlasování: schváleno jednohlasně počtem 7 pro

9.      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚC Dobrkovice, IČ:00568538 za rok 2007

 

-          Důsledně dodržovat ustanovení o rozpočtových pravidlech

-          Zpracované směrnice vnitřních kontrol na úseku pokladních operací a majetku, příkazce, správce a hlavní účetní

-          Rozpočtové změny projednávat a schvalovat v zastupitelstvech

-           Dvakrát ročně vyhotovit zápisy finanční a kontrolní komise

-          Správně účtovat

-          Inventarizace majetku

 

 

Diskuse: 

 

Starostka konstatovala, že tato zpráva o výsledku přezkoumání je velmi složitě vypracovaná, zastupitelé se v ní velmi těžce orientují.

p. Fojtách – tato zpráva vůbec nedává smysl, je vidět, že program na zpracování auditu je stejný pro všechny obce

p. Valouch – příští zpráva by měla být vypracovaná pro nás laiky srozumitelněji

starostka – bude naším cílem mít závěrečnou zprávu bez výhrad a připomínky, které tu dnes zazněly, sdělím na Kontrolním úřadě Krajského úřadu Zlín

 

 

Hlasování: schváleno jednohlasně 7 pro

 

10.   Závěrečný účet  za rok 2007

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2007 s výhradami a přijímá nápravná opatření.

Hlasování: schváleno jednohlasně 7 pro

 

11.    Informace starostky o činnosti za uplynulé období

 

-          Oprava silnice Pašovice -  Velký Ořechov - Informační schůzka je v plánu v červenci, peníze na tuto opravu jsou, akce má proběhnout srpen – září, tyto informace nejsou oficiální, budu  čekat na

-           schůzku a neprodleně získané informace zveřejním

-          Kadeřnictví – prozatímní náklady činí 44716,50 Kč, máme ještě platit malování, parapet , elektrické topidlo. Sl. Romana Miklová nevyužije přichystané prostory k podnikání, její požadavek je plně vybavená provozovna – tzn. mycí box, sušící helma, kadeřnická židle, umístění zrcadel v celkové výši asi 18000,- Kč (čerpáno z podnikatelského záměru).

-          Předpokládané náklady předložené sl. Miklovou činily celkem 24500,- Kč včetně vybavení za 18000,- Kč

-          Náklady na úpravu místnosti pro provozování kadeřnictví hrubě překročily předpokládané náklady, proto není možné z rozpočtu ještě financovat vybavení

-          Vyhlásíme záměr na pronájem těchto prostor, zjistím, zda je možné v těchto prostorách provozovat i  jiné služby pro občany

 

Navrhuji dát do usnesení zrušení bodu 5 ze 14. 11. 2006 – pronájem nebytových prostor v objektu Obecního úřadu Dobrkovice sl. Romaně Miklové.

 

Hlasování: schváleno jednohlasně 7 pro

 

 

-          Oprava kříže na návsi byla dokončena, opravu provedla firma Dušan Hubáček, zpracování kamene Částkov v celkové částce 47500,- Kč

-          Kříž požehnal P. Stanislav Matyáš, administrátor farnosti, při příležitosti oslavy svátku Panny Marie Pomocnice křesťanů

-          Sbírka stále probíhá do konce listopadu 2008

-          Nepořádek v lese za domy v části Ulička – v Lesním hospodářském plánu pro obec Dobrkovice, který má platnost od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013 je uveden popis porostu, který zní: rovinatý terén. Bývalá pařezina celkém průměrné kvality s dostatkem stromů vzniklých ze semen = při výchově je nutno tyto stromy maximálně podporovat. Podél SV okraje lesa těsně za domy jsou skládky palivového dřeva a veteše = dřevo možno nechat, ale nepořádek odstranit bez vyjímek. (konec citace)

-          Upozornila jsem občany, kterých se to týká  a požádala jsem je o bezpodmínečný úklid, při nesplnění hrozí Obecnímu úřadu Dobrkovice pokuta ze Životního prostředí

-          Nabídka od České spořitelny k odkoupení akcií  - zatím neprodáme

-          Informace na státní vodovod a kanalizaci v obci Dobrkovice  - prvořadá je kanalizace, pak státní vodovod(k vodovodu se musí napojit 75 procent obyvatel)

-           v naší obci by bylo dobré obě akce udělat zároveň, tyto akce by byly velmi nákladné, asi 25 milionů Kč vybudování kanalizace, další náklady na vybudování vodovodu, dotace činí přibližně 80 procent a zaúvěrování obce zbývajících 20 procent by bylo současné době nereálné, nejdříve musíme vypracovat předprojekt, který bude stát asi 500000,- Kč a zpravidla má platnost dvou let, do této doby se musí sehnat stavební povolení a peníze

-          K rychlejšímu získání dotace jsou důležitá tato kritéria: zda se nacházíme v chráněné oblasti, zda máme na svém území zdroj pitné vody pro okolí, zda je v našem katastru firma, která může způsobit ekologickou havárii a další – v současné době se intenzivně řeší kanalizace v obcích, které mají 2000 obyvatel

-          Pokácení stromů u zvonice – stromy byly pro své okolí velmí nebezpečné, lípy byly prohnilé

-          Plánuji odborné posouzení líp u obecního úřadu, u kříže v Uličce a jejich případné skácení, omlazovací řez na lípě u kapličky

-          Hlučný traktor – firma Josef Svízela nemá na pořízení nového traktoru finanční prostředky, řekl mi, že tento traktor splňuje všechny technické požadavky, mají technickou zprávu, kde není hlučnost vykazována, nepořádek, který zanechávají projíždějící traktory, je nutné vyřešit hned s řidičem, ten je proškolen, že má tuto povinnost

-          Zjistím informaci, zda musí mít řidič tohoto traktoru školení na práci v noci – od 20.00 hod.  do 6.00 hod.

-          Poděkování p. Josefu Svízelovi za poskytnutí techniky na rozvoz hlíny a balené v obci

-          Výměna elektrické skříně a jističů na kulturním domě v Dobrkovicích – opravu provede p. Břetislav Šuranský, předpokládaná cena 35000,- Kč

-          Oprava silnice v části obce Suchov – dvě cenové nabídky, Správa a údržba silnic Zlín vypracovala částku na 214000,- Kč, p. Petr Čaník Uherský Brod na částku 113374,- Kč , tato akce se uskuteční v co nejbližší době

Navrhuji dát do usnesení uzavření smlouvy o dílo s p. P. Čaníkem Uherský Brod .

 

Hlasování: schváleno jednohlasně 7 pro

-          Dětský den – pořádá Zastupitelstvo obce Dobrkovice 28.6. 2008, tuto akci sponzorují firmy Vatrans, EMG, Plat, ZAFO a Josef Svízela

-          Žádost o dotace – výsadba prostoru po starém obchodu a hospodě a u zvonice, oplocení skládky za Noskovým, obnova obecního sadu

-          Žádám občany, kteří chtějí uložit suť na tuto skládku, aby se nejprve se mnou domluvili

-          Jsou zde dovezena stará okna, igelity, umyvadla a jiný odpad, který sem nepatří, neničme si životní prostředí a nezakládejme si na problém s pokutováním

-          Parkování vozidel při fotbalových utkáních – požaduji od organizátorů zákaz vjezdu aut a parkování na tanečním kole a u laviček, výjimku má pouze vozidlo rozhodčího a vozidla osob se zdravotním postižením

-          Kluziště – ohrazení vybudovat ve sportovním areálu, zjistit cenové nabídky od tří firem s tím, že firma i toto hrazení nainstaluje

-          Zpravodaj obecního úřadu – další číslo vydáme v září 2008

-          Poděkování Terezce Semelové za vynikající vedení internetových stránek naší obce

-          Poděkování p. Františku Kůrovi za udržování veřejné zeleně v obci

-          Poděkování p. Milanu Mrázkovi st. za práci pro obec

-          Zahájení položení chodníkových dlažeb u ,,sklépku“ na hřišti

-          Výpis z účtu České spořitelny činí k 27.6. 2008   1.040.081,26 Kč

-          Vítání občánků - Václav Gajdušek

-          Nové osvětlení  - u č.p. 45 v části Suchov

 

Usnesení – zápis na samostatném listu.

Závěr – zápis ze 14. Zasedání ZO  bude schválen na příštím zasedáním, starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

Zapsala: Důbravová Marcela

Ověřili: Jaromír Siuda, Martina Gajdůšková

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332446
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz