Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy OZ z roku 2009 > Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 27. 2. 2009

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice 27. 2. 2009

  

Přítomní členové: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, ing. Irma Valová, Petr Fojtách, Ivo Valouch

Omluveni: Jaromír Siuda

Hosté: Miroslava Juříková

 

Program:

1.     Zahájení 

2.     Schválení rozpočtu

3.     Informace starostky za uplynulé období

4.     Diskuse

5.     Usnesení

6.     Závěr

 

1.     Zahájení  

Starostka přivítala všechny přítomné, zahájila jednání ZO konstatováním, že ZO je usnášení schopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO. Čas zahájení: 17.08 hod. Zapisovatelem dnešního jednání určila p. Marcelu Důbravovou, navrhovatele p. Ivo Valoucha a p. Petra Fojtácha, ověřovatele p. ing. Irmu Valovou a p. Martinu Gajdůškovou. 

Hlasování: schváleno jednohlasně 6 pro

Kontrola usnesení z 19. 12. 2008 - splněno

 

2.     Schválení rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2009 byl vyvěšen na úřední desce, dosud k němu nebyla dána žádná připomínka. Výchozí částka pro příjem i výdej: 4.052.000,- Kč.

Hlasování:  schváleno jednohlasně 6 pro

 

3.     Informace starostky za uplynulé období

-          TJ Sokol Dobrkovice byla zaslána výpověď z nájemní smlouvy, která nabývá platnost 5. 4. 2009. Dosud nebylo ze strany TJ Sokol dodáno žádné vyjádření. Bude se samostatně řešit výpůjčka sportovního areálu a nájem sklépku bude řešen samostatnou smlouvou.

-          Obec Dobrkovice zažádala v letošním roce o tři dotační tituly: 1. na úpravu veřejné zeleně v obci v celkové částce cca. 380000,- Kč, 2. na opravu zvonice cca. 100000 Kč, 3. pořízení Czechpointu cca. 90000,- Kč

-          P. Hana Pálková zažádala o snížení nájmu v obchodě, v současné době je nájem 1300,- Kč za měsíc, navrhuji 500,- Kč za měsíc v zimním období listopad – březen včetně

-          Hlasování: jednohlasně 6 pro

-          P. Hana Pálková dále zažádala o příspěvek na vytápění obchodu a pohostinství, navrhuji přispět palivovým dřevem z obecního lesa

-          Hlasování: jednohlasně 6 pro

-          ZO ČSV Velký Ořechov žádá o příspěvek ve výši 1200,- Kč

-          Hlasování: jednohlasně 6 pro

-          MS Velký Ořechov žádá o příspěvek ve výši 5000,- Kč na krmivo a léky pro zvěř, čerpání je podmíněno realizací dvou společných brigád v obecním lese

-          Hlasování: jednohlasně 6 pro

-          Dostali jsme příspěvek na výkon státní správy ve výši 7400,- Kč

-          P. Šimčík dluží fakturu v částce 11310,- Kč – zatím v řešení

-          Firma Plat zažádala o umístění dvou reklamních tabulí na obecní čekárně na rozcestí, roční poplatek navrhuji 2000,- Kč, p. M. Šůstkovi navrhuji částku 200,- Kč za rok

-          Hlasování: 4 pro, 2 se zdrželi

-          Oprava obrubníků pod Gajdošíkovým bude provedena v jarních měsících

-          V obecním lese se nyní netěží z důvodu nepříznivých výkupních cen

-          Obec Dobrkovice v r. 2008 měla příjem: 3.042.768,- Kč, výdej: 2.071.582,- Kč

-          P. Šuranský provedl opravu rozvaděče veřejného osvětlení, ještě se musí vyměnit čidlo

-          Výstavba vodovodu – zatím shromažďování informací

-          Na každém zasedání ZO by měl být přítomen zástupce Policie ČR – Zastupitelstvo obce se dohodlo, že umístí na své webové stránce emailovou adresu Policie ČR v Luhačovicích a má umístěnou schránku důvěry na obecním úřadě,  toto považuje za dostatečné a tím přítomnost zástupce Policie ČR na zasedání ZO není nutná

-          TJ Sokol Dobrkovice dodal vyúčtování 30000,- Kč příspěvku od obce, další příspěvky podmiňuji řádným vedením pokladny, uspořádáním řádné výroční schůze, kde pokladník TJ Sokol předloží řádné hospodaření, obec Dobrkovice navrhuje provedení brigád v obecním sadě nebo v obecním lese za úplatu a tuto převede na účet TJ Sokol Dobrkovice

 

5.     Usnesení

Zápis na samostatném listě

 

6.     Závěr

Zápis ze 17. Zasedání ZO bude schválen na příštím zasedání. Starostka poděkovala všem přítomným za účast.

 

 

Zapsala: Marcela Důbravová

Ověřili: Martina Gajdůšková, ing. Irma Valová 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332446
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz