Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Zápis ze 3. zasedání OZ - 28.1.2011

3.zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 28.1.2011

 

 Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:05  hod

 

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Hana Důbravová, Pavel Juřík, Pavel Kašný

Hosté: Pavel Rachůnek, Hana a Radek Hořínkovi

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3/2010
 6. Schválení výsledků inventarizace
 7. Schválení povolení umístění malého zdroje znečištění v obci
 8. Projednání vykoupení pozemku před KD, parc. č. 1220
 9. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 – Poplatek ze psů
 10. Určení odpovědné osoby pro komunikaci v oblasti krizového řízení a určení odpovědných osob
 11. Odprodej pozemku panu Kierykovi parc. č. 950/27 a par. č. 950/28
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:05 hod.

Ad 2. Určení zapisovatele,  návrhové komise a  ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Juříka, ověřovateli p Milana Mrázka a p. Lubomíra Julinu

Hlasování:        pro : 7                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

Pan Jurák navrhuje doplnění o bod – Žádost prodeje pozemku parc. č. 950/27 a par. č. 950/28

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

 • Bude uzavřena dohoda s paní Šuranskou a p. Kohoutem, dále dodatek ke smlouvě s p. Gajduškovou  
 • Stanovena jednotná cena 60 Kč za klest 
 • K 1.1.2011 došlo ke snížení odměn zastupitelů dle přílohy č. 1
 • Hlasování:       pro : 7             proti: 0            zdrželi se: 0
 • Nutno vypracovat stanovisko odpadních vod 
 • Rekonstrukce pohostinství – obec přispěla částkou 80 000 Kč 
 • Zakoupen nářezový stroj a lednička do obchodu –v celkové částce 18 852 Kč 
 • Prodán jeden kontejner – bude odepsán z účetnictví  
 • Bylo nutné dořešit poskytnuté dotace na zvonici, uhradit věstníky, dořešit poskytnuté dotace SZIF, upravit smlouvu s Antee, s.r.o. – poskytovatelem internetu, byl nainstalován nový odpočtový elektroměr na sále KD
 • Místostarosta:
  •  bylo provedeno zaměření pozemků – nad Mrázkovým,  sklad za OÚ
  •  Byly předneseny informace týkající se příprav projektové dokumentace vodovodu
  • Byli osloveni projektanti – předpokládá se, že se sejdou dva až tři návrhy
  • Je třeba digitální zaměření k projektové dokumentaci
  • P. Kašný byl pověřen vyčištěním obecního sadu
  • Starosta se zúčastní setkání starostů

Ad 5. Schválení  rozpočtového opatření č. 3/2010

Bylo projednáno rozpočtové opatření

Hlasování:       pro : 7             proti: 0            zdrželi se: 0

 

Ad.6. Schválení výsledků inventarizace

 Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly

 

Hlasování :      pro  7              proti. 0            zdrželi se:0

  

Ad.7.  Schválení  povolení malého zdroje znečištění

Firma Vatrans, s.r.o. žádá povolení uvedení žíhací pece do provozu, měřením bylo zjištěno, že žádné složky nepřekračují minimální  limity

 

Hlasování:       Pro: 6              Proti 0             Zdrželi se: 1

 

 

Ad.8.  Projednání vykoupení pozemku

 Abychom předešli možným problémům, které by mohly nastat při budoucích investičních záměrech, bylo navrženo jednání s vlastníky pozemku parc.č. 1220 před KD o výměře 72 m2 

Hlasování:       Pro: 6              Proti 0             Zdrželi se: 1

 

Ad.9.  Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011

Poplatek ze psů. Stanovená výše poplatku činí  100 Kč/rok. 

Hlasování:       Pro: 7              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

Ad.10.  Určení odpovědných osob pro komunikaci v oblasti krizového řízení a určení odpovědných osob

 •  Byly určeny dvě osoby pro komunikaci s policií a krizovým štábem v případě živelných pohrom – nejlépe zástupci obce, pracující v místě bydliště

-          Navrženi Pavel Kašný a Josef Jurák

-          Hlasování:             Pro: 5              Proti 0             Zdrželi se: 2

 •  Dále bylo určeno  pět osob, které budou zabezpečovat chod obce v případě krizové situace ohrožení státu – nejlépe zastupitelé - vojáci

-           Návrh – Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Milan Mrázek, Lubomír Julina, Pavel Kašný

-          Hlasování:             Pro: 7              Proti 0             Zdrželi se: 0

  

Ad. 11. Doplněný bod – Odprodej pozemku panu Kierykovi

Jedná se o pozemek za OÚ.

Cenu určí Finanční komise s přihlédnutím ke znaleckému posudku.

 

Hlasování:       Pro: 7              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

Ad.12.  Diskuse

-          P. Jurák zvýšila se cena za elektřinu, z tohoto důvodu byly nainstalovány nové odpočtové hodiny na sál. V případě pronajmutí sálu bude možnost výpočtu spotřebované energie

 

-          Dodatek ke smlouvě - nájem obchod - stanoví se jednotná průměrná cena za každý měsíc, s platností od 1. Ledna

 • Nájem obchod ve výši 800 Kč měsíčně, nájem hospoda 1300 Kč měsíčně
 • Hlasování:      Pro: 4              Proti 0             Zdrželi se: 3

 

-          Připravuje se uspořádání setkání seniorů na měsíc květen

-          Připravuje se vydání obecního zpravodaje

-          Zjistit možnosti skácení lip před Kůrovým

 

-          Určení komise pro výběr firmy, která zpracuje dokumentaci na vodovod

 • P. Šuranský, P. Jurák, za Kontrolní komisi  p. Juřík a za Finanční komisi p. Julina
 • Hlasování:      Pro: 5              Proti 0             Zdrželi se: 2

 

-          Informace o zpracování dřeva podává pan Kašný , informuje o požadavcích občanů, tlumočí upozornění pana hajného na ořezání větví, které zasahují do VN – je třeba zajistit vypnutí proudu, úklid sadu proběhne ve dvou fázích – nejdříve se zlikvidují stromy v kritickém stavu

 

-          Souhlas s prodejem Roburu  do veterán klubu

-          Hlasování:       Pro: 7              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

Ad. 13  Návrh usnesení

 Zápis na samostatném  listu

 Hlasování: Pro: 7        Proti 0             Zdrželi se: 0

  

Ad. 14. Závěr

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast.

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

337158
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz