Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Zápis ze 4. zasedání OZ - 15.4.2011

Zápis ze 4.zasedání ZO Dobrkovice dne 15.4.2011

 

 Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:05  hod

 Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Juřík, Pavel Kašný

Omluveni: Hana Důbravová

Hosté:

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele,  návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5.  Schválení zásahové jednotky SDH Dobrkovice
 6. Projednání neinvestičních nákladů na provoz MŠ a ZŠ
 7. Znovu projednání prodeje pozemku firmě Interia
 8. Projednání žádosti Zafo o odkoupení pozemku
 9. Seznámení s výsledkem auditu za rok 2010
 10. Projednání prvotního návrhu dokumentace k vodovodu, investiční záměr
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:05 hod.

 

Ad 2. Určení zapisovatele,  návrhové komise a  ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Juříka, ověřovateli p Milana Mrázka a p. Lubomíra Julinu

Hlasování:        pro : 6                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

Pan Jurák navrhuje rozšířit bod 10 o schválení investičního záměru

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty

 • Pozemek za OÚ byl prodán manželům Kierykovým za cenu znaleckého posudku
 • Bylo provedeno zaměření a zanesení do katastru nemovitostí skladu  za OÚ
 • Pozemek před KD , parc. č. 1220 – stále v jednání, podle informace místostarosty jsou majitelé ochotni pozemek prodat
 • Smlouvy, které byly třeba podepsat, aby mohla začít stavební úprava potoka Holomňa, byly podepsány a předány Lesům ČR k dalšímu stavebnímu řízení
 • Vyřešeny nesrovnalosti pojištění obecních budov, zajistilo se pojištění kulturního domu a zrušilo se dvojí pojištění šaten, kaple a budovy obecního úřadu
 • Bylo provedeno zaměření  a vytýčení obecní cesty  v místní části Cála
 • Střešní krytinu na obecní sklad po vyhodnocení nabídek zajistí firma Klempos
 • Místostarosta:
  •  S vodohospodářským pracovníkem  v oblasti odpadních vod - p. Gogelou bylo dohodnuto, že se bude provádět měření obou výpustí do místního potoka. A dále se měření se bude provádět 100 m před obcí a 100 m  za obcí, čímž se má zjistit výše samočisticí schopnosti ve vodním toku. Takto získané informace budou sloužit jako podklad k dalším jednáním, týkajícím se nutnosti zbudování čističky. Měření bude probíhat od 2. čtvrtletí 2011 do 1 čtvrtletí 2012.

 

 

Ad 5. Schválení zásahové jednotky SDH Dobrkovice

 Je nutno odsouhlasit stávající členy zásahové jednotky:

 Adam Důbrava – velitel jednotky

Martin Důbrava – velitel družstva

Roman Důbrava – velitel družstva

Martin Svízela – 1.strojník

Marek Důbrava – 2.strojník

Jaromír Důbrava - hasič

Michal Šůstek - hasič

Petr Gajdůšek – hasič

 

Hlasování:       pro : 6             proti: 0            zdrželi se: 0

 

 Ad.6. Projednání neinvestičních nákladů na provoz MŠ a ZŠ

 Předpokládaná výše neinvestičních nákladů na r. 2011 je na 1 žáka v ZŠ 5 947,00 Kč, ve školní jídelně 1 654,00 Kč, v MŠ 3 160,00 Kč. Obec Dobrkovice  s počtem 15 žáků ZŠ, a 6 dětí MŠ uhradí Obci Velký Ořechov poměrnou část neinvestičních  nákladů ve výši 142 899,00 Kč. Obec Velký Ořechov v roce 2012 provede vyúčtování neinvestičních nákladů za rok 2011.

 Hlasování :      pro  6              proti. 0            zdrželi se:0

 

Ad.7.  Znovu projednání prodeje pozemku firmě Interia

 V roce 1999 došlo k prodeji a zaplacení obecního pozemku firmě Interia, , spol. s r.o., Uherský Brod – Těšov, 1, května 337, 687 34, která neprovedla vklad do katastru nemovitostí. Po novém zaměření je nutno zaregistrovat nově vzniklou parcelu. Dohodnutá cena ve výši 9 060 Kč zůstává nezměněna.

Z tohoto důvodu se ruší usnesení ze dne 18.12.1998 bod 1.

Hlasování:       Pro: 6              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

Byla  znovu projednána žádost prodeje pozemku parc. č. 54/12 o výměře 233 m2 (ostatní plocha) firmě Interia, spol. s r. o. , Uherský Brod – Těšov.

Hlasování:       Pro: 6              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

 14.  Ad.8.  Projednání žádosti Zafo o odkoupení pozemku

 Firma Zafo žádá o odkoupení části obecního pozemku před firmou Zafo, parc. č. 55/6 – ostatní plocha  o výměře 640 m2.

Po projednání se došlo k závěru, že se prodej pozemku prozatím pozastavuje, z důvodu budování inženýrských sítí- vodovodu.

 Hlasování:       Pro: 6              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

 Ad.9.  Projednání výsledků auditu za rok 2010

 Ve dnech 6. a 7. dubna byl proveden přezkum  hospodaření obce Krajským úřadem Zlín, zastoupeným  Bc. Marií Ostrožíkovou. Výsledek: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. a dále nebyla zjištěna rizika dle §10 odst. 4 písmena a) zákona č. 420/2004 Sb.

Na základě zjištěných informací bude zpracován Závěrečný účet obce, který bude dle zákona vyvěšen na Úřední desce obce.

 

Ad.10.  Projednání prvotního návrhu dokumentace k vodovodu

 Byl předložen harmonogram technického postupu realizace výstavby vodovodu v obci Dobrkovice následovně:

 1) Dohodnout na základě investičního záměru rozsah stavby

  Do předaných situací zakreslit (přidat nebo škrknout) trasy vodovodních řadů. Při výpočtu investičních nákladů počítejte, že 1 bm vodovodu DN 80 stojí cca 3.500,- Kč včetně DPH a opravy povrchů.

  Nejlépe do konce dubna 2011.

 

2) Zadat a zpracovat dokumentaci pro územní řízení

  Na základě investičního záměru zpracovat dokumentaci pro územní řízení. Součástí     dokumentace je seznam pozemků dotčených stavbou a propočet nákladů stavby.

  Termín do konce května 2011.

 

3) Zažádat o vydání vyjádření pro územní rozhodnutí

  Na pokladě projektu zažádat účastníky o vyjádření (Orgány státní správy, síťaři, apod.). Dále doložit souhlasy majitelů pozemků s provedením stavby.

  Termín do konce června 2011.

 

4) Vydání územního rozhodnutí

  Na podkladě projektu a vyjádření podat žádost na stavební úřad. Vzhledem k rozsahu účastníků bude řízení vedeno veřejnou vyhláškou.

  Při podání v červenci nabude právní moc v září 2011.

 

5) Zadat a zpracovat dokumentaci pro stavební řízení

  Na podkladě projektu pro územní řízení a vyjádření pro územní řízení zahájit práce na dokumentaci pro stavební povolení.

  Termín do poloviny července 2011.

 

6) Zažádat o vydání vyjádření pro stavební řízení

  Na pokladě projektu zažádat účastníky o vyjádření (Orgány státní správy, síťaři, apod.). Dále doložit smlouvy o provedení stavby s majiteli pozemků.

  Termín do konce srpna 2011.

 

7) Vydání stavebního povolení

  Na podkladě projektu a vyjádření podat žádost na vodoprávní úřad. Vzhledem k rozsahu účastníků bude řízení vedeno veřejnou vyhláškou.

  Při podání v září nabude právní moc v listopadu 2011.

 

8) Tendrové řízení

  Na podkladě projektu pro stavební povolení a vyjádření zpracovat dokumentaci pro výběrové řízení.

  Termín do konce září 2011.

 

9) Výběrové řízení

  Na podkladě projektu pro tendrové řízení a vyjádření pro stavební řízení provést výběrové řízení na dodavatele stavby.

  Termín  - listopad  2011.

 

10) Zahájení stavby

  V závislosti na počasí zahájit v lednu (dubnu) 2012 s realizací stavby výstavbou přívodního řadu a případně řadu pro II. tlakové pásmo (v poli).

  Ve vesnici postupovat v závislosti na počasí, aby šel hutnit a obnovovat zpevněný povrch.

 

Předpokládaná výše nákladů na výstavbu vodovodu činí cca 9 600 000 Kč včetně DPH.

 

Předložený technický postup byl projednán a schválen investiční záměr:

-          Hlasování:             Pro: 6              Proti 0             Zdrželi se: 0

 

 

Ad.12.  Diskuse

 

 • P. Jurák  požádal fa Štěpančík  o nacenění provedení úpravy terénu a zatravnění prostoru malého hřiště nad OÚ , bude provedeno dle předložené cenové nabídky
 • Požadavek Svazu hasičů o příspěvek ve výši 1,00 Kč na občana, nejméně však 1000 Kč nebyl akceptován
 • Na odkoupení Roburu jsou tři zájemci, dva nabízí po 5000 Kč, jeden nabízí 15 000 Kč, tomuto bude vůz odprodán
 • P. Kašný žádá, aby obec při posledním rozloučení se zesnulým občanem projevila účast kyticí nebo věncem
 • P. Juřík navrhuje, aby se rozlehlé travnaté plochy na návsi sekli traktůrkem fotbalistů
 • Byly podány 4 nabídky na zajištění fasády skladu, po projednání nabídek pracovní komisí bude vybrán dodavatel
 • Návrh projektové dokumentace vodovodu  je vyvěšen na Obecním úřadě, v úředních hodinách je možnost nahlédnutí. Případné připomínky nebo návrhy je možno konzultovat v pondělí a ve středu v době od 17:00 do 18:00 hodin
 • Byla vznesena připomínka projednat s vlastníky pozemků dle územního plánu možný odkup za účelem výstavby pro bydlení

 

 

Ad. 13  Návrh usnesení

 

Zápis na samostatném  listu

 

Hlasování: Pro: 6        Proti 0             Zdrželi se: 0

 

 

Ad. 14. Závěr

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast.

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

335256
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz