Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Zápis ze 6.zasedání OZ - 2.9.2011

Zápis ze 6.zasedání OZ - 2.9.2011

 

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:10  hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Hana Důbravová,  Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Kašný,  Pavel Juřík,

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Žádost o odkoupení obecního pozemku – část  parc. č. 665/8
 6. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 1050/3
 7. Žádost o odkoupení částí obecních pozemků parc. č.  1050/1
 8. Projednání možnosti využití rekultivovaného pozemku nad OÚ
 9. Projednání projektu stavební obnovy budovy materiálně-technického zázemí v obci Dobrkovice
 10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s  E-ON DISTRIBUCE, a.s.
 11. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 55/6 firmou Zafo
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:10 hod.

 Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p. Pavla Kašného, ověřovateli p Lubomíra Julina a pí Hanu Důbravovou

Hlasování:        pro : 7                        proti :0                        zdržel se: 0

 Ad 3. Schválení programu

Starosta  navrhuje rozšířit o bod  10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s Eon a bod 11. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 55/6 firmou Zafo

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                       zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

 • Starosta informoval o průběhu realizace prioritní stavby – zásobení obce pitnou vodou
  • V současné době byly předány veškeré podklady a smlouvy s majiteli dotčených pozemků na Stavební úřad a očekává se vydání vyjádření pro územní rozhodnutí. Souběžně s tím se zpracovává dokumentace pro stavební řízení.  Bylo provedeno vytýčení pozemků na katastru obce Velký Ořechov, kde má být vybudována přetlaková komora. Na nejbližší schůzce s projektantem, zástupci VAKu a zastupiteli Velkého Ořechova bude určeno přesné místo pro vybudování přetlakové komory, což bude směrodatné pro stavební projektovou dokumentaci.
  • Na základě vznesených požadavků bylo v obci Dobrkovice umístěno dopravní zrcadlo, které přispělo ke zvýšení dopravní přehlednosti v tomto úseku
  • V sobotu 25. června proběhly oslavy 50. Výročí založení TJ Sokol Dobrkovice, obec se na těchto oslavách podílela finanční částkou 25000 Kč 
  • Bylo opraveno a natřeno dětské hřiště. Starosta poděkoval  p. Pavlu Kašnému  za jeho iniciativu při realizaci této renovace.
  • 8. července byl uspořádán Dětský den, Obec přispěla částkou 2000 Kč na občerstvení
  • Byla opravena hasičská stříkačka a tuto opravu Obec přispěla částkou ve výši 15000 Kč
  • 29.7.2011  proběhlo v naší obci námětové cvičení našeho okrsku, které prověřilo připravenost jak našeho, tak ostatních sborů.
  • V sobotu 13.8.2011  proběhla v naší obci kulturně- společenská akce DOBRKOVSKÁ TOČNA, na které se Obec finančně spolupodílela zajištěním hudební produkce částkou 10 000 Kč
  • Na ukončení prázdnin byl uspořádán táborák s programem pro děti. Obec poskytla částku 1500 Kč na občerstvení.

Ad 5.  Žádost o odkoupení obecního pozemku – část  parc. č. 665/8

 Jedná se o žádost manželů Kučerových o odkoupení části pozemku před domem č. 22 v místní části Cála. Přesné zaměření bude v nejbližších dnech dodáno, bude zachován prostor pro zbudování inženýrských sítí. Cena pozemku se odvíjí od znaleckého posudku, jedná se o ostatní plochu. Do ceny pozemku je nutno zahrnout další náklady s tím spojené, jako je zaměření, sepsání smlouvy, posudek a vklad do katastru. Celková cena pozemku je navržena ve výši 80 Kč/m2.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 1

 

Ad. 6. Žádost o odkoupení obecního pozemku parc. č. 1050/3

Na žádost Zdeňka Šuranského a Hany Důbravové byla projednána žádost o odkoupení pozemku v místní části Ulička. Jedná se o trvalý travní porost  se zástavbou. Výsledná cena pozemku je stanovena na 70 Kč/m2.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 1

 

Ad. 7. Žádost o odkoupení částí obecních pozemků parc. č.  1050/1

Jde o hromadnou žádost občanů v místní části Ulička. Jedná se o části pozemků, které jsou užívány jako zahrady. Zmíněné pozemky jsou zaevidovány jako les, prvořadě je nutné je vyjmout z lesního fondu a provést změnu na katastru nemovitostí jako zahrada. Bylo provedeno geometrické zaměření jednotlivých pozemků. Cena pozemků se bude odvíjet dle nákladů spojených s převodem. V ceně bude nutno promítnout náklady spojené se změnou druhu pozemku, geometrickým zaměřením, oceněním pozemků, s právními úkony – sepsání smluv, znaleckých posudků a podáním návrhu na vklady do katastru. Nejvýraznějším nákladem, který do ceny promítne, je převedení pozemku z lesa na zahradu, za který se odvádí státu 400 000 Kč/ha.

Zastupitelé souhlasí s odprodejem pozemků, za cenu, která bude stanovena dle nákladů a individuálních ocenění jednotlivých částí parcel.

Hlasování:       pro :  7            proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad.8. Projednání možnosti využití rekultivovaného pozemku nad OÚ

Zastupitelé projednali možnosti využití pozemku a dohodli se, že prostranství bude sloužit k volnočasovým aktivitám pro děti.  V jarních měsících by se zde umístila lavička a případně jednoduchá průlezka.

Hlasování:       pro :  7                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 9. Projednání projektu stavební obnovy budovy materiálně-technického zázemí v obci Dobrkovice

Obec získala dotační titul z Luhačovského Zálesí ve výši 170 tis. Kč na stavební obnovu skladu MTZ. Předchozí dílčí cenové nabídky byly  zrušeny. Určená komise předložila ZO výsledek výběru  firmy, která dodavatelským způsobem obnovu budovy zrealizuje.  Z předložených nabídek byla vybrána firma FAKT, s.r.o., která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.

Zastupitelstvo souhlasí s předloženým výběrem nabídek.

Hlasování:       pro : 7             proti: 0                        zdržel se: 0 

 

Ad. 10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s  E-ON DISTRIBUCE, a.s. 

 Jedná se síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu na pozemcích parc. č. 1212/4, 1212/8, 1213/3 v katastrálním území Dobrkovice.  Předmětem smlouvy je právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající ve venkovním vedení NN. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to jednorázovou úplatou ve výši 1500 Kč.

Hlasování:       pro : 7             proti: 0                        zdržel se: 0

 

 Ad. 11  Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 55/6 firmou Zafo

Firma Zafo zaslala žádost o znovuprojednání prodeje pozemku  před firmou Zafo. Paní Důbravová upozorňuje, že firma měla dočasný souhlas ke skladování zeminy na zmíněném pozemku, ale  slibu o odklizení nedostála. Jde tedy o nepovolenou  skládku zeminy  na obecním pozemku.  ZO nesouhlasí s prodejem a bude žádat uvedení do původního stavu a to v termínu do 30.11.2011.

 Hlasování:       pro : 6             proti: 0                        zdržel se: 1

 

 Ad. 12  Diskuse

 • p. Julina  vznáší dotaz, zda by nebyla možnost omezení průjezdu aut na 3,5 t Dobrkovicemi. Paní Důbravová upozorňuje, že norem, které jsou stanoveny, nedosahujeme a reálnost umístění dopravního značení se jeví jako nereálná. 
 • Starosta informuje, že Silnice přislíbily opravu největších děr v příjezdové komunikaci do obce v podzimních měsících.  
 • Obec Kaňovice se spolupodílela na opravě cesty v Sečích. 
 • Starosta tlumočí dotaz pana Janoty na možnost pořádání třídenního motorkářského srazu v obci Dobrkovice. Zastupitelé se shodli, že nepodpoří tuto akci, jelikož příjezdová cesta do areálu TJ Sokol prochází středem obce a hrozí rušení nočního klidu i obecné bezpečnosti v obci. 
 • p. Kašný – je třeba informovat občany o možnosti uložení sutí do lesních cest, především v části za závorou. Navrhuje možnost zbudování skládky, kam by občané mohli takový materiál navážet a ten by byl následně dle potřeb rozvezen.  Zastupitelé navrhují individuální jednání se zájemci. Dále se diskutuje o možnosti skladování dřeva v metrových délkách, které není možno ihned přivézt kupujícímu. Skladování takového dřeva zastupitelé odmítají s ohledem na vysoké riziko krádeže, navíc upozorňují, že by překládka navyšovala cenu. 
 • Diskuze o možnosti zbudování sběrného dvora v naší obci. Zbudování i provoz sběrného dvora  je pro tak malou obec příliš finančně náročné, navíc provázené přísnou legislativou na zabezpečení úniku možných škodlivých látek. Bude řešeno kontejnery jako doposud. V nejbližší době bude přistaven kontejner na nebezpečný odpad a na velkoobjemový odpad.
 • Znak a vlajka obce – bude urgováno
 • V příštím roce by měla proběhnou rekultivace Holomně.
 • Starosta vznesl dotaz na paní Důbravovou, kde jsou uloženy dokumenty od p. Lukašíka na vodovod a kanalizaci, které budou třeba při realizaci vodovodu. Tyto dokumenty nebyly nalezeny.
 • V podzimních měsících proběhne další etapa obnovy obecního sadu – bude další část starých stromů vykácena a vysazena zřejmě trnkami

Ad 13.  Návrh usnesení

Zápis na samostatném  listu

 Hlasování: Pro: 7        Proti 0             Zdrželi se: 0

 Ad. 14. Závěr

 Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání ve 20:30 hod.

 

Zapsala: Markéta Gajdušková 

Ověřovatelé:    Lubomír Julina

                            Hana Důbravová

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

25. 4. Marek

Zítra: Oto

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

332447
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz