Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2011 > Zápis ze 7.zasedání OZ - 17.9.2011

7.zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 17.11.2011

 

Místo: Obecní úřad Dobrkovice v 18:05 hod

Přítomni: Břetislav Šuranský, Josef Jurák, Lubomír Julina, Milan Mrázek, Pavel Kašný,  Pavel Juřík,

Omluveni: Hana Důbravová

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů, zapisovatele a návrhové komise, kontrola plnění usnesení
 3. Schválení programu
 4. Informace starosty
 5. Rozpočtová opatření
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON
 7. Projednání úpravy změny obecního znaku a praporu
 8. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2012
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

 

Ad 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné, zahájil jednání ZO s konstatováním, že ZO je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů ZO. Dále byl přednesen návrh programu jednání ZO.

Čas zahájení 18:05 hod.

 

Ad 2. Určení zapisovatele, návrhové komise a ověřovatelů

Starosta určil zapisovatelem dnešního jednání p. Markétu Gajduškovou, navrhovateli p. Josefa Juráka a p.L.Julina, ověřovateli p M. Mrázek a p P. Juřík

Hlasování:        pro : 6                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 3. Schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné další požadavky o doplnění.

Hlasování:        pro : 6                        proti :0                        zdržel se: 0

 

Ad 4.  Informace starosty 

 • Starosta informoval o průběhu realizace prioritní stavby – zásobení obce pitnou vodou
  • Po zdlouhavých jednáních s majiteli pozemků a s dotčenými orgány státní správy byly upřesněny termíny vydání územního rozhodnutí na konec ledna 2012, vydání stavebního povolení se předpokládá na březen 2012. Tendrová řízení by mohla být zahájena v průběhu měsíce únoru 2012. Na základě těchto skutečností bude vybrána firma, která bude provádět kompletní realizaci stavby.
  • Dne 19.9.2011 bylo za přítomnosti hlavního projektanta p. Bajzy vytýčeno místo pro stavbu tlakové regulační stanice v k.ú. Velký Ořechov. Dne 20.9.2011 proběhla seznamovací schůzka za přítomnosti starosty obce Velký Ořechov p. Majíčka přímo na místě výstavby tlakové regulační stanice – nebyly vzneseny žádné připomínky a místo bylo schváleno pro realizaci stavby.
  • Obdrželi jsme neinvestiční finanční příspěvek na hospodaření v lese ve výši 37 460 Kč.
  • Dne 11.11.2011 proběhl v naší obci lampiónový průvod. Obec přispěla na tuto akci finančním příspěvkem ve výši 4000 Kč.
  • V obci proběhlo každoroční vyúčtování elektřiny – doplatek obce činí 80 tis. Kč. Vzhledem k narůstajícím cenám energií bude obec zvažovat možnosti úspory spotřeby.
  • Byla dokončena stavba skladu MTZ v Dobrkovicích
  • Byla dokončena oprava kotelny a komína v budově místního pohostinství. Obec investovala do těchto oprav částku 20 tis. Kč.

Ad 5.  Rozpočtové opatření č. 2/2011

Úprava rozpočtu č. 2/2011 o přijatý příspěvek na hospodaření v lesích ve výši 37 460 Kč.

 Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou E.ON

Byla předložena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc. č. 1199/2 (před firmou Vatrans) s firmou E.on. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úhradu  ve výši 5000 Kč.

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 7. Projednání úpravy změny obecního znaku a praporu

Po neúspěšném předložení návrhu obecního znaku a praporu v Parlamentu ČR, heraldik zaslal obci k projednání přepracovanou formu osmihranného kříže ke schválení.

Obecní zastupitelstvo vyjádřilo nesouhlas s takto přepracovaným návrhem, který připomíná německý kříž , a proto  žádá o další alternativu návrhu, která bude v dohledné době vyvěšena na úřední desce a webových stránkách obce. Po dobu 15-ti dnů budou mít občané možnost vznést ke změněnému návrhu připomínky. Po uplynutí doby vyvěšení a pokud nebudou vzneseny připomínky, bude zaslán ke schválení do Parlamentu ČR.

Zastupitelé byli vyzváni ke zrušení bodu č. 3 v Usnesení z 24. Zasedání ZO ze dne 21.6.2010.

Hlasování:       pro :  6            proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad.8. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2012

Místostarosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu obce pro rok 2012.

 

Základní příjmy (v tis. Kč): daňové …………………….…  2 040

                                               nedaňové  ………………….…...400  (včetně lesa a nájmů)

                                               transfery   ……….………….…...170

                                               kapitálové ………….…………...100

                                               ________________________

                                               Celkem                   ……......….2 710

                                               +zůstatek na účtu   ………......1 500

                                               _________________________

                                               Příjmy celkem        ……......… 4 210

                                                               

 

 

Základní výdaje (v tis. Kč):     všeobecná správa……………..600

                                                   Daně + poplatky ……………….115

                                                   Elektřina , nákup služeb …...…280

                                                   Komunální služby……..……….190

                                                  Odměny, mzdy ……..………..….500

                                                  ZŠ + MŠ ………….……………...160

                                                  TJ + SDH ……………………...….60

                                                  Údržba……………...……………458

                                                  Les ……………………………....242

                                                  ČSAD …………………………..... 20

                                                  Odpadní vody………………….....30

                                               __________________________

                                                  Celkem       …………….....…..2 655

                                                  Pitná voda ……….......…...…..1 555

                                               __________________________

                                                  Výdaje celkem…………….....4 210

 

Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu pro rok 2012

Hlasování:       pro :  6                        proti: 0                        zdržel se: 0

 

Ad. 12  Diskuse

 • Zastupitelé vedou diskusi o možnostech dalších investic vedoucích ke zlepšení veřejného života v naší obci (rekonstrukce sálu, technické vybavení sálu a kuchyně, využití půdních prostor ke zbudování salónku, úprava terénu před skladem materiálně-technického zázemí obce, zbudování dětského koutku nad OÚ, obnova zeleně před OÚ a KD,
 • p. Kašný informuje o plánované druhé etapě obnovy obecního sadu, která by probíhala v jarních měsících
 • Rozsvicování vánočního stromu proběhne v neděli 27.11.2011, letošní vánoční strom darují manželé Medkovi
 • Připravuje se vydání zpravodaje – přivítáme všechny příspěvky do konce listopadu
 • p. Julina upozorňuje na nepořádek v lese (jako jsou např. jiné pet láhve), který za sebou zanechávají pracovníci těžařské firmy, p. Kašný přislíbil projednání problému s panem hajným o nápravě
 • S p. M. Mrázkem bude uzavřena dohoda o zimní údržbě místních komunikací
 • S p. L. Skovajsou se bude jednat o zimní údržbě chodníků
 • p. Kašný navrhuje vytvořit skládky posypového materiálu v rizikových částech obce

 

Ad 13.  Návrh usnesení

Zápis na samostatném  listu

Hlasování: Pro: 6        Proti 0             Zdrželi se: 0

 

Ad. 14. Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání ve 21:15 hod.

 

Zapsala: Markéta Gajdušková

Ověřovatelé:   Milan Mrázek

                          Pavel Juřík

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339716
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz