Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobrkovice

dne 28. 6. 2007

 

 

Přítomní členové ZO: Důbravová Hana, Důbravová Marcela, Gajdůšková Martina, Valouch Ivo, ing. Valová Irma, Fojtách Petr, Siuda Jaromír

 

Hosté: -

 

Program:

1.       Zahájení

2.       Informace starostky o činnosti od 14. 5. 2007

3.       Kontrola úkolů z minulého usnesení ZO

4.       Seznámení s auditem za rok 2006

5.       Závěrečný účet obce za rok 2006

6.       Schválení rozpočtového výhledu do r. 2010

7.       Žádost p. Bronislava Poláška o svolení zamřížovat okna a vstupní dveře do pohostinství

8.       Diskuse

9.       Usnesení

10.   Závěr 

 

1.       Zahájení

 

Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno, přítomna je nadpoloviční většina členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání je p. Důbravová Marcela, navrhovatelem usnesení p. Gajdůšková Martina a ing. Valová Irma, ověřovatelé zápisu Valouch Ivo a Gajdůšková Martina. 

Program byl schválen jednohlasně.

 

2.       Informace starostky o činnosti od 14. 5. 2007

 

-          účast na OÚ  v Pašovicích – zjišťování průběhu katastrální hranice Pašovice – Dobrkovice

-          vítání občánků Dominika Bednaříka a Michaely Daníčkové Dobrkovice 98

-          za Mikuláškovým byly položeny a následně zahrnuty betonové roury a vyrovnán celý pozemek

-          na Městském úřadě Zlín – odbor životního prostředí – projednání odkanalizování obce

-          audit

-          zásobování pitnou vodou – vodovodní spolek Ulička

-          s p. Šimčíkem dojednané ceny za práci v lese a podání žádosti o dotaci na částečnou úhradu těchto provedených prací

-          brigáda na odstranění starého dětského hřiště a likvidace sušáku na hasičské hadice

-          zaplacení občerstvení TJ Sokol Dobrkovice při ukončení fotbalové sezóny jako poděkování členům oddílu za práci, kterou vykonali při opravě šaten

-          p. Martina Medková – ústní podání žádosti o zvýšení poplatku za praní dresů hráčům TJ Sokol Dobrkovice - tato žádost bude projednána nejprve v oddíle

-          zakoupení hasičského auta Ford-Transit za 295000,- Kč plus namontování závěsného zařízení 7000,- Kč, u HZS Zlín vyřízena výjimka, abychom neplatili zákonné pojištění, u p. Josefa Kadlčka z Prakšic objednané nápisy na auto

-          bylo dokončeno nové dětské hřiště, v nejbližší době bude ještě doplněno dvěma hracími prvky, lavičkami a odpadním košem

-          dětský den pořádaný ZŠ Velký Ořechov – do tomboly zakoupen kopací míč plus sladkosti

-          kadeřnictví – doposud nebyl dodán provozní řád – nelze podat žádost na Stavební úřad Zlín

-          hlučnost traktoru firmy Josef  Svízela Velký Ořechov – při jednání s p. Svízelou mi bylo řečeno, že traktor má technickou plus všechny papíry v pořádku, dle informací Krajského úřadu – referát dopravy lze nechat prověřit technický stav vozidla Policií ČR a hlučnost traktoru Hygienickou stanicí

-          výměna světla u Svatého

-          možnost více osvětlit vchod do místního pohostinství přidání nového světla

-          námětové cvičení hasičů v Doubravách

-          slavnostní vyřazování žáků 9. třídy ZŠ Velký Ořechov

-          k 20. 6. 2007 bylo na bankovním výpisu 336560,- Kč, v pokladním deníku 20048,50 Kč 

 

3.       Kontrola úkolů z minulého usnesení ZO

 

-          splněno

 

4.       Seznámení s auditem za rok 2006

 

Kontrola byla provedena 5. a 6. června 2007 a byly zjištěny tyto nedostatky:

-          rozpočet obce a jeho plnění, dodržování zákonných povinností: vyvěšení návrhu rozpočtu nebylo zjistitelné, do doby schválení rozpočtu nehospodařila obec podle pravidel rozpočtového provizoria, čímž došlo k porušení ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidel územních rozpočtů, důsledné dodržování ustanovení § 16(změny rozpočtů zákon 250/2000), nebyl projednán závěrečný účet za rok 2005

-          soulad vedení účetnictví obce se zákonem účetnictví: porušení zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. o provádění účetních zápisů, o nepředepisování pohledávek za poplatky (vedena pouze pomocná evidence)

-          inventarizace majetku a závazků: v rozporu s ustanovením § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví nebyl splněn smysl inventarizace – nebylo ověřeno zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví

-          závěr: v rozsahu provedeného přezkoumání hospodaření obce Dobrkovice byly opakovaně zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písmeno c) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně správních celků a dobrovolných svazků obcí, spočívající 1. v porušení rozpočtové kázně, 2. v neúplnosti, nesprávnosti a neprůkaznosti vedení účetnictví 

 

5.       Závěrečný účet obce za rok 2006

 

-          údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2006

-          tvorba a použití fondů

-          hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí

-          vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně – čerpání účelových prostředků

-          vztah k rozpočtům obcí

-          zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobrkovice za rok 2006

-          obec Dobrkovice přijímá toto opatření: řádně značit dobu, po které byl rozpočet vyvěšen na úřední desce, schválení rozpočtu před 1. lednem rozpočtového roku, pokud nebude schválen, tak schválit rozpočtové provizorium tj. 1/12 roku a tu vyjádřit číselně ( z příjmů minulého roku), důsledně dodržovat ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb. provádění rozpočtových změn, seznámit s výsledky kontroly hospodaření a řádně do 30. 6. projednat závěrečný účet co do rozsahu a závěrečného vyjádření

-          předepisování pohledávek ze psů a PDO

-          řádné schválení a jmenování inventarizační komise na zasedání ZO obce, důsledná kontrola o provedení této inventarizace v daném termínu a vypracování úplného zápisu z této kontroly, tak aby byl splněn smysl inventarizace

-          řádně zpracovávat pohledávky a závazky

-          činnost výborů – výbory by měly kontrolovat hospodaření OÚ v průběhu roku a měla by být vypracována písemná zpráva z tohoto šetření. Kontrole podléhá kontrola i stav pohybu peněz na výpisech u České spořitelny

 

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2006 včetně přijatých opatření jednohlasně. 

 

6.       Schválení rozpočtového výhledu do roku 2010

 

Návrh rozpočtového výhledu na roky 2007-2010 bude vycházet z předpokládaného příjmu za rok 2007 a na další léta bude přibližně stejný. Do rozpočtu nelze zahrnout dotace.

 

ZO jednohlasně schválilo rozpočtový výhled.

 

7.       Žádost p. Bronislava Poláška o svolení zamřížovat vstupní dveře a dvě okna zezadu k pohostinství v Dobrkovicích 

 

ZO tuto žádost schválilo jednohlasně.

 

8.       Diskuse

 

p. Fojtách – 2.7. 2007 finanční a kontrolní výbor provede kontrolu účtů a pokladní knihy a z této kontroly provede zápis

p. Gajdůšková – zda se uskuteční vybudování záchytného kanálu u Mrázkového

starostka – v plánu letošního roku je vybudování záchytné šachty a svedení do kanalizace

p. Valouch – kdy se uskuteční dětský den

starostka – ve středu  4. 7. 2007 , v případě nepříznivého počasí bude určen náhradní termín

starostka – obavy obyvatel obce ohledně vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity – členové SDH Dobrkovice byli svolání telefonicky a kontrolovali tok vody v místním potoku,

informace proč byla v obci Dobrkovice zapnuta siréna a následně nebyl vyhlášen rozhlasem důvod -  není povinností , každý si může v případě zájmu ověřit na bezplatné telefonní lince 150

p. Valouch – u brány na hřiště by se měly odbágrovat zbylé kořeny od pokáceného stromu, které brání průtoku vody

ing. Valová – pod lipami na Cálech je rozježděný kanál, který nefunguje, nutno taky odbágrovat 

p. Valouch – zajistit hlínu na dorovnání hrací plochy

starostka – schůzka s p. Poláškem ohledně zásobování obchodu

ing. Valová – zajistit posečení  trávy v obecním sadu

 

9.       Usnesení

 

ZO schválilo návrh usnesení jednohlasně.

 

10.   Závěr

 

Starostka poděkovala přítomným za účast.

 

zapsala:  Důbravová Marcela

ověřili:     Valouch Ivo

               Gajdůšková Martina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz