Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Zápisy ze zasedání OZ > Zápisy ze zasedání OZ 2010 > Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 5.2. 2007

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Dobrkovice dne 5.2. 2007

Přítomní členové Zastupitelstva obce Dobrkovice: Hana Důbravová, Marcela Důbravová, Martina Gajdůšková, Ivo Valouch, Jaromír Siuda.

Omluveni: Ing. Irma Valová – pozdější příchod v 17.23 hod.

                 Petr Fojtách – pozdější příchod v 17.40 hod. 

 

 

 

Hosté: Miklová Marie, Miklová Romana, Veselá Veronika, Šůstek Michal, Gajdošík Milan, Gajdošíková Zuzana, Jurák Josef, Řezníček Vlastimil, Semelová Tereza, Máťa Ivar, Nosek Josef ml., Juříková Miroslava.

 

Program:

 

1.       Zahájení

2.       Informace starostky o činnosti od 18. 12. 2006

3.       Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO

4.       Schválení rozpočtu na rok 2007

5.       Schválení poplatku za PDO a poplatek ze psů

6.       Pořízení nového hasičského auta

7.       Oprava komunikace u domu č. 45  - manželé Gajdošíkovi

8.       Schválení příspěvku na dětský farní karneval

a  příspěvků pořadatelům taneční zábavy 

9.       Diskuze

10.   Závěr

 

 

1.       Zahájení  

  

Starostka přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, přítomna je nadpoloviční většina členů ZO.

Zapisovatelem dnešního zasedání určila: Marcelu Důbravovou, navrhovatele: Jaromíra Siudu a Martinu Gajdůškovou a ověřovatele: Ivo Valoucha a Hanu Důbravovou.

Program zasedání byl schválen 5 hlasy.

Starostka navrhla doplnění programu: 1. Podepsání smlouvy o provedení těžebních prací na rok 2007 s firmou Radek Šimčík Hluk, 2. Uzavření objednávky na těžební a pěstební práce s firmou Otakar Maleňák Vyškovec, 3. Ke schválení v zastupitelstvu nejenom prodej kulatiny, ale i dohodnutí a stanovení prodejní ceny dřeva kulatiny a surových kmenů s odběratelem pro odborného lesního hospodáře společně se starostkou obce, 4. Podepsání dodatku smlouvy s firmou Rumpold na rok 2007, 5. Ústní žádost o opravu obecní komunikace před domem čp. 16 k domu čp. 17.

 

2.       Informace starostky o činnosti od 18. 12. 2006

 

-          obchod, hospoda, dodávka obědů, možnost objednání masa na víkend

-          informativní schůzka s p. Poláškem 2. 1. 2007 o doplnění zásobování obchodu

-          oprava šaten

-          kadeřnictví – zpracovat projektovou dokumentaci – p. Lukašík Vladimír st., věc je v řízení, čekáme na vyjádření příslušných institucí

-          les a prodej dřeva

-          odvodnění za Mikuláškovým – máme objednané betonové skruže, po dodání bude opravenö

-          dopravní značky – objednány u Správy a údržby silnic Zlín – po dodání svépomocí zabudujeme

-          zimní údržba – byla uzavřena s p. Milanem Mrázkem, práci vykonává svým traktorem i radlicí. Dohodnutá cena je 400 Kč na hodinu.

-          v případě sněhové kalamity nabídla firma Vatrans zapůjčení sněhové frézy

-          po dohodě s p. Jurákem, který je ochoten společně s firmou Vatrans přispívat na zimní údržbu komunikace do Sečí, bude obec tuto službu zajišťovat.

-          internetové stránky – jsou plné nejnovějších informací o jejich obnovu se stará Tereza Semelová, se kterou byla uzavřena dohoda o výši odměny 500 Kč měsíčně.

-          na příkaz starostky bylo zrušeno diskusní forum na www. stránkách z důvodu vulgarit

-          oprava okapu na obecním úřadě a na budově kulturního domu p. Michalem Šůstkem

-          na připravenou tabuli byla nainstalovaná cyklomapa Mikroregionu luhačovického Zálesí, v jarních měsících bude upraven okolní terén

-          oprava vchodových dveří na obecním úřadě bude v režii firmy p. Krejzy

-          rozbor odpadních vod bude provádět Zdravotní středisko ve Zlíně několikrát do roka

od roku 2008 končí udělené povolení na vypouštění odpadních vod do potoka, všechno musí jít přes čističky, jinak hrozí pokutami

-          písemné žádosti na ČSAD Uherské Hradiště ohledně zajíždění autobusů – zatím nebylo

písemně zodpovězeno

-    stížnost občanů na psy u domu čp. 56 – byl zaslán dopis majitelce p. M.Vavrušové  

      bytem Bohuslavice u Zlína 108 s žádostí o nápravu

-          do sálu kulturního domu byly zakoupeny nové záclony a květinová dekorace

-          firma Vatrans předložila projektovou dokumentaci o změně užívání stavby – dříve hala sušárny a teď žádost na strojírenskou výrobu – obec se vyjádřila takto: musí být schváleno v územní plánovací dokumentaci, dodržet zákon o ochraně ovzduší, ochrana místních komunikací před poškozením a před nadměrným hlukem v nočních hodinách

-          rozhodnutí o udělení úřední adresy na obecním úřadě sl. Veronice Miklové

-          firma Kras s. h. r.- znečišťování silnice popadanou slámou a jiným – zodpovídá řidič vozu

-          bruslení Zimní stadion Uherský Brod

-          Tříkrálová sbírka – vybráno 9240,- Kč

-          p. Pavel Kašný každý čtvrtek ve svém volném čase hraje v sále kulturního domu s dětmi stolní tenis

-          divadlo Hrátky s čertem

-          bude uspořádán dětský farní karneval 11. 2. 2007

-          masopustní zábava 17. 2. 2007 – pořádá SDH

-          byl zbořen dům čp. 63 – na Stavební úřad zasláno potvrzení o neexistenci stavby, v jarních měsících budeme urgovat o rychlé uklizení

-          oprava veřejného osvětlení u čp. 55 a čp. 14

-          starostka se zúčastnila těchto školeni a schůzek: 19. 12. 2006 – Mikroregion luhačovické Zálesí, 20.12. 2006 firma Rumpold Uherský Brod, 9. 1. 2007 Obecní úřad Hřivinův Újezd – prezentace firmy, která vyrábí čističky odpadních vod, 20. 1. 2007 Valná hromada dobrovolných hasičů na Provodově

 

 

3.       Kontrola úkolů z minulého zasedání ZO

  

 

Zůstává prověřit konkurenční ceny na odvoz PDO od firmy Technické služby Zlín.

 

 

 

4.       Schválení rozpočtu na rok 2007

 

 

Rozpočet je plánovaný: příjem 2366000 Kč, výdej 2366000 Kč. Návrh rozpočtu byl schválen 6 hlasy, proti – 0, zdržel se – 0.

 

 

5.       Schválení poplatku za PDO a poplatek ze psů

 

 

Byl schválen poplatek za PDO ve výši 300,- Kč, poplatek ze psů ve výši 100,- Kč.

První hlasování: pro 3, proti 3, zdržel se: 1.

Druhé hlasování: pro 4, proti: 2, zdržel se: 1.

 

 

6.       Pořízení nového hasičského auta

 

 

Žádost ze dne 10. 1. 2007 adresovaná Hasičskému záchrannému sboru Zlín byla zamítnuta. Odsouhlasili jsme zakoupení Fordu Transit od firmy EMG Fryšták, pobočka Dobrkovice. Cena tohoto vozidla je stanovena do 300000,- Kč. Členové místního SDH Michal Šůstek a Vlastimil Řezníček  dodatečně zjistí ceny úprav na tomto vozidle a předloží je na příštím zasedání. Starostka má za úkol zjistit podmínky úvěru od České spořitelny, nutného k zafinancování vozidla.

Diskuze: starosta SDH informoval o stavu vozidla – toto auto je staré 4 roky, má  najeto 60000 km, je pravidelně servisováno a je v dobrém technickém stavu. Jsou nutné úpravy – instalace majáku, vyřezání okna a zabudování další řady sedadel a pozdější zakoupení přívěsného vozíku.

Hlasování: pro: 7, proti: 0. zdržel se : 0.

 

 

7.       Oprava komunikace u domu čp. 45  

 

 

Rekonstrukce komunikace v části obce Suchov – zabudování obrubníků v délce 90 m společně s opravou místní komunikace u domu čp. 16 a 17 bude realizovaná podle stavu financí. Na tuto akci bude osloveno více firem, aby poskytly své cenové nabídky.

Diskuse:  - obrubníky by měly být položeny tak, aby v budoucnu bylo možné zbudování chodníku v této části obce.

8.       Schválení příspěvků na kulturní akce

 

 

Na dětský farní karneval zapůjčí obec zdarma sál kulturního domu a uhradí elektrickou energii. Pořadatelům plesů a tanečních zábav přispěje obec k zakoupení tomboly v hodnotě 500,- Kč.

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

9.       Podepsání smlouvy o provedení těžebních prací v obecním lese 

 

 

S firmou Radek Šimčík Hluk bude podepsána smlouva na rok 2007.

Diskuse: upozornění na devastaci lesa za mokrého počasí.

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

10.   Objednávka na těžební a pěstební práce v obecním lese

 

 

S firmou Otakar Maleňák Vyškovec bude uzavřena objednávka na práce v obecním lese na rok 2007.

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

11.   Stanovení prodejní ceny dřeva -  kulatiny a surových kmenů

 

 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pravomoc starostky společně s odborným lesním hospodářem nejen k prodeji kulatiny, ale i k dohodnutí a stanovení prodejní ceny dřeva s odběratelem.

Hlasování: pro: 7. proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

12.   Podepsání dodatku smlouvy s firmou Rumpold

 

 

ZO odsouhlasilo podepsat dodatek smlouvy s firmou Rumpold na rok 2007.

Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.

 

 

Diskuse

 

 

p. Miklová – přes počáteční problémy je spokojená s provozem obchodu.

starostka – p. Polášek slíbil dovybavit obchod lednicí a mrazákem, obchod a hospoda  získaly kulturnější ráz díky snaze p. Semely st., F. Důbravy a sl. V. Veselé v místním pohostinství, v obchodě p. J. Liškové.

- úspěšně pokračuje rekonstrukce šaten, která je budovaná svépomocí.

p. Ivo Valouch – uvítáme každou pomoc při odborných pracích.

p. Jurák – měl by se opravit kanál u Mrázkového

-          dotaz, zda má obec informace od Odboru životního prostředí ohledně Vodního zákona a výstavbě čističek odpadních vod.

starostka – zatím nemáme podrobné informace, pouze plakáty, které jsou vyvěšeny na úřední desce a inzerované na naších webových stránkách. Zjistíme možnost dotace na projektovou dokumentaci.

ing. Valová – kdy budou ořezány lípy na Cálech

starostka – zjistím u firmy Vágner

 

 

Závěr

 

 

Starostka poděkovala všem přítomným za účast. 

 

Zapsal: Důbravová Marcela

Ověřili: Důbravová Hana

             Valouch Ivo                                                                

 

 

 

 

 

Menu

POLICIE ČR - Obvodní oddělení Luhačovice

Uherskobrodská 877,
763 26 Luhačovice
Telefon:
+420 974 666 605

http://www.policie.cz/

zloopluhac@mvcr.cz

www.luhacovskezalesi.cz

portal.gov.cz

www.moravskyregion.cz

www.mestaobce.cz

http://www.mestozlin.cz/page/1617.neprehlednete/

19. 7. Čeněk

Zítra: Ilja

Rychlý vyhledávač autobusového spojení

Vyhledá spoj, který v příštích 3 hodinách projede vybranou zastávkou.

http://m.zlin.mpvnet.cz/

mapka_cr.gif

Návštěvnost stránek

339715
Tipy, připomínky a články ke zveřejnění můžete posílat na e-mail: dobrkovice@volny.cz